wiki_tóm tắt

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wiki_summary')
 • Mô tả :
The dataset extracted from Persian Wikipedia into the form of articles and highlights and cleaned the dataset into pairs of articles and highlights and reduced the articles' length (only version 1.0.0) and highlights' length to a maximum of 512 and 128, respectively, suitable for parsBERT.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 5638
'train' 45654
'validation' 5074
 • Các tính năng :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "link": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "article": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "highlights": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}