หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

กระจายการฝึกอบรมด้วย Keras

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

ภาพรวม

tf.distribute.Strategy API จัดเตรียมสิ่งที่เป็นนามธรรมสำหรับการกระจายการฝึกอบรมของคุณไปยังหน่วยประมวลผลต่างๆ เป้าหมายคือเพื่อให้ผู้ใช้เปิดใช้งานการฝึกอบรมแบบกระจายโดยใช้แบบจำลองและรหัสการฝึกอบรมที่มีอยู่โดยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

บทช่วยสอนนี้ใช้ tf.distribute.MirroredStrategy ซึ่งทำการจำลองแบบในกราฟพร้อมการฝึกอบรมแบบซิงโครนัสกับ GPU จำนวนมากในเครื่องเดียว โดยพื้นฐานแล้วจะคัดลอกตัวแปรทั้งหมดของโมเดลไปยังโปรเซสเซอร์แต่ละตัว จากนั้นจะใช้ การลดขนาดทั้งหมด เพื่อรวมการไล่ระดับสีจากโปรเซสเซอร์ทั้งหมดและใช้ค่าที่รวมกับสำเนาทั้งหมดของโมเดล

MirroredStrategy เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การกระจายหลายอย่างที่มีอยู่ในแกน TensorFlow คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับกลยุทธ์เพิ่มเติมได้ที่ คู่มือกลยุทธ์การจัดจำหน่าย

Keras API

ตัวอย่างนี้ใช้ tf.keras API เพื่อสร้างโมเดลและลูปการฝึกอบรม สำหรับลูปการฝึกอบรมแบบกำหนดเองโปรดดูที่ tf.distribute.Strategy พร้อม บทแนะนำ การฝึกอบรมลูป

นำเข้าการอ้างอิง

# Import TensorFlow and TensorFlow Datasets

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow as tf

import os
print(tf.__version__)
2.3.0

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล MNIST และโหลดจาก TensorFlow Datasets ส่งคืนชุดข้อมูลในรูปแบบ tf.data

การตั้งค่า with_info เป็น True จะรวมข้อมูลเมตาสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดซึ่งจะถูกบันทึกไว้ที่นี่เป็น info เหนือสิ่งอื่นใดออบเจ็กต์ข้อมูลเมตานี้รวมถึงจำนวนรถไฟและตัวอย่างการทดสอบ

datasets, info = tfds.load(name='mnist', with_info=True, as_supervised=True)

mnist_train, mnist_test = datasets['train'], datasets['test']
Downloading and preparing dataset mnist/3.0.1 (download: 11.06 MiB, generated: 21.00 MiB, total: 32.06 MiB) to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/mnist/3.0.1...

Warning:absl:Dataset mnist is hosted on GCS. It will automatically be downloaded to your
local data directory. If you'd instead prefer to read directly from our public
GCS bucket (recommended if you're running on GCP), you can instead pass
`try_gcs=True` to `tfds.load` or set `data_dir=gs://tfds-data/datasets`.


Dataset mnist downloaded and prepared to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/mnist/3.0.1. Subsequent calls will reuse this data.

กำหนดกลยุทธ์การจัดจำหน่าย

สร้างวัตถุ MirroredStrategy สิ่งนี้จะจัดการการแจกจ่ายและจัด tf.distribute.MirroredStrategy.scope จัดการบริบท ( tf.distribute.MirroredStrategy.scope ) เพื่อสร้างโมเดลของคุณภายใน

strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

print('Number of devices: {}'.format(strategy.num_replicas_in_sync))
Number of devices: 1

ตั้งค่าท่อส่งข้อมูล

เมื่อฝึกโมเดลที่มี GPU หลายตัวคุณสามารถใช้พลังประมวลผลเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มขนาดแบทช์ โดยทั่วไปให้ใช้ขนาดแบทช์ที่ใหญ่ที่สุดที่พอดีกับหน่วยความจำ GPU และปรับอัตราการเรียนรู้ให้เหมาะสม

# You can also do info.splits.total_num_examples to get the total
# number of examples in the dataset.

num_train_examples = info.splits['train'].num_examples
num_test_examples = info.splits['test'].num_examples

BUFFER_SIZE = 10000

BATCH_SIZE_PER_REPLICA = 64
BATCH_SIZE = BATCH_SIZE_PER_REPLICA * strategy.num_replicas_in_sync

ค่าพิกเซลซึ่งเป็น 0-255 ต้องปรับให้เป็นค่าปกติเป็นช่วง 0-1 กำหนดมาตราส่วนนี้ในฟังก์ชัน

def scale(image, label):
 image = tf.cast(image, tf.float32)
 image /= 255

 return image, label

ใช้ฟังก์ชันนี้กับข้อมูลการฝึกอบรมและการทดสอบสับเปลี่ยนข้อมูลการฝึกอบรมและจัด กลุ่มสำหรับการฝึกอบรม โปรดสังเกตว่าเรากำลังเก็บแคชข้อมูลการฝึกอบรมไว้ในหน่วยความจำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

train_dataset = mnist_train.map(scale).cache().shuffle(BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
eval_dataset = mnist_test.map(scale).batch(BATCH_SIZE)

สร้างแบบจำลอง

สร้างและรวบรวมโมเดล Keras ในบริบทของ strategy.scope

with strategy.scope():
 model = tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Conv2D(32, 3, activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
   tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
   tf.keras.layers.Flatten(),
   tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
   tf.keras.layers.Dense(10)
 ])

 model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
        optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
        metrics=['accuracy'])

กำหนดการเรียกกลับ

การเรียกกลับที่ใช้ที่นี่คือ:

 • TensorBoard : การเรียกกลับนี้เขียนบันทึกสำหรับ TensorBoard ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพกราฟ
 • Model Checkpoint : การเรียกกลับนี้จะบันทึกโมเดลหลังจากทุกยุค
 • เครื่องมือจัดกำหนดการอัตราการเรียนรู้ : เมื่อใช้การโทรกลับนี้คุณสามารถกำหนดเวลาให้อัตราการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงได้หลังจากทุกยุค / ชุด

เพื่อเป็นภาพประกอบให้เพิ่มการติดต่อกลับเพื่อแสดง อัตราการเรียนรู้ ในสมุดบันทึก

# Define the checkpoint directory to store the checkpoints

checkpoint_dir = './training_checkpoints'
# Name of the checkpoint files
checkpoint_prefix = os.path.join(checkpoint_dir, "ckpt_{epoch}")
# Function for decaying the learning rate.
# You can define any decay function you need.
def decay(epoch):
 if epoch < 3:
  return 1e-3
 elif epoch >= 3 and epoch < 7:
  return 1e-4
 else:
  return 1e-5
# Callback for printing the LR at the end of each epoch.
class PrintLR(tf.keras.callbacks.Callback):
 def on_epoch_end(self, epoch, logs=None):
  print('\nLearning rate for epoch {} is {}'.format(epoch + 1,
                           model.optimizer.lr.numpy()))
callbacks = [
  tf.keras.callbacks.TensorBoard(log_dir='./logs'),
  tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=checkpoint_prefix,
                    save_weights_only=True),
  tf.keras.callbacks.LearningRateScheduler(decay),
  PrintLR()
]

ฝึกอบรมและประเมิน

ตอนนี้ให้ฝึกโมเดลตามปกติโดยเรียก fit กับโมเดลและส่งผ่านชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อเริ่มบทแนะนำ ขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะกระจายการฝึกอบรมหรือไม่

model.fit(train_dataset, epochs=12, callbacks=callbacks)
Epoch 1/12
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/data/ops/multi_device_iterator_ops.py:601: get_next_as_optional (from tensorflow.python.data.ops.iterator_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `tf.data.Iterator.get_next_as_optional()` instead.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/data/ops/multi_device_iterator_ops.py:601: get_next_as_optional (from tensorflow.python.data.ops.iterator_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `tf.data.Iterator.get_next_as_optional()` instead.

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

 1/938 [..............................] - ETA: 0s - loss: 2.3083 - accuracy: 0.0156WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/summary_ops_v2.py:1277: stop (from tensorflow.python.eager.profiler) is deprecated and will be removed after 2020-07-01.
Instructions for updating:
use `tf.profiler.experimental.stop` instead.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/summary_ops_v2.py:1277: stop (from tensorflow.python.eager.profiler) is deprecated and will be removed after 2020-07-01.
Instructions for updating:
use `tf.profiler.experimental.stop` instead.

Warning:tensorflow:Callbacks method `on_train_batch_end` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0047s vs `on_train_batch_end` time: 0.0316s). Check your callbacks.

Warning:tensorflow:Callbacks method `on_train_batch_end` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0047s vs `on_train_batch_end` time: 0.0316s). Check your callbacks.

932/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.1947 - accuracy: 0.9441
Learning rate for epoch 1 is 0.0010000000474974513
938/938 [==============================] - 4s 4ms/step - loss: 0.1939 - accuracy: 0.9442
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

Epoch 2/12
935/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0636 - accuracy: 0.9811
Learning rate for epoch 2 is 0.0010000000474974513
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0634 - accuracy: 0.9812
Epoch 3/12
936/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0438 - accuracy: 0.9864
Learning rate for epoch 3 is 0.0010000000474974513
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0439 - accuracy: 0.9864
Epoch 4/12
937/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0234 - accuracy: 0.9936
Learning rate for epoch 4 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0234 - accuracy: 0.9936
Epoch 5/12
932/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0204 - accuracy: 0.9948
Learning rate for epoch 5 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0204 - accuracy: 0.9948
Epoch 6/12
919/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0188 - accuracy: 0.9951
Learning rate for epoch 6 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0187 - accuracy: 0.9951
Epoch 7/12
921/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0172 - accuracy: 0.9960
Learning rate for epoch 7 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0171 - accuracy: 0.9960
Epoch 8/12
931/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0147 - accuracy: 0.9970
Learning rate for epoch 8 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0147 - accuracy: 0.9970
Epoch 9/12
938/938 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0144 - accuracy: 0.9970
Learning rate for epoch 9 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0144 - accuracy: 0.9970
Epoch 10/12
924/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0143 - accuracy: 0.9971
Learning rate for epoch 10 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0142 - accuracy: 0.9971
Epoch 11/12
937/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0140 - accuracy: 0.9972
Learning rate for epoch 11 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0140 - accuracy: 0.9972
Epoch 12/12
923/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0139 - accuracy: 0.9973
Learning rate for epoch 12 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0139 - accuracy: 0.9973

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f50a0d94780>

ดังที่คุณเห็นด้านล่างจุดตรวจจะได้รับการบันทึก

# check the checkpoint directory
ls {checkpoint_dir}
checkpoint      ckpt_4.data-00000-of-00001
ckpt_1.data-00000-of-00001  ckpt_4.index
ckpt_1.index       ckpt_5.data-00000-of-00001
ckpt_10.data-00000-of-00001 ckpt_5.index
ckpt_10.index      ckpt_6.data-00000-of-00001
ckpt_11.data-00000-of-00001 ckpt_6.index
ckpt_11.index      ckpt_7.data-00000-of-00001
ckpt_12.data-00000-of-00001 ckpt_7.index
ckpt_12.index      ckpt_8.data-00000-of-00001
ckpt_2.data-00000-of-00001  ckpt_8.index
ckpt_2.index       ckpt_9.data-00000-of-00001
ckpt_3.data-00000-of-00001  ckpt_9.index
ckpt_3.index

หากต้องการดูประสิทธิภาพของโมเดลให้โหลดจุดตรวจสอบล่าสุดและโทร evaluate ข้อมูลการทดสอบ

โทร evaluate ก่อนใช้ชุดข้อมูลที่เหมาะสม

model.load_weights(tf.train.latest_checkpoint(checkpoint_dir))

eval_loss, eval_acc = model.evaluate(eval_dataset)

print('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
157/157 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0393 - accuracy: 0.9864
Eval loss: 0.03928377106785774, Eval Accuracy: 0.9864000082015991

หากต้องการดูผลลัพธ์คุณสามารถดาวน์โหลดและดูบันทึก TensorBoard ได้ที่เทอร์มินัล

$ tensorboard --logdir=path/to/log-directory
ls -sh ./logs
total 4.0K
4.0K train

ส่งออกไปยัง SavedModel

ส่งออกกราฟและตัวแปรไปยังรูปแบบ SavedModel แพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า หลังจากบันทึกโมเดลของคุณแล้วคุณสามารถโหลดได้โดยมีหรือไม่มีขอบเขต

path = 'saved_model/'
model.save(path, save_format='tf')
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Layer.updates (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Layer.updates (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.

INFO:tensorflow:Assets written to: saved_model/assets

INFO:tensorflow:Assets written to: saved_model/assets

โหลดโมเดลโดยไม่ต้อง strategy.scope

unreplicated_model = tf.keras.models.load_model(path)

unreplicated_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
  metrics=['accuracy'])

eval_loss, eval_acc = unreplicated_model.evaluate(eval_dataset)

print('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
157/157 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.0393 - accuracy: 0.9864
Eval loss: 0.03928377106785774, Eval Accuracy: 0.9864000082015991

โหลดโมเดลด้วย strategy.scope

with strategy.scope():
 replicated_model = tf.keras.models.load_model(path)
 replicated_model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
              optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
              metrics=['accuracy'])

 eval_loss, eval_acc = replicated_model.evaluate(eval_dataset)
 print ('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
157/157 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.0393 - accuracy: 0.9864
Eval loss: 0.03928377106785774, Eval Accuracy: 0.9864000082015991

ตัวอย่างและบทช่วยสอน

นี่คือตัวอย่างบางส่วนสำหรับการใช้กลยุทธ์การกระจายกับ keras fit / compile:

 1. ตัวอย่าง Transformer ที่ ฝึกโดยใช้ tf.distribute.MirroredStrategy
 2. ตัวอย่าง NCF ที่ ฝึกโดยใช้ tf.distribute.MirroredStrategy

ตัวอย่างเพิ่มเติมที่ระบุไว้ใน คู่มือกลยุทธ์การจัดจำหน่าย

ขั้นตอนถัดไป