xsum

Người giới thiệu:

Sử dụng lệnh sau để tải tập dữ liệu này trong TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:xsum')
 • Mô tả :
Extreme Summarization (XSum) Dataset.

There are three features:
 - document: Input news article.
 - summary: One sentence summary of the article.
 - id: BBC ID of the article.
 • Giấy phép : Không có giấy phép đã biết
 • Phiên bản : 1.2.0
 • Tách :
Tách ra Các ví dụ
'test' 11334
'train' 204045
'validation' 11332
 • Các tính năng :
{
  "document": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "summary": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}