twi_text_c3

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:twi_text_c3/plain_text')
 • Sự miêu tả :
Twi Text C3 is the largest Twi texts collected and used to train FastText embeddings in the
YorubaTwi Embedding paper: https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.335/
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 675772
 • Đặc trưng :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}