thổ nhĩ kỳ_phim_tình cảm

Người giới thiệu:

phim thổ nhĩ kỳ

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turkish_movie_sentiment/turkishmoviesentiment')
 • Sự miêu tả :
This data set is a dataset from kaggle consisting of Turkish movie reviews and scored between 0-5.
 • Giấy phép : CC0: Miền công cộng
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 83227
 • Đặc trưng :
{
  "point": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "comment": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "film_name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}