turku_ner_corpus

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:turku_ner_corpus')
 • Mô tả :
An open, broad-coverage corpus for Finnish named entity recognition presented in Luoma et al. (2020) A Broad-coverage Corpus for Finnish Named Entity Recognition.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 1555
'train' 12217
'validation' 1364
 • Các tính năng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 13,
      "names": [
        "B-DATE",
        "B-EVENT",
        "B-LOC",
        "B-ORG",
        "B-PER",
        "B-PRO",
        "I-DATE",
        "I-EVENT",
        "I-LOC",
        "I-ORG",
        "I-PER",
        "I-PRO",
        "O"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}