تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

بارگیری متن

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

این آموزش دو روش بارگیری و پیش پردازش متن را نشان می دهد.

 • ابتدا از برنامه ها و لایه های Keras استفاده خواهید کرد. اگر در TensorFlow تازه وارد هستید ، باید با این موارد شروع کنید.

 • در مرحله بعد ، از برنامه های سطح پایین مانند tf.data.TextLineDataset برای بارگذاری پرونده های متنی و tf.text برای پیش پردازش داده ها برای کنترل دقیق تر استفاده خواهید کرد.

# Be sure you're using the stable versions of both tf and tf-text, for binary compatibility.
pip install -q -U tensorflow
pip install -q -U tensorflow-text
import collections
import pathlib
import re
import string

import tensorflow as tf

from tensorflow.keras import layers
from tensorflow.keras import losses
from tensorflow.keras import preprocessing
from tensorflow.keras import utils
from tensorflow.keras.layers.experimental.preprocessing import TextVectorization

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_text as tf_text

مثال 1: برچسب س Stال Stack Overflow را پیش بینی کنید

به عنوان مثال اول ، مجموعه داده ای از سوالات برنامه نویسی را از Stack Overflow بارگیری خواهید کرد. هر س (ال ("چگونه یک فرهنگ لغت را بر اساس مقدار مرتب کنم؟") دقیقاً با یک برچسب ( Python ، CSharp ، JavaScript یا Java ) برچسب گذاری شده است. وظیفه شما تهیه مدلی است که برچسب سوال را پیش بینی کند. این یک نمونه از طبقه بندی چند کلاسه است ، یک نوع مهم و بسیار کاربردی از مسئله یادگیری ماشین.

مجموعه داده را بارگیری و کاوش کنید

سپس ، مجموعه داده را بارگیری کرده و ساختار فهرست را کاوش خواهید کرد.

data_url = 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/stack_overflow_16k.tar.gz'
dataset = utils.get_file(
  'stack_overflow_16k.tar.gz',
  data_url,
  untar=True,
  cache_dir='stack_overflow',
  cache_subdir='')
dataset_dir = pathlib.Path(dataset).parent
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/stack_overflow_16k.tar.gz
6053888/6053168 [==============================] - 0s 0us/step
list(dataset_dir.iterdir())
[PosixPath('/tmp/.keras/train'),
 PosixPath('/tmp/.keras/README.md'),
 PosixPath('/tmp/.keras/test'),
 PosixPath('/tmp/.keras/stack_overflow_16k.tar.gz.tar.gz')]
train_dir = dataset_dir/'train'
list(train_dir.iterdir())
[PosixPath('/tmp/.keras/train/java'),
 PosixPath('/tmp/.keras/train/csharp'),
 PosixPath('/tmp/.keras/train/javascript'),
 PosixPath('/tmp/.keras/train/python')]

دایرکتوری های train/csharp ، train/java ، train/python و train/javascript حاوی پرونده های متنی زیادی هستند که هر یک از آنها یک سوال Stack Overflow است. پرونده ای را چاپ کرده و داده ها را بازرسی کنید.

sample_file = train_dir/'python/1755.txt'
with open(sample_file) as f:
 print(f.read())
why does this blank program print true x=true.def stupid():.  x=false.stupid().print x

مجموعه داده را بارگیری کنید

در مرحله بعدی ، داده ها را از روی دیسک بارگیری کرده و در قالب مناسب برای آموزش آماده می کنید. برای این کار ، از ابزار text_dataset_from_directory برای ایجاد یک برچسبtf.data.Dataset . اگر در tf.data تازه وارد هستید ، این مجموعه قدرتمندی از ابزارها برای ساخت خطوط لوله ورودی است.

preprocessing.text_dataset_from_directory از ساختار فهرست به شرح زیر انتظار می رود.

train/
...csharp/
......1.txt
......2.txt
...java/
......1.txt
......2.txt
...javascript/
......1.txt
......2.txt
...python/
......1.txt
......2.txt

هنگام اجرای یک آزمایش یادگیری ماشین ، بهترین روش این است که مجموعه داده خود را به سه تقسیم تقسیم کنید: آموزش ، اعتبار سنجی و آزمون . مجموعه داده Stack Overflow قبلاً به قطار و آزمون تقسیم شده است ، اما فاقد مجموعه اعتبار است. یک مجموعه اعتبار سنجی را با استفاده از تقسیم 80:20 از داده های آموزش با استفاده از استدلال validation_split زیر ایجاد کنید.

batch_size = 32
seed = 42

raw_train_ds = preprocessing.text_dataset_from_directory(
  train_dir,
  batch_size=batch_size,
  validation_split=0.2,
  subset='training',
  seed=seed)
Found 8000 files belonging to 4 classes.
Using 6400 files for training.

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، 8000 مثال در پوشه آموزش وجود دارد که از 80٪ (یا 6400) نمونه برای آموزش استفاده خواهید کرد. همانطور که می خواهد در یک لحظه دید، شما می توانید یک مدل با عبور یک قطارtf.data.Dataset به طور مستقیم به model.fit . ابتدا داده ها را تکرار کنید و چند نمونه را چاپ کنید تا از داده ها احساس کنید.

for text_batch, label_batch in raw_train_ds.take(1):
 for i in range(10):
  print("Question: ", text_batch.numpy()[i])
  print("Label:", label_batch.numpy()[i])
Question: b'"my tester is going to the wrong constructor i am new to programming so if i ask a question that can be easily fixed, please forgive me. my program has a tester class with a main. when i send that to my regularpolygon class, it sends it to the wrong constructor. i have two constructors. 1 without perameters..public regularpolygon().  {.    mynumsides = 5;.    mysidelength = 30;.  }//end default constructor...and my second, with perameters. ..public regularpolygon(int numsides, double sidelength).  {.    mynumsides = numsides;.    mysidelength = sidelength;.  }// end constructor...in my tester class i have these two lines:..regularpolygon shape = new regularpolygon(numsides, sidelength);.    shape.menu();...numsides and sidelength were declared and initialized earlier in the testing class...so what i want to happen, is the tester class sends numsides and sidelength to the second constructor and use it in that class. but it only uses the default constructor, which therefor ruins the whole rest of the program. can somebody help me?..for those of you who want to see more of my code: here you go..public double vertexangle().  {.    system.out.println(""the vertex angle method: "" + mynumsides);// prints out 5.    system.out.println(""the vertex angle method: "" + mysidelength); // prints out 30..    double vertexangle;.    vertexangle = ((mynumsides - 2.0) / mynumsides) * 180.0;.    return vertexangle;.  }//end method vertexangle..public void menu().{.  system.out.println(mynumsides); // prints out what the user puts in.  system.out.println(mysidelength); // prints out what the user puts in.  gotographic();.  calcr(mynumsides, mysidelength);.  calcr(mynumsides, mysidelength);.  print(); .}// end menu...this is my entire tester class:..public static void main(string[] arg).{.  int numsides;.  double sidelength;.  scanner keyboard = new scanner(system.in);..  system.out.println(""welcome to the regular polygon program!"");.  system.out.println();..  system.out.print(""enter the number of sides of the polygon ==> "");.  numsides = keyboard.nextint();.  system.out.println();..  system.out.print(""enter the side length of each side ==> "");.  sidelength = keyboard.nextdouble();.  system.out.println();..  regularpolygon shape = new regularpolygon(numsides, sidelength);.  shape.menu();.}//end main...for testing it i sent it numsides 4 and sidelength 100."\n'
Label: 1
Question: b'"blank code slow skin detection this code changes the color space to lab and using a threshold finds the skin area of an image. but it\'s ridiculously slow. i don\'t know how to make it faster ?  ..from colormath.color_objects import *..def skindetection(img, treshold=80, color=[255,20,147]):..  print img.shape.  res=img.copy().  for x in range(img.shape[0]):.    for y in range(img.shape[1]):.      rgbimg=rgbcolor(img[x,y,0],img[x,y,1],img[x,y,2]).      labimg=rgbimg.convert_to(\'lab\', debug=false).      if (labimg.lab_l > treshold):.        res[x,y,:]=color.      else: .        res[x,y,:]=img[x,y,:]..  return res"\n'
Label: 3
Question: b'"option and validation in blank i want to add a new option on my system where i want to add two text files, both rental.txt and customer.txt. inside each text are id numbers of the customer, the videotape they need and the price...i want to place it as an option on my code. right now i have:...add customer.rent return.view list.search.exit...i want to add this as my sixth option. say for example i ordered a video, it would display the price and would let me confirm the price and if i am going to buy it or not...here is my current code:.. import blank.io.*;.  import blank.util.arraylist;.  import static blank.lang.system.out;..  public class rentalsystem{.  static bufferedreader input = new bufferedreader(new inputstreamreader(system.in));.  static file file = new file(""file.txt"");.  static arraylist<string> list = new arraylist<string>();.  static int rows;..  public static void main(string[] args) throws exception{.    introduction();.    system.out.print(""nn"");.    login();.    system.out.print(""nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"");.    introduction();.    string repeat;.    do{.      loadfile();.      system.out.print(""nwhat do you want to do?nn"");.      system.out.print(""n          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nn          |   1. add customer  |  2. rent return |n"");.      system.out.print(""n          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nn          |   3. view list    |  4. search   |n"");.      system.out.print(""n          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nn                       |  5. exit    |n"");.      system.out.print(""n                       - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nnchoice:"");.      int choice = integer.parseint(input.readline());.      switch(choice){.        case 1:.          writedata();.          break;.        case 2:.          rentdata();.          break;.        case 3:.          viewlist();.          break;.        case 4:.          search();.          break;.        case 5:.          system.out.println(""goodbye!"");.          system.exit(0);.        default:.          system.out.print(""invalid choice: "");.          break;.      }.      system.out.print(""ndo another task? [y/n] "");.      repeat = input.readline();.    }while(repeat.equals(""y""));..    if(repeat!=""y"") system.out.println(""ngoodbye!"");..  }..  public static void writedata() throws exception{.    system.out.print(""nname: "");.    string cname = input.readline();.    system.out.print(""address: "");.    string add = input.readline();.    system.out.print(""phone no.: "");.    string pno = input.readline();.    system.out.print(""rental amount: "");.    string ramount = input.readline();.    system.out.print(""tapenumber: "");.    string tno = input.readline();.    system.out.print(""title: "");.    string title = input.readline();.    system.out.print(""date borrowed: "");.    string dborrowed = input.readline();.    system.out.print(""due date: "");.    string ddate = input.readline();.    createline(cname, add, pno, ramount,tno, title, dborrowed, ddate);.    rentdata();.  }..  public static void createline(string name, string address, string phone , string rental, string tapenumber, string title, string borrowed, string due) throws exception{.    filewriter fw = new filewriter(file, true);.    fw.write(""nname: ""+name + ""naddress: "" + address +""nphone no.: ""+ phone+""nrentalamount: ""+rental+""ntape no.: ""+ tapenumber+""ntitle: ""+ title+""ndate borrowed: ""+borrowed +""ndue date: ""+ due+"":rn"");.    fw.close();.  }..  public static void loadfile() throws exception{.    try{.      list.clear();.      fileinputstream fstream = new fileinputstream(file);.      bufferedreader br = new bufferedreader(new inputstreamreader(fstream));.      rows = 0;.      while( br.ready()).      {.        list.add(br.readline());.        rows++;.      }.      br.close();.    } catch(exception e){.      system.out.println(""list not yet loaded."");.    }.  }..  public static void viewlist(){.    system.out.print(""n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print("" |list of all costumers|"");.    system.out.print(""~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    for(int i = 0; i <rows; i++){.      system.out.println(list.get(i));.    }.  }.    public static void rentdata()throws exception.  {  system.out.print(""n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print("" |rent data list|"");.    system.out.print(""~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print(""nenter customer name: "");.    string cname = input.readline();.    system.out.print(""date borrowed: "");.    string dborrowed = input.readline();.    system.out.print(""due date: "");.    string ddate = input.readline();.    system.out.print(""return date: "");.    string rdate = input.readline();.    system.out.print(""rent amount: "");.    string ramount = input.readline();..    system.out.print(""you pay:""+ramount);...  }.  public static void search()throws exception.  {  system.out.print(""n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print("" |search costumers|"");.    system.out.print(""~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print(""nenter costumer name: "");.    string cname = input.readline();.    boolean found = false;..    for(int i=0; i < rows; i++){.      string temp[] = list.get(i).split("","");..      if(cname.equals(temp[0])){.      system.out.println(""search result:nyou are "" + temp[0] + "" from "" + temp[1] + "".""+ temp[2] + "".""+ temp[3] + "".""+ temp[4] + "".""+ temp[5] + "" is "" + temp[6] + "".""+ temp[7] + "" is "" + temp[8] + ""."");.        found = true;.      }.    }..    if(!found){.      system.out.print(""no results."");.    }..  }..    public static boolean evaluate(string uname, string pass){.    if (uname.equals(""admin"")&&pass.equals(""12345"")) return true;.    else return false;.  }..  public static string login()throws exception{.    bufferedreader input=new bufferedreader(new inputstreamreader(system.in));.    int counter=0;.    do{.      system.out.print(""username:"");.      string uname =input.readline();.      system.out.print(""password:"");.      string pass =input.readline();..      boolean accept= evaluate(uname,pass);..      if(accept){.        break;.        }else{.          system.out.println(""incorrect username or password!"");.          counter ++;.          }.    }while(counter<3);..      if(counter !=3) return ""login successful"";.      else return ""login failed"";.      }.    public static void introduction() throws exception{..    system.out.println(""         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.    system.out.println(""         !         r e n t a l         !"");.    system.out.println(""          ! ~ ~ ~ ~ ~ ! ================= ! ~ ~ ~ ~ ~ !"");.    system.out.println(""         !         s y s t e m         !"");.    system.out.println(""         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.    }..}"\n'
Label: 1
Question: b'"exception: dynamic sql generation for the updatecommand is not supported against a selectcommand that does not return any key i dont know what is the problem this my code : ..string nomtable;..datatable listeetablissementtable = new datatable();.datatable listeinteretstable = new datatable();.dataset ds = new dataset();.sqldataadapter da;.sqlcommandbuilder cmdb;..private void listeinterets_click(object sender, eventargs e).{.  nomtable = ""listeinteretstable"";.  d.cnx.open();.  da = new sqldataadapter(""select nome from offices"", d.cnx);.  ds = new dataset();.  da.fill(ds, nomtable);.  datagridview1.datasource = ds.tables[nomtable];.}..private void sauvgarder_click(object sender, eventargs e).{.  d.cnx.open();.  cmdb = new sqlcommandbuilder(da);.  da.update(ds, nomtable);.  d.cnx.close();.}"\n'
Label: 0
Question: b'"parameter with question mark and super in blank, i\'ve come across a method that is formatted like this:..public final subscription subscribe(final action1<? super t> onnext, final action1<throwable> onerror) {.}...in the first parameter, what does the question mark and super mean?"\n'
Label: 1
Question: b'call two objects wsdl the first time i got a very strange wsdl. ..i would like to call the object (interface - invoicecheck_out) do you know how?....i would like to call the object (variable) do you know how?..try to call (it`s ok)....try to call (how call this?)\n'
Label: 0
Question: b"how to correctly make the icon for systemtray in blank using icon sizes of any dimension for systemtray doesn't look good overall. .what is the correct way of making icons for windows system tray?..screenshots: http://imgur.com/zsibwn9..icon: http://imgur.com/vsh4zo8\n"
Label: 0
Question: b'"is there a way to check a variable that exists in a different script than the original one? i\'m trying to check if a variable, which was previously set to true in 2.py in 1.py, as 1.py is only supposed to continue if the variable is true...2.py..import os..completed = false..#some stuff here..completed = true...1.py..import 2 ..if completed == true.  #do things...however i get a syntax error at ..if completed == true"\n'
Label: 3
Question: b'"blank control flow i made a number which asks for 2 numbers with blank and responds with the corresponding message for the case. how come it doesnt work for the second number ? .regardless what i enter for the second number , i am getting the message ""your number is in the range 0-10""...using system;.using system.collections.generic;.using system.linq;.using system.text;..namespace consoleapplication1.{.  class program.  {.    static void main(string[] args).    {.      string myinput; // declaring the type of the variables.      int myint;..      string number1;.      int number;...      console.writeline(""enter a number"");.      myinput = console.readline(); //muyinput is a string which is entry input.      myint = int32.parse(myinput); // myint converts the string into an integer..      if (myint > 0).        console.writeline(""your number {0} is greater than zero."", myint);.      else if (myint < 0).        console.writeline(""your number {0} is less than zero."", myint);.      else.        console.writeline(""your number {0} is equal zero."", myint);..      console.writeline(""enter another number"");.      number1 = console.readline(); .      number = int32.parse(myinput); ..      if (number < 0 || number == 0).        console.writeline(""your number {0} is less than zero or equal zero."", number);.      else if (number > 0 && number <= 10).        console.writeline(""your number {0} is in the range from 0 to 10."", number);.      else.        console.writeline(""your number {0} is greater than 10."", number);..      console.writeline(""enter another number"");..    }.  }  .}"\n'
Label: 0
Question: b'"credentials cannot be used for ntlm authentication i am getting org.apache.commons.httpclient.auth.invalidcredentialsexception: credentials cannot be used for ntlm authentication: exception in eclipse..whether it is possible mention eclipse to take system proxy settings directly?..public class httpgetproxy {.  private static final string proxy_host = ""proxy.****.com"";.  private static final int proxy_port = 6050;..  public static void main(string[] args) {.    httpclient client = new httpclient();.    httpmethod method = new getmethod(""https://kodeblank.org"");..    hostconfiguration config = client.gethostconfiguration();.    config.setproxy(proxy_host, proxy_port);..    string username = ""*****"";.    string password = ""*****"";.    credentials credentials = new usernamepasswordcredentials(username, password);.    authscope authscope = new authscope(proxy_host, proxy_port);..    client.getstate().setproxycredentials(authscope, credentials);..    try {.      client.executemethod(method);..      if (method.getstatuscode() == httpstatus.sc_ok) {.        string response = method.getresponsebodyasstring();.        system.out.println(""response = "" + response);.      }.    } catch (ioexception e) {.      e.printstacktrace();.    } finally {.      method.releaseconnection();.    }.  }.}...exception:... dec 08, 2017 1:41:39 pm .     org.apache.commons.httpclient.auth.authchallengeprocessor selectauthscheme.     info: ntlm authentication scheme selected.    dec 08, 2017 1:41:39 pm org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector executeconnect.     severe: credentials cannot be used for ntlm authentication: .      org.apache.commons.httpclient.usernamepasswordcredentials.      org.apache.commons.httpclient.auth.invalidcredentialsexception: credentials .     cannot be used for ntlm authentication: .    enter code here .     org.apache.commons.httpclient.usernamepasswordcredentials.   at org.apache.commons.httpclient.auth.ntlmscheme.authenticate(ntlmscheme.blank:332).    at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.authenticateproxy(httpmethoddirector.blank:320).   at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.executeconnect(httpmethoddirector.blank:491).   at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.executewithretry(httpmethoddirector.blank:391).   at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.executemethod(httpmethoddirector.blank:171).   at org.apache.commons.httpclient.httpclient.executemethod(httpclient.blank:397).   at org.apache.commons.httpclient.httpclient.executemethod(httpclient.blank:323).   at httpgetproxy.main(httpgetproxy.blank:31). dec 08, 2017 1:41:39 pm org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector processproxyauthchallenge. info: failure authenticating with ntlm @proxy.****.com:6050"\n'
Label: 1

برچسب ها 0 ، 1 ، 2 یا 3 . برای دیدن اینکه کدام یک از این موارد مربوط به کدام برچسب رشته است ، می توانید ویژگی class_names موجود در مجموعه داده را بررسی کنید.

for i, label in enumerate(raw_train_ds.class_names):
 print("Label", i, "corresponds to", label)
Label 0 corresponds to csharp
Label 1 corresponds to java
Label 2 corresponds to javascript
Label 3 corresponds to python

در مرحله بعد ، یک مجموعه داده اعتبار سنجی و آزمون ایجاد خواهید کرد. شما برای اعتبار سنجی از 1600 بررسی باقیمانده از مجموعه آموزش استفاده خواهید کرد.

raw_val_ds = preprocessing.text_dataset_from_directory(
  train_dir,
  batch_size=batch_size,
  validation_split=0.2,
  subset='validation',
  seed=seed)
Found 8000 files belonging to 4 classes.
Using 1600 files for validation.
test_dir = dataset_dir/'test'
raw_test_ds = preprocessing.text_dataset_from_directory(
  test_dir, batch_size=batch_size)
Found 8000 files belonging to 4 classes.

مجموعه داده را برای آموزش آماده کنید

در مرحله بعدی ، داده ها را با استفاده از لایه preprocessing.TextVectorization استاندارد ، رمزگذاری و بردار می کنید.

 • استاندارد سازی به پیش پردازش متن ، معمولاً برای حذف علائم نگارشی یا عناصر HTML برای ساده کردن مجموعه داده ، اشاره دارد.

 • Tokenization به تقسیم رشته ها به نشانه (به عنوان مثال ، تقسیم یک جمله به کلمات جداگانه با تقسیم در فضای سفید) اشاره دارد.

 • بردار سازی به تبدیل نشانه ها به اعداد اشاره دارد تا بتوان آنها را به یک شبکه عصبی تغذیه کرد.

همه این وظایف را می توان با این لایه انجام داد. در مورد هر یک از این موارد می توانید در Doc API بیشتر بدانید.

 • استاندارد سازی پیش فرض متن را به حروف کوچک تبدیل کرده و علائم نگارشی را حذف می کند.

 • توکن ساز پیش فرض در فضای سفید تقسیم می شود.

 • حالت بردار پیش فرض int . این شاخص های عدد صحیح (یک در هر رمز) را تولید می کند. از این حالت می توان برای ساخت مدلهایی استفاده کرد که ترتیب کلمات را در نظر می گیرند. همچنین می توانید از حالت های دیگر مانند binary برای ساخت مدل های کلمه ای استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دو حالت ایجاد خواهید کرد. ابتدا از مدل binary برای ساختن یک مدل کلمه ای استفاده خواهید کرد. بعد ، از حالت int با ConvNet 1D استفاده خواهید کرد.

VOCAB_SIZE = 10000

binary_vectorize_layer = TextVectorization(
  max_tokens=VOCAB_SIZE,
  output_mode='binary')

برای حالت int ، علاوه بر حداکثر اندازه واژگان ، باید حداکثر طول دنباله صریح را تعیین کنید ، که باعث می شود لایه توالی یا برش توالی دقیقاً به مقادیر طول_دست انجام شود.

MAX_SEQUENCE_LENGTH = 250

int_vectorize_layer = TextVectorization(
  max_tokens=VOCAB_SIZE,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH)

بعد، شما پاسخ adapt به تناسب وضعیت لایه از پیش پردازش به مجموعه داده. این باعث می شود که مدل نمایه ای از رشته ها در اعداد صحیح ایجاد کند.

# Make a text-only dataset (without labels), then call adapt
train_text = raw_train_ds.map(lambda text, labels: text)
binary_vectorize_layer.adapt(train_text)
int_vectorize_layer.adapt(train_text)

نتیجه استفاده از این لایه ها برای پیش پردازش داده ها را مشاهده کنید:

def binary_vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return binary_vectorize_layer(text), label
def int_vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return int_vectorize_layer(text), label
# Retrieve a batch (of 32 reviews and labels) from the dataset
text_batch, label_batch = next(iter(raw_train_ds))
first_question, first_label = text_batch[0], label_batch[0]
print("Question", first_question)
print("Label", first_label)
Question tf.Tensor(b'"function expected error in blank for dynamically created check box when it is clicked i want to grab the attribute value.it is working in ie 8,9,10 but not working in ie 11,chrome shows function expected error..<input type=checkbox checked=\'checked\' id=\'symptomfailurecodeid\' tabindex=\'54\' style=\'cursor:pointer;\' onclick=chkclickevt(this); failurecodeid=""1"" >...function chkclickevt(obj) { .  alert(obj.attributes(""failurecodeid""));.}"\n', shape=(), dtype=string)
Label tf.Tensor(2, shape=(), dtype=int32)
print("'binary' vectorized question:", 
   binary_vectorize_text(first_question, first_label)[0])
'binary' vectorized question: tf.Tensor([[1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]], shape=(1, 10000), dtype=float32)
print("'int' vectorized question:",
   int_vectorize_text(first_question, first_label)[0])
'int' vectorized question: tf.Tensor(
[[ 38 450  65  7  16  12 892 265 186 451  44  11  6 685
   3  46  4 2062  2 485  1  6 158  7 479  1  26  20
  158  7 479  1 502  38 450  1 1767 1763  1  1  1  1
   1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]], shape=(1, 250), dtype=int64)

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، حالت binary یک آرایه را برمی گرداند که نشانگرها حداقل یک بار در ورودی وجود دارد ، در حالی که حالت int جایگزین هر نشانه با یک عدد صحیح می شود ، بنابراین ترتیب آنها حفظ می شود. با فراخوانی .get_vocabulary() در لایه می توانید نشانه (رشته) مربوط به هر عدد صحیح را .get_vocabulary() .

print("1289 ---> ", int_vectorize_layer.get_vocabulary()[1289])
print("313 ---> ", int_vectorize_layer.get_vocabulary()[313])
print("Vocabulary size: {}".format(len(int_vectorize_layer.get_vocabulary())))
1289 ---> roman
313 ---> source
Vocabulary size: 10000

شما تقریباً آماده آموزش مدل خود هستید. به عنوان مرحله نهایی پیش پردازش ، شما لایه های TextVectorization که قبلاً ایجاد کرده اید ، روی مجموعه داده قطار ، اعتبارسنجی و آزمون اعمال خواهید کرد.

binary_train_ds = raw_train_ds.map(binary_vectorize_text)
binary_val_ds = raw_val_ds.map(binary_vectorize_text)
binary_test_ds = raw_test_ds.map(binary_vectorize_text)

int_train_ds = raw_train_ds.map(int_vectorize_text)
int_val_ds = raw_val_ds.map(int_vectorize_text)
int_test_ds = raw_test_ds.map(int_vectorize_text)

مجموعه داده را برای عملکرد پیکربندی کنید

این دو روش مهمی است که باید هنگام بارگذاری داده ها استفاده کنید تا مطمئن شوید که ورودی / خروجی مسدود نمی شود.

.cache() داده ها را پس از بارگیری از روی دیسک در حافظه نگه می دارد. با این کار اطمینان حاصل خواهید کرد که مجموعه داده در حین آموزش مدل شما به گلوگاه تبدیل نمی شود. اگر مجموعه داده شما بسیار بزرگ است و نمی تواند در حافظه قرار بگیرد ، می توانید از این روش برای ایجاد یک حافظه پنهان بر روی دیسک استفاده کنید ، که خواندن آن از بسیاری از پرونده های کوچک کارآمدتر است.

.prefetch() پیش پردازش داده ها و اجرای مدل را هنگام آموزش با هم همپوشانی می کند.

در راهنمای عملکرد داده ها می توانید درباره هر دو روش و همچنین نحوه ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک اطلاعات بیشتری کسب کنید.

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE

def configure_dataset(dataset):
 return dataset.cache().prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
binary_train_ds = configure_dataset(binary_train_ds)
binary_val_ds = configure_dataset(binary_val_ds)
binary_test_ds = configure_dataset(binary_test_ds)

int_train_ds = configure_dataset(int_train_ds)
int_val_ds = configure_dataset(int_val_ds)
int_test_ds = configure_dataset(int_test_ds)

مدل را آموزش دهید

وقت آن است که شبکه عصبی خود را ایجاد کنیم. برای داده های بردار binary ، یک مدل خطی ساده کلمات را آموزش دهید:

binary_model = tf.keras.Sequential([layers.Dense(4)])
binary_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
history = binary_model.fit(
  binary_train_ds, validation_data=binary_val_ds, epochs=10)
Epoch 1/10
200/200 [==============================] - 2s 9ms/step - loss: 1.2359 - accuracy: 0.5427 - val_loss: 0.9108 - val_accuracy: 0.7744
Epoch 2/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.8149 - accuracy: 0.8277 - val_loss: 0.7481 - val_accuracy: 0.8031
Epoch 3/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.6482 - accuracy: 0.8616 - val_loss: 0.6631 - val_accuracy: 0.8125
Epoch 4/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.5492 - accuracy: 0.8832 - val_loss: 0.6100 - val_accuracy: 0.8225
Epoch 5/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.4805 - accuracy: 0.9055 - val_loss: 0.5735 - val_accuracy: 0.8294
Epoch 6/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.4287 - accuracy: 0.9177 - val_loss: 0.5470 - val_accuracy: 0.8369
Epoch 7/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3876 - accuracy: 0.9286 - val_loss: 0.5270 - val_accuracy: 0.8363
Epoch 8/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3537 - accuracy: 0.9332 - val_loss: 0.5115 - val_accuracy: 0.8394
Epoch 9/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3250 - accuracy: 0.9396 - val_loss: 0.4993 - val_accuracy: 0.8419
Epoch 10/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3003 - accuracy: 0.9479 - val_loss: 0.4896 - val_accuracy: 0.8438

در مرحله بعدی ، شما برای ساخت یک ConvNet 1D از لایه vectorized int استفاده خواهید کرد.

def create_model(vocab_size, num_labels):
 model = tf.keras.Sequential([
   layers.Embedding(vocab_size, 64, mask_zero=True),
   layers.Conv1D(64, 5, padding="valid", activation="relu", strides=2),
   layers.GlobalMaxPooling1D(),
   layers.Dense(num_labels)
 ])
 return model
# vocab_size is VOCAB_SIZE + 1 since 0 is used additionally for padding.
int_model = create_model(vocab_size=VOCAB_SIZE + 1, num_labels=4)
int_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
history = int_model.fit(int_train_ds, validation_data=int_val_ds, epochs=5)
Epoch 1/5
200/200 [==============================] - 4s 8ms/step - loss: 1.3016 - accuracy: 0.3903 - val_loss: 0.7395 - val_accuracy: 0.6950
Epoch 2/5
200/200 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.6901 - accuracy: 0.7170 - val_loss: 0.5435 - val_accuracy: 0.7906
Epoch 3/5
200/200 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.4277 - accuracy: 0.8562 - val_loss: 0.4766 - val_accuracy: 0.8194
Epoch 4/5
200/200 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2419 - accuracy: 0.9402 - val_loss: 0.4701 - val_accuracy: 0.8188
Epoch 5/5
200/200 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1218 - accuracy: 0.9767 - val_loss: 0.4932 - val_accuracy: 0.8163

دو مدل را با هم مقایسه کنید:

print("Linear model on binary vectorized data:")
print(binary_model.summary())
Linear model on binary vectorized data:
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
dense (Dense)        (None, 4)         40004   
=================================================================
Total params: 40,004
Trainable params: 40,004
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
None
print("ConvNet model on int vectorized data:")
print(int_model.summary())
ConvNet model on int vectorized data:
Model: "sequential_1"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
embedding (Embedding)    (None, None, 64)     640064  
_________________________________________________________________
conv1d (Conv1D)       (None, None, 64)     20544   
_________________________________________________________________
global_max_pooling1d (Global (None, 64)        0     
_________________________________________________________________
dense_1 (Dense)       (None, 4)         260    
=================================================================
Total params: 660,868
Trainable params: 660,868
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
None

هر دو مدل را بر روی داده های آزمون ارزیابی کنید:

binary_loss, binary_accuracy = binary_model.evaluate(binary_test_ds)
int_loss, int_accuracy = int_model.evaluate(int_test_ds)

print("Binary model accuracy: {:2.2%}".format(binary_accuracy))
print("Int model accuracy: {:2.2%}".format(int_accuracy))
250/250 [==============================] - 1s 5ms/step - loss: 0.5166 - accuracy: 0.8139
250/250 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.5116 - accuracy: 0.8117
Binary model accuracy: 81.39%
Int model accuracy: 81.17%

مدل را صادر کنید

در کد بالا ، شما قبل از تغذیه متن با مدل ، لایه TextVectorization را روی مجموعه داده اعمال کرده TextVectorization . اگر می خواهید مدل خود را قادر به پردازش رشته های خام (به عنوان مثال ، برای ساده سازی استقرار آن) کنید ، می توانید لایه TextVectorization را در داخل مدل خود قرار دهید. برای انجام این کار ، می توانید با استفاده از وزنه هایی که تازه آموزش داده اید ، مدل جدیدی ایجاد کنید.

export_model = tf.keras.Sequential(
  [binary_vectorize_layer, binary_model,
   layers.Activation('sigmoid')])

export_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=False),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])

# Test it with `raw_test_ds`, which yields raw strings
loss, accuracy = export_model.evaluate(raw_test_ds)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(binary_accuracy))
250/250 [==============================] - 2s 5ms/step - loss: 0.5187 - accuracy: 0.8138
Accuracy: 81.39%

اکنون مدل شما می تواند رشته های خام را به عنوان ورودی در نظر بگیرد و برای هر برچسب نمره ای را با استفاده از model.predict پیش بینی کند. برای یافتن برچسب با حداکثر امتیاز ، تابعی را تعریف کنید:

def get_string_labels(predicted_scores_batch):
 predicted_int_labels = tf.argmax(predicted_scores_batch, axis=1)
 predicted_labels = tf.gather(raw_train_ds.class_names, predicted_int_labels)
 return predicted_labels

استنباط را روی داده های جدید اجرا کنید

inputs = [
  "how do I extract keys from a dict into a list?", # python
  "debug public static void main(string[] args) {...}", # java
]
predicted_scores = export_model.predict(inputs)
predicted_labels = get_string_labels(predicted_scores)
for input, label in zip(inputs, predicted_labels):
 print("Question: ", input)
 print("Predicted label: ", label.numpy())
Question: how do I extract keys from a dict into a list?
Predicted label: b'python'
Question: debug public static void main(string[] args) {...}
Predicted label: b'java'

درج منطق پیش پردازش متن در داخل مدل ، این امکان را برای شما فراهم می کند که مدلی را برای تولید صادر کنید که استقرار را ساده کرده و پتانسیل انحراف قطار / تست را کاهش می دهد.

در انتخاب محل استفاده از لایه TextVectorization یک تفاوت عملکرد وجود دارد که باید به خاطر بسپارید. استفاده از آن در خارج از مدل شما را قادر می سازد هنگام پردازش پردازنده گرافیکی ، پردازش ناهمگام CPU و بافر کردن داده های خود را انجام دهید. بنابراین ، اگر مدل خود را روی پردازنده گرافیکی آموزش می دهید ، احتمالاً می خواهید برای دستیابی به بهترین عملکرد در هنگام توسعه مدل خود ، از این گزینه استفاده کنید ، سپس وقتی آماده آمادگی برای استقرار هستید ، وارد لایه لایه TextVectorization در مدل خود شوید. .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صرفه جویی در مدل ها به این آموزش مراجعه کنید.

مثال 2: نویسنده ترجمه های Illiad را پیش بینی کنید

در زیر نمونه ای از استفاده از tf.data.TextLineDataset برای بارگذاری نمونه ها از پرونده های متنی و tf.text برای پیش پردازش داده ها ارائه شده است. در این مثال ، شما از سه ترجمه انگلیسی مختلف از همان اثر ، Homer Illiad استفاده خواهید کرد و یک مدل را برای شناسایی مترجم که یک متن متن دارد ، آموزش می دهید.

مجموعه داده را بارگیری و کاوش کنید

متن سه ترجمه توسط:

پرونده های متنی مورد استفاده در این آموزش تحت برخی از کارهای معمول پیش پردازش مانند حذف هدر و پاورقی سند ، شماره سطرها و عناوین فصل قرار گرفته اند. این پرونده های کم حجم را به صورت محلی بارگیری کنید.

DIRECTORY_URL = 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/'
FILE_NAMES = ['cowper.txt', 'derby.txt', 'butler.txt']

for name in FILE_NAMES:
 text_dir = utils.get_file(name, origin=DIRECTORY_URL + name)

parent_dir = pathlib.Path(text_dir).parent
list(parent_dir.iterdir())
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/cowper.txt
819200/815980 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/derby.txt
811008/809730 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/butler.txt
811008/807992 [==============================] - 0s 0us/step
[PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/Giant Panda'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/derby.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/flower_photos.tar.gz'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/spa-eng'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/heart.csv'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/iris_test.csv'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/train.csv'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/butler.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/flower_photos'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/image.jpg'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/194px-New_East_River_Bridge_from_Brooklyn_det.4a09796u.jpg'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/shakespeare.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/Fireboat'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/iris_training.csv'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/cowper.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/320px-Felis_catus-cat_on_snow.jpg'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/jena_climate_2009_2016.csv.zip'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/fashion-mnist'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/ImageNetLabels.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/mnist.npz'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/jena_climate_2009_2016.csv'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/spa-eng.zip')]

مجموعه داده را بارگیری کنید

شما از TextLineDataset استفاده خواهید کرد که برای ایجادtf.data.Dataset از یک فایل متنی طراحی شده است که در آن هر مثال یک خط متن از فایل اصلی است ، در حالی که text_dataset_from_directory تمام محتوای یک فایل را به عنوان یک مثال واحد در نظر می گیرد. TextLineDataset برای داده های متنی که اساساً مبتنی بر خط هستند (به عنوان مثال ، گزارش های مربوط به شعر یا خطا) مفید است.

با پاک کردن این پرونده ها ، هرکدام را در مجموعه داده های خود بارگذاری کنید. هر مثال باید به صورت جداگانه برچسب گذاری شود ، بنابراین از tf.data.Dataset.map استفاده کنید تا یک عملکرد برچسب گذاری را به هر یک اعمال کنید. با تکرار هر مثال در مجموعه داده ، جفت های بازگشتی (به example, label ) را برمی گردانید.

def labeler(example, index):
 return example, tf.cast(index, tf.int64)
labeled_data_sets = []

for i, file_name in enumerate(FILE_NAMES):
 lines_dataset = tf.data.TextLineDataset(str(parent_dir/file_name))
 labeled_dataset = lines_dataset.map(lambda ex: labeler(ex, i))
 labeled_data_sets.append(labeled_dataset)

در مرحله بعدی ، این مجموعه داده های دارای برچسب را در یک مجموعه داده واحد ترکیب کرده و آنرا مرتب می کنید.

BUFFER_SIZE = 50000
BATCH_SIZE = 64
VALIDATION_SIZE = 5000
all_labeled_data = labeled_data_sets[0]
for labeled_dataset in labeled_data_sets[1:]:
 all_labeled_data = all_labeled_data.concatenate(labeled_dataset)

all_labeled_data = all_labeled_data.shuffle(
  BUFFER_SIZE, reshuffle_each_iteration=False)

چند نمونه را مانند قبل چاپ کنید. مجموعه داده هنوز دسته بندی نشده است ، بنابراین هر ورودی در all_labeled_data مربوط به یک نقطه داده است:

for text, label in all_labeled_data.take(10):
 print("Sentence: ", text.numpy())
 print("Label:", label.numpy())
Sentence: b'To chariot driven, thou maim thyself and me.'
Label: 0
Sentence: b'On choicest marrow, and the fat of lambs;'
Label: 1
Sentence: b'And through the gorgeous breastplate, and within'
Label: 1
Sentence: b'To visit there the parent of the Gods'
Label: 0
Sentence: b'For safe escape from danger and from death.'
Label: 0
Sentence: b'Achilles, ye at least the fight decline'
Label: 0
Sentence: b"Which done, Achilles portion'd out to each"
Label: 0
Sentence: b'Whom therefore thou devourest; else themselves'
Label: 0
Sentence: b'Drove them afar into the host of Greece.'
Label: 0
Sentence: b"Their succour; then I warn thee, while 'tis time,"
Label: 1

مجموعه داده را برای آموزش آماده کنید

به جای استفاده از لایه Keras TextVectorization برای پیش پردازش مجموعه داده های متنی ما ، اکنون ازtf.text API برای استاندارد سازی و رمزگذاری داده ها ، ساخت واژگان و استفاده از StaticVocabularyTable برای تهیه نشانه ها به اعداد صحیح برای تغذیه مدل استفاده خواهید کرد.

در حالی که tf.text فراهم می کند tokenizers های مختلف، شما را به استفاده از UnicodeScriptTokenizer به tokenize مجموعه داده است. برای تبدیل متن به حروف کوچک و نشانه گذاری آن ، تابعی را تعریف کنید. شما از tf.data.Dataset.map برای اعمال tf.data.Dataset.map در مجموعه داده استفاده خواهید کرد.

tokenizer = tf_text.UnicodeScriptTokenizer()
def tokenize(text, unused_label):
 lower_case = tf_text.case_fold_utf8(text)
 return tokenizer.tokenize(lower_case)
tokenized_ds = all_labeled_data.map(tokenize)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/util/dispatch.py:201: batch_gather (from tensorflow.python.ops.array_ops) is deprecated and will be removed after 2017-10-25.
Instructions for updating:
`tf.batch_gather` is deprecated, please use `tf.gather` with `batch_dims=-1` instead.

می توانید از طریق مجموعه داده تکرار شده و چند نمونه رمزگذاری شده را چاپ کنید.

for text_batch in tokenized_ds.take(5):
 print("Tokens: ", text_batch.numpy())
Tokens: [b'to' b'chariot' b'driven' b',' b'thou' b'maim' b'thyself' b'and' b'me'
 b'.']
Tokens: [b'on' b'choicest' b'marrow' b',' b'and' b'the' b'fat' b'of' b'lambs' b';']
Tokens: [b'and' b'through' b'the' b'gorgeous' b'breastplate' b',' b'and' b'within']
Tokens: [b'to' b'visit' b'there' b'the' b'parent' b'of' b'the' b'gods']
Tokens: [b'for' b'safe' b'escape' b'from' b'danger' b'and' b'from' b'death' b'.']

در مرحله بعدی ، با مرتب سازی نشانه ها بر اساس فرکانس و نگه داشتن نشانه های برتر VOCAB_SIZE ، یک واژگان ایجاد خواهید کرد.

tokenized_ds = configure_dataset(tokenized_ds)

vocab_dict = collections.defaultdict(lambda: 0)
for toks in tokenized_ds.as_numpy_iterator():
 for tok in toks:
  vocab_dict[tok] += 1

vocab = sorted(vocab_dict.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
vocab = [token for token, count in vocab]
vocab = vocab[:VOCAB_SIZE]
vocab_size = len(vocab)
print("Vocab size: ", vocab_size)
print("First five vocab entries:", vocab[:5])
Vocab size: 10000
First five vocab entries: [b',', b'the', b'and', b"'", b'of']

برای تبدیل توکن ها به اعداد صحیح ، از مجموعه vocab برای ایجاد StaticVocabularyTable . شما نشانه ها را به اعداد صحیح در محدوده [ 2 ، vocab_size + 2 ] vocab_size + 2 . همانند لایه TextVectorization ، 0 برای نشان دادن padding و 1 برای نشان دادن رمز خارج از واژگان (OOV) اختصاص داده شده است.

keys = vocab
values = range(2, len(vocab) + 2) # reserve 0 for padding, 1 for OOV

init = tf.lookup.KeyValueTensorInitializer(
  keys, values, key_dtype=tf.string, value_dtype=tf.int64)

num_oov_buckets = 1
vocab_table = tf.lookup.StaticVocabularyTable(init, num_oov_buckets)

سرانجام ، برای استاندارد سازی ، رمزگذاری و بردار سازی مجموعه داده با استفاده از جدول علامت گذاری و جستجو fuction تعریف کنید:

def preprocess_text(text, label):
 standardized = tf_text.case_fold_utf8(text)
 tokenized = tokenizer.tokenize(standardized)
 vectorized = vocab_table.lookup(tokenized)
 return vectorized, label

برای دیدن خروجی می توانید این مورد را در یک مثال واحد امتحان کنید:

example_text, example_label = next(iter(all_labeled_data))
print("Sentence: ", example_text.numpy())
vectorized_text, example_label = preprocess_text(example_text, example_label)
print("Vectorized sentence: ", vectorized_text.numpy())
Sentence: b'To chariot driven, thou maim thyself and me.'
Vectorized sentence: [  8 195 716  2  47 5605 552  4  40  7]

اکنون با استفاده از tf.data.Dataset.map تابع پیش پردازش را روی مجموعه داده tf.data.Dataset.map .

all_encoded_data = all_labeled_data.map(preprocess_text)

مجموعه داده را به قطار و آزمون تقسیم کنید

لایه Keras TextVectorization همچنین داده های TextVectorization دسته بندی و پد می کند. پر کردن لازم است زیرا نمونه های داخل یک دسته باید همان اندازه و شکل باشند ، اما مثالهای این مجموعه داده ها همه یک اندازه نیستند - هر سطر متن تعداد مختلفی از کلمات را دارد.tf.data.Dataset از مجموعه داده های تقسیم و دسته بندی شدهtf.data.Dataset پشتیبانی می کند:

train_data = all_encoded_data.skip(VALIDATION_SIZE).shuffle(BUFFER_SIZE)
validation_data = all_encoded_data.take(VALIDATION_SIZE)
train_data = train_data.padded_batch(BATCH_SIZE)
validation_data = validation_data.padded_batch(BATCH_SIZE)

اکنون ، validation_data و train_data مجموعه ای از جفت (به example, label ) نیستند ، بلکه مجموعه ای از دسته ها هستند. هر دسته یک جفت است ( مثالهای زیاد ، برچسبهای زیادی ) که به صورت آرایه نمایش داده می شوند. برای نشان دادن:

sample_text, sample_labels = next(iter(validation_data))
print("Text batch shape: ", sample_text.shape)
print("Label batch shape: ", sample_labels.shape)
print("First text example: ", sample_text[0])
print("First label example: ", sample_labels[0])
Text batch shape: (64, 16)
Label batch shape: (64,)
First text example: tf.Tensor(
[  8 195 716  2  47 5605 552  4  40  7  0  0  0  0
  0  0], shape=(16,), dtype=int64)
First label example: tf.Tensor(0, shape=(), dtype=int64)

از آنجا که ما از 0 برای padding و 1 برای نشانه های خارج از واژگان (OOV) استفاده می کنیم ، اندازه واژگان دو برابر شده است.

vocab_size += 2

مجموعه داده ها را برای عملکرد بهتر مانند قبل پیکربندی کنید.

train_data = configure_dataset(train_data)
validation_data = configure_dataset(validation_data)

مدل را آموزش دهید

می توانید مانند گذشته مدلی را روی این مجموعه داده آموزش دهید.

model = create_model(vocab_size=vocab_size, num_labels=3)
model.compile(
  optimizer='adam',
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'])
history = model.fit(train_data, validation_data=validation_data, epochs=3)
Epoch 1/3
697/697 [==============================] - 30s 12ms/step - loss: 0.6900 - accuracy: 0.6660 - val_loss: 0.3815 - val_accuracy: 0.8368
Epoch 2/3
697/697 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.3173 - accuracy: 0.8705 - val_loss: 0.3622 - val_accuracy: 0.8460
Epoch 3/3
697/697 [==============================] - 4s 6ms/step - loss: 0.2159 - accuracy: 0.9167 - val_loss: 0.3895 - val_accuracy: 0.8466
loss, accuracy = model.evaluate(validation_data)

print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(accuracy))
79/79 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3895 - accuracy: 0.8466
Loss: 0.3894515335559845
Accuracy: 84.66%

مدل را صادر کنید

برای اینکه مدل ما قادر به گرفتن رشته های خام به عنوان ورودی باشد ، یک لایه TextVectorization ایجاد خواهید کرد که مراحل مشابه عملکرد پیش پردازش سفارشی ما را انجام می دهد. از آنجا که شما قبلاً واژگان را آموزش داده اید ، می توانید به جای adapt که واژگان جدیدی را آموزش می دهد ، از set_vocaublary استفاده کنید.

preprocess_layer = TextVectorization(
  max_tokens=vocab_size,
  standardize=tf_text.case_fold_utf8,
  split=tokenizer.tokenize,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH)
preprocess_layer.set_vocabulary(vocab)
export_model = tf.keras.Sequential(
  [preprocess_layer, model,
   layers.Activation('sigmoid')])

export_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=False),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
# Create a test dataset of raw strings
test_ds = all_labeled_data.take(VALIDATION_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
test_ds = configure_dataset(test_ds)
loss, accuracy = export_model.evaluate(test_ds)
print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(accuracy))
79/79 [==============================] - 7s 11ms/step - loss: 0.4626 - accuracy: 0.8128
Loss: 0.4913882315158844
Accuracy: 80.50%

افت و دقت مدل در مجموعه اعتبارسنجی رمزگذاری شده و مدل صادراتی در مجموعه اعتبارسنجی خام همانطور که انتظار می رود یکسان است.

استنباط را روی داده های جدید اجرا کنید

inputs = [
  "Join'd to th' Ionians with their flowing robes,", # Label: 1
  "the allies, and his armour flashed about him so that he seemed to all", # Label: 2
  "And with loud clangor of his arms he fell.", # Label: 0
]
predicted_scores = export_model.predict(inputs)
predicted_labels = tf.argmax(predicted_scores, axis=1)
for input, label in zip(inputs, predicted_labels):
 print("Question: ", input)
 print("Predicted label: ", label.numpy())
Question: Join'd to th' Ionians with their flowing robes,
Predicted label: 1
Question: the allies, and his armour flashed about him so that he seemed to all
Predicted label: 2
Question: And with loud clangor of his arms he fell.
Predicted label: 0

بارگیری مجموعه داده های بیشتر با استفاده از مجموعه داده های TensorFlow (TFDS)

مجموعه داده های بیشتری را می توانید از مجموعه داده TensorFlow بارگیری کنید. به عنوان مثال ، شما مجموعه داده IMDB Large Movie Review را بارگیری کرده و از آن برای آموزش مدلی برای طبقه بندی احساسات استفاده خواهید کرد.

train_ds = tfds.load(
  'imdb_reviews',
  split='train',
  batch_size=BATCH_SIZE,
  shuffle_files=True,
  as_supervised=True)
val_ds = tfds.load(
  'imdb_reviews',
  split='train',
  batch_size=BATCH_SIZE,
  shuffle_files=True,
  as_supervised=True)

چند نمونه چاپ کنید.

for review_batch, label_batch in val_ds.take(1):
 for i in range(5):
  print("Review: ", review_batch[i].numpy())
  print("Label: ", label_batch[i].numpy())
Review: b"This was an absolutely terrible movie. Don't be lured in by Christopher Walken or Michael Ironside. Both are great actors, but this must simply be their worst role in history. Even their great acting could not redeem this movie's ridiculous storyline. This movie is an early nineties US propaganda piece. The most pathetic scenes were those when the Columbian rebels were making their cases for revolutions. Maria Conchita Alonso appeared phony, and her pseudo-love affair with Walken was nothing but a pathetic emotional plug in a movie that was devoid of any real meaning. I am disappointed that there are movies like this, ruining actor's like Christopher Walken's good name. I could barely sit through it."
Label: 0
Review: b'I have been known to fall asleep during films, but this is usually due to a combination of things including, really tired, being warm and comfortable on the sette and having just eaten a lot. However on this occasion I fell asleep because the film was rubbish. The plot development was constant. Constantly slow and boring. Things seemed to happen, but with no explanation of what was causing them or why. I admit, I may have missed part of the film, but i watched the majority of it and everything just seemed to happen of its own accord without any real concern for anything else. I cant recommend this film at all.'
Label: 0
Review: b'Mann photographs the Alberta Rocky Mountains in a superb fashion, and Jimmy Stewart and Walter Brennan give enjoyable performances as they always seem to do. <br /><br />But come on Hollywood - a Mountie telling the people of Dawson City, Yukon to elect themselves a marshal (yes a marshal!) and to enforce the law themselves, then gunfighters battling it out on the streets for control of the town? <br /><br />Nothing even remotely resembling that happened on the Canadian side of the border during the Klondike gold rush. Mr. Mann and company appear to have mistaken Dawson City for Deadwood, the Canadian North for the American Wild West.<br /><br />Canadian viewers be prepared for a Reefer Madness type of enjoyable howl with this ludicrous plot, or, to shake your head in disgust.'
Label: 0
Review: b'This is the kind of film for a snowy Sunday afternoon when the rest of the world can go ahead with its own business as you descend into a big arm-chair and mellow for a couple of hours. Wonderful performances from Cher and Nicolas Cage (as always) gently row the plot along. There are no rapids to cross, no dangerous waters, just a warm and witty paddle through New York life at its best. A family film in every sense and one that deserves the praise it received.'
Label: 1
Review: b'As others have mentioned, all the women that go nude in this film are mostly absolutely gorgeous. The plot very ably shows the hypocrisy of the female libido. When men are around they want to be pursued, but when no "men" are around, they become the pursuers of a 14 year old boy. And the boy becomes a man really fast (we should all be so lucky at this age!). He then gets up the courage to pursue his true love.'
Label: 1

اکنون می توانید داده ها را پیش پردازش کرده و مانند قبل مدلی را آموزش دهید.

مجموعه داده را برای آموزش آماده کنید

vectorize_layer = TextVectorization(
  max_tokens=VOCAB_SIZE,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH)

# Make a text-only dataset (without labels), then call adapt
train_text = train_ds.map(lambda text, labels: text)
vectorize_layer.adapt(train_text)
def vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return vectorize_layer(text), label
train_ds = train_ds.map(vectorize_text)
val_ds = val_ds.map(vectorize_text)
# Configure datasets for performance as before
train_ds = configure_dataset(train_ds)
val_ds = configure_dataset(val_ds)

مدل را آموزش دهید

model = create_model(vocab_size=VOCAB_SIZE + 1, num_labels=1)
model.summary()
Model: "sequential_5"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
embedding_2 (Embedding)   (None, None, 64)     640064  
_________________________________________________________________
conv1d_2 (Conv1D)      (None, None, 64)     20544   
_________________________________________________________________
global_max_pooling1d_2 (Glob (None, 64)        0     
_________________________________________________________________
dense_3 (Dense)       (None, 1)         65    
=================================================================
Total params: 660,673
Trainable params: 660,673
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
model.compile(
  loss=losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
history = model.fit(train_ds, validation_data=val_ds, epochs=3)
Epoch 1/3
391/391 [==============================] - 6s 13ms/step - loss: 0.6123 - accuracy: 0.5805 - val_loss: 0.2976 - val_accuracy: 0.8807
Epoch 2/3
391/391 [==============================] - 4s 10ms/step - loss: 0.3141 - accuracy: 0.8609 - val_loss: 0.1708 - val_accuracy: 0.9423
Epoch 3/3
391/391 [==============================] - 4s 10ms/step - loss: 0.1977 - accuracy: 0.9211 - val_loss: 0.0944 - val_accuracy: 0.9776
loss, accuracy = model.evaluate(val_ds)

print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(accuracy))
391/391 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.0944 - accuracy: 0.9776
Loss: 0.09437894821166992
Accuracy: 97.76%

مدل را صادر کنید

export_model = tf.keras.Sequential(
  [vectorize_layer, model,
   layers.Activation('sigmoid')])

export_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=False),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
# 0 --> negative review
# 1 --> positive review
inputs = [
  "This is a fantastic movie.",
  "This is a bad movie.",
  "This movie was so bad that it was good.",
  "I will never say yes to watching this movie.",
]
predicted_scores = export_model.predict(inputs)
predicted_labels = [int(round(x[0])) for x in predicted_scores]
for input, label in zip(inputs, predicted_labels):
 print("Question: ", input)
 print("Predicted label: ", label)
Question: This is a fantastic movie.
Predicted label: 1
Question: This is a bad movie.
Predicted label: 0
Question: This movie was so bad that it was good.
Predicted label: 0
Question: I will never say yes to watching this movie.
Predicted label: 0

نتیجه

این آموزش چندین روش برای بارگیری و پیش پردازش متن را نشان داده است. به عنوان مرحله بعدی ، می توانید آموزشهای اضافی را در وب سایت جستجو کنید ، یا مجموعه داده های جدید را از مجموعه داده TensorFlow بارگیری کنید.