khôn ngoan1000

Người giới thiệu:

tầm nhìn khôn ngoan1000

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wisesight1000/wisesight1000')
 • Sự miêu tả :

 • Giấy phép : CC-0 3.0
 • Phiên bản : 1.0.0
 • Chia tách :
Tách ra Ví dụ
'train' 993
 • Đặc trưng :
{
  "char": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "char_type": {
    "feature": {
      "num_classes": 12,
      "names": [
        "b_e",
        "c",
        "d",
        "n",
        "o",
        "p",
        "q",
        "s",
        "s_e",
        "t",
        "v",
        "w"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "is_beginning": {
    "feature": {
      "num_classes": 2,
      "names": [
        "neg",
        "pos"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}