tweet_qa

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tweet_qa')
 • Mô tả :
TweetQA is the first dataset for QA on social media data by leveraging news media and crowdsourcing.
 • Giấy phép : CC BY-SA 4.0
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' Năm 1979
'train' 10692
'validation' 1086
 • Các tính năng :
{
  "Question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Answer": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "Tweet": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "qid": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}