tiếng Urdu_fake_news

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:urdu_fake_news')
 • Mô tả :
Urdu fake news datasets that contain news of 5 different news domains.
These domains are Sports, Health, Technology, Entertainment, and Business.
The real news are collected by combining manual approaches.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 262
'train' 638
 • Các tính năng :
{
  "news": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "Fake",
      "Real"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "category": {
    "num_classes": 5,
    "names": [
      "bus",
      "hlth",
      "sp",
      "tch",
      "sbz"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}