wiki_qa_ar

Người giới thiệu:

văn bản thô

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wiki_qa_ar/plain_text')
 • Sự miêu tả :
Arabic Version of WikiQA by automatic automatic machine translators and crowdsourced the selection of the best one to be incorporated into the corpus
 • Giấy phép : Không có giấy phép được biết đến
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'test' 20632
'train' 70264
'validation' 10387
 • Đặc trưng :
{
  "question_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "document_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}