หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การฝึกอบรมที่กำหนดเองด้วย tf.distribute.Strategy

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

บทช่วยสอนนี้สาธิตวิธีใช้ tf.distribute.Strategy ด้วยลูปการฝึกอบรมที่กำหนดเอง เราจะฝึกโมเดล CNN อย่างง่ายบนชุดข้อมูลแฟชั่น MNIST ชุดข้อมูล MNIST ของแฟชั่นประกอบด้วยภาพรถไฟ 60000 ภาพขนาด 28 x 28 และภาพทดสอบ 10,000 ภาพขนาด 28 x 28

เราใช้ลูปการฝึกแบบกำหนดเองเพื่อฝึกโมเดลของเราเพราะมันทำให้เรามีความยืดหยุ่นและควบคุมการฝึกได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการดีบักโมเดลและลูปการฝึกนั้นง่ายกว่า

# Import TensorFlow
import tensorflow as tf

# Helper libraries
import numpy as np
import os

print(tf.__version__)
2.3.0

ดาวน์โหลดชุดข้อมูลแฟชั่น MNIST

fashion_mnist = tf.keras.datasets.fashion_mnist

(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = fashion_mnist.load_data()

# Adding a dimension to the array -> new shape == (28, 28, 1)
# We are doing this because the first layer in our model is a convolutional
# layer and it requires a 4D input (batch_size, height, width, channels).
# batch_size dimension will be added later on.
train_images = train_images[..., None]
test_images = test_images[..., None]

# Getting the images in [0, 1] range.
train_images = train_images / np.float32(255)
test_images = test_images / np.float32(255)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-labels-idx1-ubyte.gz
32768/29515 [=================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/train-images-idx3-ubyte.gz
26427392/26421880 [==============================] - 1s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
8192/5148 [===============================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/t10k-images-idx3-ubyte.gz
4423680/4422102 [==============================] - 1s 0us/step

สร้างกลยุทธ์ในการกระจายตัวแปรและกราฟ

กลยุทธ์ tf.distribute.MirroredStrategy ทำงานอย่างไร

 • ตัวแปรทั้งหมดและกราฟโมเดลถูกจำลองแบบบนแบบจำลอง
 • ข้อมูลที่ป้อนจะกระจายอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งแบบจำลอง
 • แบบจำลองแต่ละตัวจะคำนวณการสูญเสียและการไล่ระดับสีสำหรับอินพุตที่ได้รับ
 • การไล่ระดับสีจะซิงค์กับแบบจำลองทั้งหมดโดยการรวมเข้าด้วยกัน
 • หลังจากการซิงค์จะมีการอัปเดตเดียวกันกับสำเนาของตัวแปรในแต่ละแบบจำลอง
# If the list of devices is not specified in the
# `tf.distribute.MirroredStrategy` constructor, it will be auto-detected.
strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

print ('Number of devices: {}'.format(strategy.num_replicas_in_sync))
Number of devices: 1

ตั้งค่าท่อส่งข้อมูล

ส่งออกกราฟและตัวแปรไปยังรูปแบบ SavedModel แพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า หลังจากบันทึกโมเดลของคุณแล้วคุณสามารถโหลดแบบจำลองโดยมีหรือไม่มีขอบเขตก็ได้

BUFFER_SIZE = len(train_images)

BATCH_SIZE_PER_REPLICA = 64
GLOBAL_BATCH_SIZE = BATCH_SIZE_PER_REPLICA * strategy.num_replicas_in_sync

EPOCHS = 10

สร้างชุดข้อมูลและแจกจ่าย:

train_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((train_images, train_labels)).shuffle(BUFFER_SIZE).batch(GLOBAL_BATCH_SIZE) 
test_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((test_images, test_labels)).batch(GLOBAL_BATCH_SIZE) 

train_dist_dataset = strategy.experimental_distribute_dataset(train_dataset)
test_dist_dataset = strategy.experimental_distribute_dataset(test_dataset)

สร้างแบบจำลอง

สร้างโมเดลโดยใช้ tf.keras.Sequential คุณยังสามารถใช้ Model Subclassing API เพื่อทำสิ่งนี้ได้

def create_model():
 model = tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Conv2D(32, 3, activation='relu'),
   tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
   tf.keras.layers.Conv2D(64, 3, activation='relu'),
   tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
   tf.keras.layers.Flatten(),
   tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
   tf.keras.layers.Dense(10)
  ])

 return model
# Create a checkpoint directory to store the checkpoints.
checkpoint_dir = './training_checkpoints'
checkpoint_prefix = os.path.join(checkpoint_dir, "ckpt")

กำหนดฟังก์ชันการสูญเสีย

โดยปกติในเครื่องเดียวที่มี GPU / CPU 1 ตัวการสูญเสียจะถูกหารด้วยจำนวนตัวอย่างในชุดอินพุต

ดังนั้นควรคำนวณการสูญเสียอย่างไรเมื่อใช้ tf.distribute.Strategy

 • ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมี GPU 4 ตัวและขนาดแบทช์ 64 ชุดอินพุตหนึ่งชุดจะกระจายไปตามแบบจำลอง (4 GPU) แต่ละตัวจำลองจะได้รับอินพุตขนาด 16

 • แบบจำลองบนแบบจำลองแต่ละแบบจะทำการส่งต่อพร้อมอินพุตตามลำดับและคำนวณการสูญเสีย ตอนนี้แทนที่จะหารการสูญเสียด้วยจำนวนตัวอย่างในอินพุตตามลำดับ (BATCH_SIZE_PER_REPLICA = 16) การสูญเสียควรหารด้วย GLOBAL_BATCH_SIZE (64)

ทำแบบนี้ทำไม?

 • สิ่งนี้จำเป็นต้องทำเนื่องจากหลังจากคำนวณการไล่ระดับสีในแต่ละแบบจำลองแล้วจะมีการซิงค์กับแบบจำลองโดยการ สรุป

วิธีทำใน TensorFlow

 • หากคุณกำลังเขียนลูปการฝึกแบบกำหนดเองดังในบทช่วยสอนนี้คุณควรสรุปผลขาดทุนต่อตัวอย่างและหารผลรวมด้วย GLOBAL_BATCH_SIZE: scale_loss = tf.reduce_sum(loss) * (1. / GLOBAL_BATCH_SIZE) หรือคุณสามารถใช้ tf.nn.compute_average_loss ซึ่งรับการสูญเสียต่อตัวอย่างน้ำหนักตัวอย่างที่เป็นทางเลือกและ GLOBAL_BATCH_SIZE เป็นอาร์กิวเมนต์และส่งคืนการสูญเสียที่ปรับขนาด

 • หากคุณใช้การสูญเสียการทำให้เป็นมาตรฐานในแบบจำลองของคุณคุณจะต้องปรับขนาดมูลค่าการสูญเสียตามจำนวนแบบจำลอง คุณสามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน tf.nn.scale_regularization_loss

 • ไม่แนะนำให้ใช้ tf.reduce_mean การทำเช่นนี้จะหารการสูญเสียตามจริงต่อขนาดแบทช์จำลองซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอน

 • การลดขนาดและการปรับขนาดนี้ทำได้โดยอัตโนมัติใน keras model.compile และ model.fit

 • หากใช้คลาสtf.keras.losses (ดังตัวอย่างด้านล่าง) การลดการสูญเสียจะต้องระบุอย่างชัดเจนให้เป็นหนึ่งใน NONE หรือ SUM AUTO และ SUM_OVER_BATCH_SIZE ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อใช้กับ tf.distribute.Strategy ไม่อนุญาตให้ใช้ AUTO เนื่องจากผู้ใช้ควรคิดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการลดลงเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องในกรณีแบบกระจาย SUM_OVER_BATCH_SIZE ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากในปัจจุบันจะหารด้วยขนาดแบตช์ของการจำลองเท่านั้นและปล่อยให้ผู้ใช้หารด้วยจำนวนแบบจำลองซึ่งอาจทำให้พลาดได้ง่าย ดังนั้นเราจึงขอให้ผู้ใช้ทำการลดเองโดยชัดแจ้งแทน

 • หาก labels เป็นแบบหลายมิติให้เฉลี่ย per_example_loss กับจำนวนองค์ประกอบในแต่ละตัวอย่าง ตัวอย่างเช่นหากรูปร่างของ predictions เป็น (batch_size, H, W, n_classes) และ labels คือ (batch_size, H, W) คุณจะต้องอัปเดต per_example_loss เช่น per_example_loss /= tf.cast(tf.reduce_prod(tf.shape(labels)[1:]), tf.float32)

with strategy.scope():
 # Set reduction to `none` so we can do the reduction afterwards and divide by
 # global batch size.
 loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(
   from_logits=True,
   reduction=tf.keras.losses.Reduction.NONE)
 def compute_loss(labels, predictions):
  per_example_loss = loss_object(labels, predictions)
  return tf.nn.compute_average_loss(per_example_loss, global_batch_size=GLOBAL_BATCH_SIZE)

กำหนดเมตริกเพื่อติดตามการสูญเสียและความแม่นยำ

เมตริกเหล่านี้ติดตามการสูญเสียการทดสอบและการฝึกอบรมและความแม่นยำในการทดสอบ คุณสามารถใช้. .result() เพื่อรับสถิติสะสมได้ตลอดเวลา

with strategy.scope():
 test_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='test_loss')

 train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(
   name='train_accuracy')
 test_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(
   name='test_accuracy')

ห่วงการฝึก

# model, optimizer, and checkpoint must be created under `strategy.scope`.
with strategy.scope():
 model = create_model()

 optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()

 checkpoint = tf.train.Checkpoint(optimizer=optimizer, model=model)
def train_step(inputs):
 images, labels = inputs

 with tf.GradientTape() as tape:
  predictions = model(images, training=True)
  loss = compute_loss(labels, predictions)

 gradients = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

 train_accuracy.update_state(labels, predictions)
 return loss 

def test_step(inputs):
 images, labels = inputs

 predictions = model(images, training=False)
 t_loss = loss_object(labels, predictions)

 test_loss.update_state(t_loss)
 test_accuracy.update_state(labels, predictions)
# `run` replicates the provided computation and runs it
# with the distributed input.
@tf.function
def distributed_train_step(dataset_inputs):
 per_replica_losses = strategy.run(train_step, args=(dataset_inputs,))
 return strategy.reduce(tf.distribute.ReduceOp.SUM, per_replica_losses,
             axis=None)

@tf.function
def distributed_test_step(dataset_inputs):
 return strategy.run(test_step, args=(dataset_inputs,))

for epoch in range(EPOCHS):
 # TRAIN LOOP
 total_loss = 0.0
 num_batches = 0
 for x in train_dist_dataset:
  total_loss += distributed_train_step(x)
  num_batches += 1
 train_loss = total_loss / num_batches

 # TEST LOOP
 for x in test_dist_dataset:
  distributed_test_step(x)

 if epoch % 2 == 0:
  checkpoint.save(checkpoint_prefix)

 template = ("Epoch {}, Loss: {}, Accuracy: {}, Test Loss: {}, "
       "Test Accuracy: {}")
 print (template.format(epoch+1, train_loss,
             train_accuracy.result()*100, test_loss.result(),
             test_accuracy.result()*100))

 test_loss.reset_states()
 train_accuracy.reset_states()
 test_accuracy.reset_states()
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/data/ops/multi_device_iterator_ops.py:601: get_next_as_optional (from tensorflow.python.data.ops.iterator_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `tf.data.Iterator.get_next_as_optional()` instead.
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
Epoch 1, Loss: 0.50295090675354, Accuracy: 82.1116714477539, Test Loss: 0.3852590322494507, Test Accuracy: 86.5999984741211
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
Epoch 2, Loss: 0.32958829402923584, Accuracy: 88.20333862304688, Test Loss: 0.3391425311565399, Test Accuracy: 87.6500015258789
Epoch 3, Loss: 0.2872008979320526, Accuracy: 89.57167053222656, Test Loss: 0.2974696457386017, Test Accuracy: 89.31000518798828
Epoch 4, Loss: 0.255713552236557, Accuracy: 90.58499908447266, Test Loss: 0.2988712787628174, Test Accuracy: 89.31999969482422
Epoch 5, Loss: 0.23122134804725647, Accuracy: 91.41667175292969, Test Loss: 0.27742496132850647, Test Accuracy: 89.99000549316406
Epoch 6, Loss: 0.212575763463974, Accuracy: 92.17333221435547, Test Loss: 0.2573488652706146, Test Accuracy: 90.75
Epoch 7, Loss: 0.1963273137807846, Accuracy: 92.77166748046875, Test Loss: 0.2587501108646393, Test Accuracy: 90.66000366210938
Epoch 8, Loss: 0.1779220998287201, Accuracy: 93.46666717529297, Test Loss: 0.267805814743042, Test Accuracy: 90.55999755859375
Epoch 9, Loss: 0.16410504281520844, Accuracy: 93.91333770751953, Test Loss: 0.25632956624031067, Test Accuracy: 91.00999450683594
Epoch 10, Loss: 0.14829590916633606, Accuracy: 94.47833251953125, Test Loss: 0.25820475816726685, Test Accuracy: 91.00999450683594

สิ่งที่ควรทราบในตัวอย่างด้านบน:

 • เรากำลังทำซ้ำ train_dist_dataset และ test_dist_dataset โดยใช้ a for x in ...
 • การสูญเสียที่ปรับขนาดคือค่าส่งคืนของ distributed_train_step ค่านี้จะรวมข้ามแบบจำลองโดยใช้การเรียก tf.distribute.Strategy.reduce จากนั้นข้ามแบตช์โดยการรวมค่าส่งคืนของการเรียก tf.distribute.Strategy.reduce
 • tf.keras.Metrics ควรได้รับการอัปเดตภายใน train_step และ test_step ที่ดำเนินการโดย tf.distribute.Strategy.run * tf.distribute.Strategy.run ผลลัพธ์จากแบบจำลองท้องถิ่นแต่ละรายการในกลยุทธ์และมีหลายวิธีในการใช้ผลลัพธ์นี้ คุณสามารถทำ tf.distribute.Strategy.reduce เพื่อรับค่ารวม คุณยังสามารถทำ tf.distribute.Strategy.experimental_local_results เพื่อรับรายการค่าที่มีอยู่ในผลลัพธ์หนึ่งรายการต่อแบบจำลองท้องถิ่น

กู้คืนด่านล่าสุดและทดสอบ

โมเดลที่ถูกตรวจสอบด้วย tf.distribute.Strategy สามารถเรียกคืนได้โดยมีหรือไม่มีกลยุทธ์

eval_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(
   name='eval_accuracy')

new_model = create_model()
new_optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()

test_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((test_images, test_labels)).batch(GLOBAL_BATCH_SIZE)
@tf.function
def eval_step(images, labels):
 predictions = new_model(images, training=False)
 eval_accuracy(labels, predictions)
checkpoint = tf.train.Checkpoint(optimizer=new_optimizer, model=new_model)
checkpoint.restore(tf.train.latest_checkpoint(checkpoint_dir))

for images, labels in test_dataset:
 eval_step(images, labels)

print ('Accuracy after restoring the saved model without strategy: {}'.format(
  eval_accuracy.result()*100))
Accuracy after restoring the saved model without strategy: 91.00999450683594

วิธีอื่นในการวนซ้ำชุดข้อมูล

การใช้ตัวทำซ้ำ

หากคุณต้องการวนซ้ำตามจำนวนขั้นตอนที่กำหนดและไม่ได้ทำผ่านชุดข้อมูลทั้งหมดคุณสามารถสร้างตัววนซ้ำโดยใช้การเรียกใช้ iter และการเรียกที่ชัดเจน next จากตัววนซ้ำ คุณสามารถเลือกที่จะวนซ้ำชุดข้อมูลได้ทั้งภายในและภายนอกฟังก์ชัน tf นี่คือตัวอย่างข้อมูลขนาดเล็กที่สาธิตการวนซ้ำของชุดข้อมูลภายนอกฟังก์ชัน tf โดยใช้ตัววนซ้ำ

for _ in range(EPOCHS):
 total_loss = 0.0
 num_batches = 0
 train_iter = iter(train_dist_dataset)

 for _ in range(10):
  total_loss += distributed_train_step(next(train_iter))
  num_batches += 1
 average_train_loss = total_loss / num_batches

 template = ("Epoch {}, Loss: {}, Accuracy: {}")
 print (template.format(epoch+1, average_train_loss, train_accuracy.result()*100))
 train_accuracy.reset_states()
Epoch 10, Loss: 0.12157603353261948, Accuracy: 95.0
Epoch 10, Loss: 0.1367541253566742, Accuracy: 94.6875
Epoch 10, Loss: 0.14902949333190918, Accuracy: 93.90625
Epoch 10, Loss: 0.12149540334939957, Accuracy: 95.625
Epoch 10, Loss: 0.13160167634487152, Accuracy: 94.6875
Epoch 10, Loss: 0.13297739624977112, Accuracy: 95.3125
Epoch 10, Loss: 0.16038034856319427, Accuracy: 94.53125
Epoch 10, Loss: 0.1035340279340744, Accuracy: 96.40625
Epoch 10, Loss: 0.11846740543842316, Accuracy: 95.625
Epoch 10, Loss: 0.09006750583648682, Accuracy: 96.71875

ทำซ้ำภายในฟังก์ชัน tf

คุณยังสามารถวนซ้ำในชุดข้อมูล train_dist_dataset ทั้งหมดภายในฟังก์ชัน tf โดยใช้โครงสร้าง for x in ... หรือโดยการสร้างตัววนซ้ำเหมือนที่เราทำข้างต้น ตัวอย่างด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการสรุปหนึ่งช่วงของการฝึกอบรมในฟังก์ชัน tf และการทำซ้ำ train_dist_dataset ภายในฟังก์ชัน

@tf.function
def distributed_train_epoch(dataset):
 total_loss = 0.0
 num_batches = 0
 for x in dataset:
  per_replica_losses = strategy.run(train_step, args=(x,))
  total_loss += strategy.reduce(
   tf.distribute.ReduceOp.SUM, per_replica_losses, axis=None)
  num_batches += 1
 return total_loss / tf.cast(num_batches, dtype=tf.float32)

for epoch in range(EPOCHS):
 train_loss = distributed_train_epoch(train_dist_dataset)

 template = ("Epoch {}, Loss: {}, Accuracy: {}")
 print (template.format(epoch+1, train_loss, train_accuracy.result()*100))

 train_accuracy.reset_states()
Epoch 1, Loss: 0.13680464029312134, Accuracy: 94.90499877929688
Epoch 2, Loss: 0.12503673136234283, Accuracy: 95.33499908447266
Epoch 3, Loss: 0.11472766101360321, Accuracy: 95.71333312988281
Epoch 4, Loss: 0.10419528931379318, Accuracy: 96.13500213623047
Epoch 5, Loss: 0.09566374123096466, Accuracy: 96.44833374023438
Epoch 6, Loss: 0.08704081922769547, Accuracy: 96.82499694824219
Epoch 7, Loss: 0.08157625794410706, Accuracy: 96.96333312988281
Epoch 8, Loss: 0.07562965154647827, Accuracy: 97.11000061035156
Epoch 9, Loss: 0.0676642507314682, Accuracy: 97.47999572753906
Epoch 10, Loss: 0.06430575996637344, Accuracy: 97.58333587646484

ติดตามการสูญเสียการฝึกอบรมข้ามแบบจำลอง

เรา ไม่ แนะนำให้ใช้ tf.metrics.Mean ถึงการติดตามการสูญเสียการฝึกอบรมในแบบจำลองต่างๆเนื่องจากการคำนวณการคำนวณการสูญเสียมาตราส่วนที่ดำเนินการ

ตัวอย่างเช่นหากคุณดำเนินงานฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • สองแบบจำลอง
 • มีการประมวลผลสองตัวอย่างในแต่ละแบบจำลอง
 • ค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้น: [2, 3] และ [4, 5] ในแต่ละแบบจำลอง
 • ขนาดแบทช์ส่วนกลาง = 4

ด้วยการวัดความสูญเสียคุณจะคำนวณมูลค่าต่อตัวอย่างของการสูญเสียในแต่ละแบบจำลองโดยการเพิ่มค่าการสูญเสียจากนั้นหารด้วยขนาดแบทช์ส่วนกลาง ในกรณีนี้: (2 + 3) / 4 = 1.25 และ (4 + 5) / 4 = 2.25

หากคุณใช้ tf.metrics.Mean เพื่อติดตามการสูญเสียในสองแบบจำลองผลลัพธ์จะแตกต่างกัน ในตัวอย่างนี้คุณจะได้ผล total เป็น 3.50 และ count 2 ซึ่งผลลัพธ์ total / count = 1.75 เมื่อ result() ถูกเรียกใช้ในเมตริก การสูญเสียคำนวณด้วย tf.keras.Metrics จะถูกปรับขนาดโดยปัจจัยเพิ่มเติมที่เท่ากับจำนวนแบบจำลองที่ซิงค์

คำแนะนำและตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างบางส่วนสำหรับการใช้กลยุทธ์การกระจายกับลูปการฝึกอบรมที่กำหนดเอง:

 1. คู่มือการฝึกอบรมแบบกระจาย
 2. ตัวอย่าง DenseNet โดยใช้ MirroredStrategy
 3. ตัวอย่าง BERT ได้รับการฝึกฝนโดยใช้ MirroredStrategy และ TPUStrategy ตัวอย่างนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจวิธีโหลดจากจุดตรวจและสร้างจุดตรวจเป็นระยะระหว่างการฝึกอบรมแบบกระจายเป็นต้น
 4. ตัวอย่าง NCF ได้รับการฝึกฝนโดยใช้ MirroredStrategy ที่สามารถเปิดใช้งานโดยใช้แฟ keras_use_ctl
 5. ตัวอย่าง NMT ที่ ฝึกโดยใช้ MirroredStrategy

ตัวอย่างเพิ่มเติมที่ระบุไว้ใน คู่มือกลยุทธ์การจัดจำหน่าย

ขั้นตอนถัดไป

 • ลองใช้ tf.distribute.Strategy API ใหม่ในแบบจำลองของคุณ
 • ไปที่ ส่วนประสิทธิภาพ ในคำแนะนำเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์และ เครื่องมือ อื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดล TensorFlow ของคุณ