x_stance

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:x_stance')
 • Mô tả :
The x-stance dataset contains more than 150 political questions, and 67k comments written by candidates on those questions.

It can be used to train and evaluate stance detection systems.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 0.1.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 17705
'train' 45640
'validation' 3926
 • Các tính năng :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "language": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "comment": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "numerical_label": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "author": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "topic": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}