wongnai_reviews

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:wongnai_reviews')
 • Mô tả :
Wongnai's review dataset contains restaurant reviews and ratings, mainly in Thai language.
The reviews are in 5 classes ranging from 1 to 5 stars.
 • Giấy phép : LGPL-3.0
 • Phiên bản : 1.0.1
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 6203
'train' 40000
 • Các tính năng :
{
  "review_body": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "star_rating": {
    "num_classes": 5,
    "names": [
      "1",
      "2",
      "3",
      "4",
      "5"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}