twi_wordsim353

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:twi_wordsim353')
 • Mô tả :
A translation of the word pair similarity dataset wordsim-353 to Twi.

The dataset was presented in the paper
Alabi et al.: Massive vs. Curated Embeddings for Low-Resourced
Languages: the Case of Yorùbá and Twi (LREC 2020).
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 274
 • Các tính năng :
{
  "twi1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "twi2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}