หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การจำแนกประเภทของข้อมูลที่ไม่สมดุล

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

บทช่วยสอนนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดประเภทชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลอย่างมากซึ่งจำนวนตัวอย่างในคลาสหนึ่งมีจำนวนมากกว่าตัวอย่างในอีกชั้นหนึ่งอย่างมาก คุณจะทำงานกับชุดข้อมูล การตรวจจับการฉ้อโกงบัตรเครดิตที่ โฮสต์บน Kaggle จุดมุ่งหมายคือเพื่อตรวจจับธุรกรรมฉ้อโกงเพียง 492 รายการจากธุรกรรมทั้งหมด 284,807 รายการ คุณจะใช้ Keras เพื่อกำหนดโมเดลและ น้ำหนักคลาส เพื่อช่วยให้โมเดลเรียนรู้จากข้อมูลที่ไม่สมดุล .

บทช่วยสอนนี้มีโค้ดที่สมบูรณ์เพื่อ:

 • โหลดไฟล์ CSV โดยใช้ Pandas
 • สร้างชุดฝึกการตรวจสอบความถูกต้องและการทดสอบ
 • กำหนดและฝึกโมเดลโดยใช้ Keras (รวมถึงการกำหนดน้ำหนักคลาส)
 • ประเมินโมเดลโดยใช้เมตริกต่างๆ (รวมถึงความแม่นยำและการเรียกคืน)
 • ลองใช้เทคนิคทั่วไปในการจัดการกับข้อมูลที่ไม่สมดุลเช่น:
  • การถ่วงน้ำหนักชั้นเรียน
  • การสุ่มตัวอย่างมากเกินไป

ติดตั้ง

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

import os
import tempfile

import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

import sklearn
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
mpl.rcParams['figure.figsize'] = (12, 10)
colors = plt.rcParams['axes.prop_cycle'].by_key()['color']

การประมวลผลและการสำรวจข้อมูล

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล Kaggle Credit Card Fraud

Pandas เป็นไลบรารี Python ที่มียูทิลิตี้ที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับการโหลดและทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้างและสามารถใช้เพื่อดาวน์โหลด CSV ลงในดาต้าเฟรม

file = tf.keras.utils
raw_df = pd.read_csv('https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/creditcard.csv')
raw_df.head()
raw_df[['Time', 'V1', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V26', 'V27', 'V28', 'Amount', 'Class']].describe()

ตรวจสอบความไม่สมดุลของป้ายกำกับชั้นเรียน

มาดูความไม่สมดุลของชุดข้อมูล:

neg, pos = np.bincount(raw_df['Class'])
total = neg + pos
print('Examples:\n  Total: {}\n  Positive: {} ({:.2f}% of total)\n'.format(
  total, pos, 100 * pos / total))
Examples:
  Total: 284807
  Positive: 492 (0.17% of total)


นี่แสดงส่วนเล็ก ๆ ของตัวอย่างที่เป็นบวก

ทำความสะอาดแยกและทำให้ข้อมูลเป็นปกติ

ข้อมูลดิบมีปัญหาเล็กน้อย ประการแรกคอลัมน์ Time และ Amount เป็นตัวแปรเกินกว่าที่จะใช้โดยตรง วางคอลัมน์ Time (เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร) และใช้บันทึกของคอลัมน์ Amount เพื่อลดช่วง

cleaned_df = raw_df.copy()

# You don't want the `Time` column.
cleaned_df.pop('Time')

# The `Amount` column covers a huge range. Convert to log-space.
eps=0.001 # 0 => 0.1¢
cleaned_df['Log Ammount'] = np.log(cleaned_df.pop('Amount')+eps)

แยกชุดข้อมูลออกเป็นชุดฝึกการตรวจสอบความถูกต้องและชุดทดสอบ ชุดการตรวจสอบความถูกต้องถูกใช้ในระหว่างการประกอบโมเดลเพื่อประเมินการสูญเสียและเมตริกใด ๆ อย่างไรก็ตามโมเดลไม่เหมาะสมกับข้อมูลนี้ ชุดทดสอบจะไม่ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ในระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมและจะใช้เฉพาะในตอนท้ายเพื่อประเมินว่าแบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลใหม่เพียงใด สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลซึ่ง การใส่มากเกินไป เป็นปัญหาสำคัญจากการขาดข้อมูลการฝึกอบรม

# Use a utility from sklearn to split and shuffle our dataset.
train_df, test_df = train_test_split(cleaned_df, test_size=0.2)
train_df, val_df = train_test_split(train_df, test_size=0.2)

# Form np arrays of labels and features.
train_labels = np.array(train_df.pop('Class'))
bool_train_labels = train_labels != 0
val_labels = np.array(val_df.pop('Class'))
test_labels = np.array(test_df.pop('Class'))

train_features = np.array(train_df)
val_features = np.array(val_df)
test_features = np.array(test_df)

ปรับคุณสมบัติการป้อนข้อมูลให้เป็นปกติโดยใช้ Sklearn StandardScaler ซึ่งจะกำหนดค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1

scaler = StandardScaler()
train_features = scaler.fit_transform(train_features)

val_features = scaler.transform(val_features)
test_features = scaler.transform(test_features)

train_features = np.clip(train_features, -5, 5)
val_features = np.clip(val_features, -5, 5)
test_features = np.clip(test_features, -5, 5)


print('Training labels shape:', train_labels.shape)
print('Validation labels shape:', val_labels.shape)
print('Test labels shape:', test_labels.shape)

print('Training features shape:', train_features.shape)
print('Validation features shape:', val_features.shape)
print('Test features shape:', test_features.shape)

Training labels shape: (182276,)
Validation labels shape: (45569,)
Test labels shape: (56962,)
Training features shape: (182276, 29)
Validation features shape: (45569, 29)
Test features shape: (56962, 29)

ดูที่การกระจายข้อมูล

จากนั้นเปรียบเทียบการแจกแจงของตัวอย่างเชิงบวกและเชิงลบกับคุณสมบัติบางประการ คำถามที่ดีที่ควรถามตัวเอง ณ จุดนี้คือ:

 • การแจกแจงเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่?
  • ใช่. คุณได้ปรับอินพุตให้เป็นมาตรฐานแล้วและส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในช่วง +/- 2
 • คุณเห็นความแตกต่างระหว่างการแจกแจงหรือไม่?
  • ใช่ตัวอย่างเชิงบวกมีอัตราค่ามากที่สูงกว่ามาก
pos_df = pd.DataFrame(train_features[ bool_train_labels], columns = train_df.columns)
neg_df = pd.DataFrame(train_features[~bool_train_labels], columns = train_df.columns)

sns.jointplot(pos_df['V5'], pos_df['V6'],
       kind='hex', xlim = (-5,5), ylim = (-5,5))
plt.suptitle("Positive distribution")

sns.jointplot(neg_df['V5'], neg_df['V6'],
       kind='hex', xlim = (-5,5), ylim = (-5,5))
_ = plt.suptitle("Negative distribution")
/home/kbuilder/.local/lib/python3.6/site-packages/seaborn/_decorators.py:43: FutureWarning: Pass the following variables as keyword args: x, y. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 FutureWarning
/home/kbuilder/.local/lib/python3.6/site-packages/seaborn/_decorators.py:43: FutureWarning: Pass the following variables as keyword args: x, y. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 FutureWarning

png

png

กำหนดรูปแบบและเมตริก

กำหนดฟังก์ชันที่สร้างเครือข่ายประสาทเทียมอย่างง่ายโดยมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเชื่อมต่อหนาแน่นเลเยอร์ กลางคัน เพื่อลดการฟิตติ้งมากเกินไปและเลเยอร์ซิกมอยด์เอาต์พุตที่ส่งคืนความน่าจะเป็นของธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง:

METRICS = [
   keras.metrics.TruePositives(name='tp'),
   keras.metrics.FalsePositives(name='fp'),
   keras.metrics.TrueNegatives(name='tn'),
   keras.metrics.FalseNegatives(name='fn'), 
   keras.metrics.BinaryAccuracy(name='accuracy'),
   keras.metrics.Precision(name='precision'),
   keras.metrics.Recall(name='recall'),
   keras.metrics.AUC(name='auc'),
]

def make_model(metrics = METRICS, output_bias=None):
 if output_bias is not None:
  output_bias = tf.keras.initializers.Constant(output_bias)
 model = keras.Sequential([
   keras.layers.Dense(
     16, activation='relu',
     input_shape=(train_features.shape[-1],)),
   keras.layers.Dropout(0.5),
   keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid',
             bias_initializer=output_bias),
 ])

 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(lr=1e-3),
   loss=keras.losses.BinaryCrossentropy(),
   metrics=metrics)

 return model

ทำความเข้าใจเมตริกที่เป็นประโยชน์

โปรดสังเกตว่ามีเมตริกสองสามรายการที่กำหนดไว้ข้างต้นซึ่งสามารถคำนวณโดยแบบจำลองซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพ

 • เชิงลบเท็จและบวกเท็จเป็นตัวอย่างที่ถูกจัดอย่างไม่ถูกต้อง
 • เชิงลบจริงและบวกจริงมีตัวอย่างที่ถูกจัดอย่างถูกต้อง
 • ความถูกต้อง คือเปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่จัดประเภทอย่างถูกต้อง> $ \ frac {\ text {true samples}} {\ text {total samples}} $
 • ความแม่นยำ คือเปอร์เซ็นต์ของผลบวกที่ คาดการณ์ไว้ ซึ่งถูกจัดประเภทอย่างถูกต้อง> $ \ frac {\ text {true positives}} {\ text {true positives + false positives}} $
 • การเรียกคืน คือเปอร์เซ็นต์ของผลบวก จริง ที่ถูกจัดประเภทอย่างถูกต้อง> $ \ frac {\ text {true positives}} {\ text {true positives + false negatives}} $
 • AUC หมายถึงพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งของเส้นโค้งลักษณะการทำงานของผู้รับ (ROC-AUC) เมตริกนี้เท่ากับความน่าจะเป็นที่ลักษณนามจะจัดอันดับตัวอย่างเชิงบวกแบบสุ่มสูงกว่าตัวอย่างเชิงลบแบบสุ่ม

อ่านเพิ่มเติม:

โมเดลพื้นฐาน

สร้างแบบจำลอง

ตอนนี้สร้างและฝึกโมเดลของคุณโดยใช้ฟังก์ชันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โปรดสังเกตว่าโมเดลมีขนาดพอดีโดยใช้ขนาดแบทช์ที่ใหญ่กว่าค่าเริ่มต้นที่ 2048 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละชุดมีโอกาสที่เหมาะสมในการมีตัวอย่างเชิงบวกสองสามตัวอย่าง หากขนาดแบทช์เล็กเกินไปก็น่าจะไม่มีธุรกรรมหลอกลวงให้เรียนรู้

EPOCHS = 100
BATCH_SIZE = 2048

early_stopping = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(
  monitor='val_auc', 
  verbose=1,
  patience=10,
  mode='max',
  restore_best_weights=True)
model = make_model()
model.summary()
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
dense (Dense)        (None, 16)        480    
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 16)        0     
_________________________________________________________________
dense_1 (Dense)       (None, 1)         17    
=================================================================
Total params: 497
Trainable params: 497
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

ทดสอบเรียกใช้โมเดล:

model.predict(train_features[:10])
array([[0.43769827],
    [0.93449134],
    [0.43766674],
    [0.45128497],
    [0.8489004 ],
    [0.6685503 ],
    [0.64561343],
    [0.40402412],
    [0.4268172 ],
    [0.3361551 ]], dtype=float32)

ทางเลือก: ตั้งค่าอคติเริ่มต้นที่ถูกต้อง

การคาดเดาเบื้องต้นเหล่านี้ไม่มาก คุณทราบดีว่าชุดข้อมูลไม่สมดุล ตั้งค่าความเอนเอียงของเลเยอร์เอาต์พุตเพื่อสะท้อนสิ่งนั้น (ดู: สูตรสำหรับการฝึกอบรมเครือข่ายประสาทเทียม: "init well" ) สิ่งนี้สามารถช่วยในการบรรจบกันครั้งแรก

ด้วยการเริ่มต้นอคติเริ่มต้นการสูญเสียควรเป็นค่าประมาณ math.log(2) = 0.69314

results = model.evaluate(train_features, train_labels, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
print("Loss: {:0.4f}".format(results[0]))
Loss: 0.9491

อคติที่ถูกต้องในการตั้งค่าสามารถหาได้จาก:

$$ p_0 = pos/(pos + neg) = 1/(1+e^{-b_0}) $$
$$ b_0 = -log_e(1/p_0 - 1) $$
$$ b_0 = log_e(pos/neg)$$
initial_bias = np.log([pos/neg])
initial_bias
array([-6.35935934])

ตั้งค่านั้นเป็นอคติเริ่มต้นและแบบจำลองจะให้การคาดเดาเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลมากขึ้น

ควรอยู่ใกล้: pos/total = 0.0018

model = make_model(output_bias = initial_bias)
model.predict(train_features[:10])
array([[0.0045591 ],
    [0.00154175],
    [0.00143366],
    [0.00461797],
    [0.00075015],
    [0.00152292],
    [0.00843064],
    [0.00139166],
    [0.00732469],
    [0.00100218]], dtype=float32)

ด้วยการเริ่มต้นนี้การสูญเสียเริ่มต้นควรอยู่ที่ประมาณ:

$$-p_0log(p_0)-(1-p_0)log(1-p_0) = 0.01317$$
results = model.evaluate(train_features, train_labels, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
print("Loss: {:0.4f}".format(results[0]))
Loss: 0.0208

การสูญเสียครั้งแรกนี้น้อยกว่าการเริ่มต้นที่ไร้เดียงสาประมาณ 50 เท่า

วิธีนี้แบบจำลองไม่จำเป็นต้องใช้เวลาสองสามยุคแรกเพียงแค่เรียนรู้ว่าตัวอย่างเชิงบวกไม่น่าจะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อ่านแผนของการสูญเสียระหว่างการฝึกได้ง่ายขึ้น

ตรวจสอบน้ำหนักเริ่มต้น

เพื่อให้การฝึกต่างๆสามารถเทียบเคียงกันได้มากขึ้นให้เก็บน้ำหนักของโมเดลเริ่มต้นนี้ไว้ในไฟล์จุดตรวจและโหลดลงในแต่ละรุ่นก่อนการฝึก

initial_weights = os.path.join(tempfile.mkdtemp(),'initial_weights')
model.save_weights(initial_weights)

ยืนยันว่าการแก้ไขอคติช่วยได้

ก่อนดำเนินการต่อโปรดยืนยันอย่างรวดเร็วว่าการเริ่มต้นอคติอย่างระมัดระวังช่วยได้จริง

ฝึกโมเดล 20 ยุคโดยมีและไม่มีการเริ่มต้นอย่างระมัดระวังและเปรียบเทียบการสูญเสีย:

model = make_model()
model.load_weights(initial_weights)
model.layers[-1].bias.assign([0.0])
zero_bias_history = model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=20,
  validation_data=(val_features, val_labels), 
  verbose=0)
model = make_model()
model.load_weights(initial_weights)
careful_bias_history = model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=20,
  validation_data=(val_features, val_labels), 
  verbose=0)
def plot_loss(history, label, n):
 # Use a log scale to show the wide range of values.
 plt.semilogy(history.epoch, history.history['loss'],
        color=colors[n], label='Train '+label)
 plt.semilogy(history.epoch, history.history['val_loss'],
     color=colors[n], label='Val '+label,
     linestyle="--")
 plt.xlabel('Epoch')
 plt.ylabel('Loss')
 
 plt.legend()
plot_loss(zero_bias_history, "Zero Bias", 0)
plot_loss(careful_bias_history, "Careful Bias", 1)

png

รูปด้านบนทำให้ชัดเจน: ในแง่ของการสูญเสียการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับปัญหานี้การเริ่มต้นอย่างระมัดระวังนี้ให้ข้อได้เปรียบที่ชัดเจน

ฝึกโมเดล

model = make_model()
model.load_weights(initial_weights)
baseline_history = model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=EPOCHS,
  callbacks = [early_stopping],
  validation_data=(val_features, val_labels))
Epoch 1/100
90/90 [==============================] - 1s 13ms/step - loss: 0.0180 - tp: 85.0000 - fp: 323.0000 - tn: 227118.0000 - fn: 319.0000 - accuracy: 0.9972 - precision: 0.2083 - recall: 0.2104 - auc: 0.7760 - val_loss: 0.0077 - val_tp: 0.0000e+00 - val_fp: 0.0000e+00 - val_tn: 45488.0000 - val_fn: 81.0000 - val_accuracy: 0.9982 - val_precision: 0.0000e+00 - val_recall: 0.0000e+00 - val_auc: 0.9335
Epoch 2/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0089 - tp: 93.0000 - fp: 65.0000 - tn: 181888.0000 - fn: 230.0000 - accuracy: 0.9984 - precision: 0.5886 - recall: 0.2879 - auc: 0.8504 - val_loss: 0.0049 - val_tp: 38.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45482.0000 - val_fn: 43.0000 - val_accuracy: 0.9989 - val_precision: 0.8636 - val_recall: 0.4691 - val_auc: 0.9495
Epoch 3/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0067 - tp: 143.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 180.0000 - accuracy: 0.9988 - precision: 0.8125 - recall: 0.4427 - auc: 0.9075 - val_loss: 0.0042 - val_tp: 49.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 32.0000 - val_accuracy: 0.9991 - val_precision: 0.8750 - val_recall: 0.6049 - val_auc: 0.9501
Epoch 4/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0059 - tp: 173.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 150.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8398 - recall: 0.5356 - auc: 0.9051 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 55.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 26.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8871 - val_recall: 0.6790 - val_auc: 0.9503
Epoch 5/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0060 - tp: 180.0000 - fp: 37.0000 - tn: 181916.0000 - fn: 143.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8295 - recall: 0.5573 - auc: 0.8989 - val_loss: 0.0037 - val_tp: 57.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8906 - val_recall: 0.7037 - val_auc: 0.9503
Epoch 6/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0054 - tp: 184.0000 - fp: 42.0000 - tn: 181911.0000 - fn: 139.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8142 - recall: 0.5697 - auc: 0.9139 - val_loss: 0.0035 - val_tp: 58.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8923 - val_recall: 0.7160 - val_auc: 0.9503
Epoch 7/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0052 - tp: 182.0000 - fp: 36.0000 - tn: 181917.0000 - fn: 141.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8349 - recall: 0.5635 - auc: 0.9158 - val_loss: 0.0034 - val_tp: 58.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8923 - val_recall: 0.7160 - val_auc: 0.9503
Epoch 8/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0052 - tp: 185.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 138.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8409 - recall: 0.5728 - auc: 0.9161 - val_loss: 0.0033 - val_tp: 58.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8923 - val_recall: 0.7160 - val_auc: 0.9504
Epoch 9/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0053 - tp: 178.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 145.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8517 - recall: 0.5511 - auc: 0.9084 - val_loss: 0.0032 - val_tp: 58.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8923 - val_recall: 0.7160 - val_auc: 0.9503
Epoch 10/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0049 - tp: 184.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 139.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8598 - recall: 0.5697 - auc: 0.9118 - val_loss: 0.0031 - val_tp: 58.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8923 - val_recall: 0.7160 - val_auc: 0.9565
Epoch 11/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0048 - tp: 185.0000 - fp: 36.0000 - tn: 181917.0000 - fn: 138.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8371 - recall: 0.5728 - auc: 0.9226 - val_loss: 0.0031 - val_tp: 58.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8923 - val_recall: 0.7160 - val_auc: 0.9565
Epoch 12/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0048 - tp: 181.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 142.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8458 - recall: 0.5604 - auc: 0.9056 - val_loss: 0.0030 - val_tp: 58.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8923 - val_recall: 0.7160 - val_auc: 0.9565
Epoch 13/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0046 - tp: 188.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 135.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8430 - recall: 0.5820 - auc: 0.9229 - val_loss: 0.0030 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 20.0000 - val_accuracy: 0.9994 - val_precision: 0.8971 - val_recall: 0.7531 - val_auc: 0.9565
Epoch 14/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0048 - tp: 188.0000 - fp: 37.0000 - tn: 181916.0000 - fn: 135.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8356 - recall: 0.5820 - auc: 0.9119 - val_loss: 0.0030 - val_tp: 59.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 22.0000 - val_accuracy: 0.9994 - val_precision: 0.8939 - val_recall: 0.7284 - val_auc: 0.9565
Epoch 15/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0046 - tp: 179.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 144.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8565 - recall: 0.5542 - auc: 0.9261 - val_loss: 0.0029 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 19.0000 - val_accuracy: 0.9994 - val_precision: 0.8986 - val_recall: 0.7654 - val_auc: 0.9565
Epoch 16/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0046 - tp: 176.0000 - fp: 41.0000 - tn: 181912.0000 - fn: 147.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8111 - recall: 0.5449 - auc: 0.9260 - val_loss: 0.0029 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 19.0000 - val_accuracy: 0.9994 - val_precision: 0.8986 - val_recall: 0.7654 - val_auc: 0.9565
Epoch 17/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0042 - tp: 194.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8472 - recall: 0.6006 - auc: 0.9292 - val_loss: 0.0029 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 18.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9000 - val_recall: 0.7778 - val_auc: 0.9565
Epoch 18/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0044 - tp: 201.0000 - fp: 34.0000 - tn: 181919.0000 - fn: 122.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8553 - recall: 0.6223 - auc: 0.9199 - val_loss: 0.0029 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 19.0000 - val_accuracy: 0.9994 - val_precision: 0.8986 - val_recall: 0.7654 - val_auc: 0.9565
Epoch 19/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0044 - tp: 189.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 134.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8514 - recall: 0.5851 - auc: 0.9291 - val_loss: 0.0029 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 18.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9000 - val_recall: 0.7778 - val_auc: 0.9565
Epoch 20/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0043 - tp: 184.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 139.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8598 - recall: 0.5697 - auc: 0.9277 - val_loss: 0.0029 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 17.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9014 - val_recall: 0.7901 - val_auc: 0.9565
Epoch 21/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0043 - tp: 193.0000 - fp: 38.0000 - tn: 181915.0000 - fn: 130.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8355 - recall: 0.5975 - auc: 0.9262 - val_loss: 0.0028 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 18.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9000 - val_recall: 0.7778 - val_auc: 0.9565
Epoch 22/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0041 - tp: 193.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 130.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8465 - recall: 0.5975 - auc: 0.9324 - val_loss: 0.0028 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 17.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9014 - val_recall: 0.7901 - val_auc: 0.9565
Epoch 23/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0044 - tp: 192.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 131.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8610 - recall: 0.5944 - auc: 0.9277 - val_loss: 0.0028 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 17.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9014 - val_recall: 0.7901 - val_auc: 0.9565
Epoch 24/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0042 - tp: 201.0000 - fp: 40.0000 - tn: 181913.0000 - fn: 122.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8340 - recall: 0.6223 - auc: 0.9247 - val_loss: 0.0028 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 18.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9000 - val_recall: 0.7778 - val_auc: 0.9565
Epoch 25/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0040 - tp: 200.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 123.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8658 - recall: 0.6192 - auc: 0.9309 - val_loss: 0.0028 - val_tp: 59.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45485.0000 - val_fn: 22.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9516 - val_recall: 0.7284 - val_auc: 0.9565
Epoch 26/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0042 - tp: 191.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 132.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8565 - recall: 0.5913 - auc: 0.9261 - val_loss: 0.0028 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 16.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9028 - val_recall: 0.8025 - val_auc: 0.9565
Epoch 27/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0041 - tp: 202.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 121.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8523 - recall: 0.6254 - auc: 0.9324 - val_loss: 0.0028 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 17.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9014 - val_recall: 0.7901 - val_auc: 0.9565
Epoch 28/100
90/90 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0042 - tp: 204.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 119.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8536 - recall: 0.6316 - auc: 0.9308Restoring model weights from the end of the best epoch.
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0042 - tp: 204.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 119.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8536 - recall: 0.6316 - auc: 0.9308 - val_loss: 0.0028 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45481.0000 - val_fn: 18.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9000 - val_recall: 0.7778 - val_auc: 0.9565
Epoch 00028: early stopping

ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม

ในส่วนนี้คุณจะสร้างพล็อตเกี่ยวกับความแม่นยำและการสูญเสียของโมเดลของคุณในชุดการฝึกอบรมและการตรวจสอบความถูกต้อง สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในการตรวจสอบการติดตั้งมากเกินไปซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ใน บทช่วยสอน นี้

นอกจากนี้คุณสามารถสร้างพล็อตเหล่านี้สำหรับเมตริกใด ๆ ที่คุณสร้างไว้ด้านบน ตัวอย่างเชิงลบที่เป็นเท็จรวมอยู่ด้วย

def plot_metrics(history):
 metrics = ['loss', 'auc', 'precision', 'recall']
 for n, metric in enumerate(metrics):
  name = metric.replace("_"," ").capitalize()
  plt.subplot(2,2,n+1)
  plt.plot(history.epoch, history.history[metric], color=colors[0], label='Train')
  plt.plot(history.epoch, history.history['val_'+metric],
       color=colors[0], linestyle="--", label='Val')
  plt.xlabel('Epoch')
  plt.ylabel(name)
  if metric == 'loss':
   plt.ylim([0, plt.ylim()[1]])
  elif metric == 'auc':
   plt.ylim([0.8,1])
  else:
   plt.ylim([0,1])

  plt.legend()

plot_metrics(baseline_history)

png

ประเมินเมตริก

คุณสามารถใช้ เมทริกซ์ความสับสน เพื่อสรุปป้ายกำกับจริงเทียบกับที่คาดการณ์โดยแกน X เป็นป้ายที่คาดคะเนและแกน Y คือป้ายกำกับจริง

train_predictions_baseline = model.predict(train_features, batch_size=BATCH_SIZE)
test_predictions_baseline = model.predict(test_features, batch_size=BATCH_SIZE)
def plot_cm(labels, predictions, p=0.5):
 cm = confusion_matrix(labels, predictions > p)
 plt.figure(figsize=(5,5))
 sns.heatmap(cm, annot=True, fmt="d")
 plt.title('Confusion matrix @{:.2f}'.format(p))
 plt.ylabel('Actual label')
 plt.xlabel('Predicted label')

 print('Legitimate Transactions Detected (True Negatives): ', cm[0][0])
 print('Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): ', cm[0][1])
 print('Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): ', cm[1][0])
 print('Fraudulent Transactions Detected (True Positives): ', cm[1][1])
 print('Total Fraudulent Transactions: ', np.sum(cm[1]))

ประเมินโมเดลของคุณในชุดข้อมูลทดสอบและแสดงผลลัพธ์สำหรับเมตริกที่คุณสร้างไว้ด้านบน

baseline_results = model.evaluate(test_features, test_labels,
                 batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
for name, value in zip(model.metrics_names, baseline_results):
 print(name, ': ', value)
print()

plot_cm(test_labels, test_predictions_baseline)
loss : 0.0022254730574786663
tp : 72.0
fp : 9.0
tn : 56865.0
fn : 16.0
accuracy : 0.9995611310005188
precision : 0.8888888955116272
recall : 0.8181818127632141
auc : 0.954325258731842

Legitimate Transactions Detected (True Negatives): 56865
Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): 9
Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): 16
Fraudulent Transactions Detected (True Positives): 72
Total Fraudulent Transactions: 88

png

หากแบบจำลองคาดการณ์ทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์นี่จะเป็น เมทริกซ์แนวทแยง ซึ่งค่าที่อยู่นอกเส้นทแยงมุมหลักซึ่งบ่งบอกถึงการคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องจะเป็นศูนย์ ในกรณีนี้เมทริกซ์จะแสดงให้เห็นว่าคุณมีผลบวกที่ผิดพลาดอยู่ค่อนข้างน้อยซึ่งหมายความว่ามีธุรกรรมที่ถูกต้องซึ่งถูกตั้งค่าสถานะอย่างไม่ถูกต้องค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามคุณน่าจะต้องการมีเชิงลบที่ผิดพลาดน้อยลงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มจำนวนผลบวกปลอมก็ตาม การปิดการซื้อขายนี้อาจดีกว่าเนื่องจากคำปฏิเสธที่เป็นเท็จจะทำให้ธุรกรรมที่ฉ้อโกงผ่านไปได้ในขณะที่ผลบวกที่ผิดพลาดอาจทำให้ส่งอีเมลไปยังลูกค้าเพื่อขอให้พวกเขายืนยันกิจกรรมในบัตรของพวกเขา

วางแผน ROC

ตอนนี้พล็อต ROC พล็อตนี้มีประโยชน์เพราะมันแสดงให้เห็นโดยสรุปช่วงของประสิทธิภาพที่โมเดลสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่ปรับเกณฑ์เอาต์พุต

def plot_roc(name, labels, predictions, **kwargs):
 fp, tp, _ = sklearn.metrics.roc_curve(labels, predictions)

 plt.plot(100*fp, 100*tp, label=name, linewidth=2, **kwargs)
 plt.xlabel('False positives [%]')
 plt.ylabel('True positives [%]')
 plt.xlim([-0.5,20])
 plt.ylim([80,100.5])
 plt.grid(True)
 ax = plt.gca()
 ax.set_aspect('equal')
plot_roc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_roc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')
plt.legend(loc='lower right')
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f28900702b0>

png

ดูเหมือนว่าความแม่นยำจะค่อนข้างสูง แต่การเรียกคืนและพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC (AUC) ไม่สูงเท่าที่คุณต้องการ ตัวแยกประเภทมักเผชิญกับความท้าทายเมื่อพยายามเพิ่มทั้งความแม่นยำและการเรียกคืนซึ่งเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลที่ไม่สมดุล สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาต้นทุนของข้อผิดพลาดประเภทต่างๆในบริบทของปัญหาที่คุณสนใจ ในตัวอย่างนี้ค่าลบเท็จ (พลาดการทำธุรกรรมหลอกลวง) อาจมีต้นทุนทางการเงินในขณะที่ค่าบวกเท็จ (ธุรกรรมถูกตั้งค่าสถานะอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นการฉ้อโกง) อาจลดความสุขของผู้ใช้

น้ำหนักคลาส

คำนวณน้ำหนักชั้นเรียน

เป้าหมายคือการระบุธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง แต่คุณไม่มีตัวอย่างเชิงบวกจำนวนมากที่จะใช้งานได้ดังนั้นคุณจึงต้องการให้ตัวแยกประเภทให้น้ำหนักกับตัวอย่างบางส่วนที่มีอยู่มาก คุณสามารถทำได้โดยส่งน้ำหนัก Keras สำหรับแต่ละคลาสผ่านพารามิเตอร์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้โมเดล "ให้ความสำคัญ" กับตัวอย่างจากคลาสที่ไม่ได้เป็นตัวแทน

# Scaling by total/2 helps keep the loss to a similar magnitude.
# The sum of the weights of all examples stays the same.
weight_for_0 = (1 / neg)*(total)/2.0 
weight_for_1 = (1 / pos)*(total)/2.0

class_weight = {0: weight_for_0, 1: weight_for_1}

print('Weight for class 0: {:.2f}'.format(weight_for_0))
print('Weight for class 1: {:.2f}'.format(weight_for_1))
Weight for class 0: 0.50
Weight for class 1: 289.44

ฝึกนางแบบด้วยการยกน้ำหนักระดับชั้น

ตอนนี้ลองฝึกอบรมใหม่และประเมินโมเดลด้วยน้ำหนักชั้นเรียนเพื่อดูว่าสิ่งนั้นส่งผลต่อการคาดการณ์อย่างไร

weighted_model = make_model()
weighted_model.load_weights(initial_weights)

weighted_history = weighted_model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=EPOCHS,
  callbacks = [early_stopping],
  validation_data=(val_features, val_labels),
  # The class weights go here
  class_weight=class_weight) 
Epoch 1/100
90/90 [==============================] - 1s 13ms/step - loss: 1.8005 - tp: 161.0000 - fp: 1170.0000 - tn: 237657.0000 - fn: 250.0000 - accuracy: 0.9941 - precision: 0.1210 - recall: 0.3917 - auc: 0.8086 - val_loss: 0.0214 - val_tp: 57.0000 - val_fp: 180.0000 - val_tn: 45308.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9955 - val_precision: 0.2405 - val_recall: 0.7037 - val_auc: 0.9622
Epoch 2/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.7343 - tp: 201.0000 - fp: 1841.0000 - tn: 180112.0000 - fn: 122.0000 - accuracy: 0.9892 - precision: 0.0984 - recall: 0.6223 - auc: 0.8987 - val_loss: 0.0294 - val_tp: 67.0000 - val_fp: 258.0000 - val_tn: 45230.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9940 - val_precision: 0.2062 - val_recall: 0.8272 - val_auc: 0.9694
Epoch 3/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.4879 - tp: 239.0000 - fp: 2753.0000 - tn: 179200.0000 - fn: 84.0000 - accuracy: 0.9844 - precision: 0.0799 - recall: 0.7399 - auc: 0.9322 - val_loss: 0.0388 - val_tp: 69.0000 - val_fp: 354.0000 - val_tn: 45134.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9920 - val_precision: 0.1631 - val_recall: 0.8519 - val_auc: 0.9740
Epoch 4/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.4625 - tp: 247.0000 - fp: 3728.0000 - tn: 178225.0000 - fn: 76.0000 - accuracy: 0.9791 - precision: 0.0621 - recall: 0.7647 - auc: 0.9211 - val_loss: 0.0476 - val_tp: 71.0000 - val_fp: 440.0000 - val_tn: 45048.0000 - val_fn: 10.0000 - val_accuracy: 0.9901 - val_precision: 0.1389 - val_recall: 0.8765 - val_auc: 0.9739
Epoch 5/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.4086 - tp: 265.0000 - fp: 4625.0000 - tn: 177328.0000 - fn: 58.0000 - accuracy: 0.9743 - precision: 0.0542 - recall: 0.8204 - auc: 0.9323 - val_loss: 0.0548 - val_tp: 72.0000 - val_fp: 540.0000 - val_tn: 44948.0000 - val_fn: 9.0000 - val_accuracy: 0.9880 - val_precision: 0.1176 - val_recall: 0.8889 - val_auc: 0.9737
Epoch 6/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.3618 - tp: 265.0000 - fp: 5593.0000 - tn: 176360.0000 - fn: 58.0000 - accuracy: 0.9690 - precision: 0.0452 - recall: 0.8204 - auc: 0.9444 - val_loss: 0.0654 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 672.0000 - val_tn: 44816.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9851 - val_precision: 0.0992 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9728
Epoch 7/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.3688 - tp: 268.0000 - fp: 6298.0000 - tn: 175655.0000 - fn: 55.0000 - accuracy: 0.9651 - precision: 0.0408 - recall: 0.8297 - auc: 0.9393 - val_loss: 0.0718 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 791.0000 - val_tn: 44697.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9825 - val_precision: 0.0855 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9732
Epoch 8/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.3438 - tp: 267.0000 - fp: 6826.0000 - tn: 175127.0000 - fn: 56.0000 - accuracy: 0.9622 - precision: 0.0376 - recall: 0.8266 - auc: 0.9455 - val_loss: 0.0788 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 912.0000 - val_tn: 44576.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9798 - val_precision: 0.0751 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9710
Epoch 9/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.3148 - tp: 279.0000 - fp: 7355.0000 - tn: 174598.0000 - fn: 44.0000 - accuracy: 0.9594 - precision: 0.0365 - recall: 0.8638 - auc: 0.9472 - val_loss: 0.0816 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 955.0000 - val_tn: 44533.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9789 - val_precision: 0.0719 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9710
Epoch 10/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2727 - tp: 285.0000 - fp: 7495.0000 - tn: 174458.0000 - fn: 38.0000 - accuracy: 0.9587 - precision: 0.0366 - recall: 0.8824 - auc: 0.9583 - val_loss: 0.0838 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 982.0000 - val_tn: 44506.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9783 - val_precision: 0.0701 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9693
Epoch 11/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.3058 - tp: 278.0000 - fp: 7826.0000 - tn: 174127.0000 - fn: 45.0000 - accuracy: 0.9568 - precision: 0.0343 - recall: 0.8607 - auc: 0.9521 - val_loss: 0.0865 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 998.0000 - val_tn: 44490.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9779 - val_precision: 0.0690 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9694
Epoch 12/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2583 - tp: 284.0000 - fp: 7745.0000 - tn: 174208.0000 - fn: 39.0000 - accuracy: 0.9573 - precision: 0.0354 - recall: 0.8793 - auc: 0.9640 - val_loss: 0.0881 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1023.0000 - val_tn: 44465.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9774 - val_precision: 0.0675 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9688
Epoch 13/100
89/90 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.2765 - tp: 280.0000 - fp: 8050.0000 - tn: 173899.0000 - fn: 43.0000 - accuracy: 0.9556 - precision: 0.0336 - recall: 0.8669 - auc: 0.9577Restoring model weights from the end of the best epoch.
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2765 - tp: 280.0000 - fp: 8050.0000 - tn: 173903.0000 - fn: 43.0000 - accuracy: 0.9556 - precision: 0.0336 - recall: 0.8669 - auc: 0.9577 - val_loss: 0.0895 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1025.0000 - val_tn: 44463.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9774 - val_precision: 0.0673 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9667
Epoch 00013: early stopping

ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม

plot_metrics(weighted_history)

png

ประเมินเมตริก

train_predictions_weighted = weighted_model.predict(train_features, batch_size=BATCH_SIZE)
test_predictions_weighted = weighted_model.predict(test_features, batch_size=BATCH_SIZE)
weighted_results = weighted_model.evaluate(test_features, test_labels,
                      batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
for name, value in zip(weighted_model.metrics_names, weighted_results):
 print(name, ': ', value)
print()

plot_cm(test_labels, test_predictions_weighted)
loss : 0.03673461452126503
tp : 77.0
fp : 408.0
tn : 56466.0
fn : 11.0
accuracy : 0.992644190788269
precision : 0.1587628871202469
recall : 0.875
auc : 0.9694361686706543

Legitimate Transactions Detected (True Negatives): 56466
Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): 408
Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): 11
Fraudulent Transactions Detected (True Positives): 77
Total Fraudulent Transactions: 88

png

ที่นี่คุณจะเห็นว่าด้วยน้ำหนักคลาสความแม่นยำและความแม่นยำจะต่ำกว่าเนื่องจากมีผลบวกที่ผิดพลาดมากกว่า แต่ในทางกลับกันการเรียกคืนและ AUC นั้นสูงกว่าเนื่องจากแบบจำลองยังพบผลบวกที่แท้จริงมากกว่า แม้จะมีความแม่นยำต่ำกว่า แต่โมเดลนี้ก็มีการเรียกคืนที่สูงกว่า (และระบุธุรกรรมที่ฉ้อโกงได้มากกว่า) แน่นอนว่าข้อผิดพลาดทั้งสองประเภทมีค่าใช้จ่าย (คุณคงไม่ต้องการดักฟังผู้ใช้ด้วยการตั้งค่าสถานะธุรกรรมที่ถูกต้องมากเกินไปว่าเป็นการฉ้อโกงเช่นกัน) พิจารณาข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างรอบคอบสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

วางแผน ROC

plot_roc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_roc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')

plot_roc("Train Weighted", train_labels, train_predictions_weighted, color=colors[1])
plot_roc("Test Weighted", test_labels, test_predictions_weighted, color=colors[1], linestyle='--')


plt.legend(loc='lower right')
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f28441b1940>

png

การสุ่มตัวอย่างมากเกินไป

Oversample คลาสของชนกลุ่มน้อย

แนวทางที่เกี่ยวข้องคือการสุ่มตัวอย่างชุดข้อมูลอีกครั้งโดยการสุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มน้อยมากเกินไป

pos_features = train_features[bool_train_labels]
neg_features = train_features[~bool_train_labels]

pos_labels = train_labels[bool_train_labels]
neg_labels = train_labels[~bool_train_labels]

ใช้ NumPy

คุณสามารถปรับสมดุลชุดข้อมูลด้วยตนเองได้โดยเลือกจำนวนดัชนีสุ่มที่เหมาะสมจากตัวอย่างเชิงบวก:

ids = np.arange(len(pos_features))
choices = np.random.choice(ids, len(neg_features))

res_pos_features = pos_features[choices]
res_pos_labels = pos_labels[choices]

res_pos_features.shape
(181953, 29)
resampled_features = np.concatenate([res_pos_features, neg_features], axis=0)
resampled_labels = np.concatenate([res_pos_labels, neg_labels], axis=0)

order = np.arange(len(resampled_labels))
np.random.shuffle(order)
resampled_features = resampled_features[order]
resampled_labels = resampled_labels[order]

resampled_features.shape
(363906, 29)

ใช้ tf.data

หากคุณใช้ tf.data วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างตัวอย่างที่สมดุลคือการเริ่มต้นด้วยชุดข้อมูล negative positive และ negative นั้นรวมเข้าด้วยกัน ดู คู่มือ tf.data สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม

BUFFER_SIZE = 100000

def make_ds(features, labels):
 ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((features, labels))#.cache()
 ds = ds.shuffle(BUFFER_SIZE).repeat()
 return ds

pos_ds = make_ds(pos_features, pos_labels)
neg_ds = make_ds(neg_features, neg_labels)

ชุดข้อมูลแต่ละชุดมีคู่ (feature, label) :

for features, label in pos_ds.take(1):
 print("Features:\n", features.numpy())
 print()
 print("Label: ", label.numpy())
Features:
 [-1.04278205e+00 2.00972213e+00 -2.59346703e+00 3.96162248e+00
 -2.24930440e+00 -9.40602521e-01 -4.70147821e+00 1.39978525e+00
 -4.06847795e+00 -5.00000000e+00 3.76549570e+00 -5.00000000e+00
 1.50316118e+00 -5.00000000e+00 8.64022198e-01 -5.00000000e+00
 -5.00000000e+00 -5.00000000e+00 2.96298131e+00 1.42652399e+00
 2.00568311e+00 1.14619550e+00 -2.30721370e-01 1.84304928e-03
 -7.47702385e-02 8.03987830e-01 3.26627629e+00 1.67797758e+00
 -4.50955643e-01]

Label: 1

รวมทั้งสองเข้าด้วยกันโดยใช้ experimental.sample_from_datasets :

resampled_ds = tf.data.experimental.sample_from_datasets([pos_ds, neg_ds], weights=[0.5, 0.5])
resampled_ds = resampled_ds.batch(BATCH_SIZE).prefetch(2)
for features, label in resampled_ds.take(1):
 print(label.numpy().mean())
0.48828125

ในการใช้ชุดข้อมูลนี้คุณจะต้องมีจำนวนขั้นตอนต่อยุค

คำจำกัดความของ "epoch" ในกรณีนี้มีความชัดเจนน้อยกว่า สมมติว่าเป็นจำนวนชุดที่ต้องใช้เพื่อดูตัวอย่างเชิงลบแต่ละครั้ง:

resampled_steps_per_epoch = np.ceil(2.0*neg/BATCH_SIZE)
resampled_steps_per_epoch
278.0

ฝึกอบรมกับข้อมูลที่สุ่มตัวอย่างมากเกินไป

ตอนนี้ลองฝึกโมเดลด้วยชุดข้อมูลที่สุ่มตัวอย่างแทนการใช้น้ำหนักชั้นเรียนเพื่อดูว่าวิธีการเหล่านี้เปรียบเทียบกันอย่างไร

resampled_model = make_model()
resampled_model.load_weights(initial_weights)

# Reset the bias to zero, since this dataset is balanced.
output_layer = resampled_model.layers[-1] 
output_layer.bias.assign([0])

val_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((val_features, val_labels)).cache()
val_ds = val_ds.batch(BATCH_SIZE).prefetch(2) 

resampled_history = resampled_model.fit(
  resampled_ds,
  epochs=EPOCHS,
  steps_per_epoch=resampled_steps_per_epoch,
  callbacks = [early_stopping],
  validation_data=val_ds)
Epoch 1/100
278/278 [==============================] - 6s 22ms/step - loss: 0.4534 - tp: 252105.0000 - fp: 95834.0000 - tn: 246188.0000 - fn: 32179.0000 - accuracy: 0.7956 - precision: 0.7246 - recall: 0.8868 - auc: 0.9172 - val_loss: 0.2788 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1854.0000 - val_tn: 43634.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9592 - val_precision: 0.0384 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9650
Epoch 2/100
278/278 [==============================] - 6s 20ms/step - loss: 0.2198 - tp: 261578.0000 - fp: 22578.0000 - tn: 261788.0000 - fn: 23400.0000 - accuracy: 0.9192 - precision: 0.9205 - recall: 0.9179 - auc: 0.9707 - val_loss: 0.1562 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1178.0000 - val_tn: 44310.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9740 - val_precision: 0.0591 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9682
Epoch 3/100
278/278 [==============================] - 5s 20ms/step - loss: 0.1751 - tp: 263453.0000 - fp: 14271.0000 - tn: 270033.0000 - fn: 21587.0000 - accuracy: 0.9370 - precision: 0.9486 - recall: 0.9243 - auc: 0.9807 - val_loss: 0.1160 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1105.0000 - val_tn: 44383.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9756 - val_precision: 0.0628 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9724
Epoch 4/100
278/278 [==============================] - 6s 20ms/step - loss: 0.1539 - tp: 264978.0000 - fp: 11989.0000 - tn: 273054.0000 - fn: 19323.0000 - accuracy: 0.9450 - precision: 0.9567 - recall: 0.9320 - auc: 0.9854 - val_loss: 0.0954 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1009.0000 - val_tn: 44479.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9777 - val_precision: 0.0683 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9755
Epoch 5/100
278/278 [==============================] - 6s 20ms/step - loss: 0.1399 - tp: 267097.0000 - fp: 10771.0000 - tn: 273591.0000 - fn: 17885.0000 - accuracy: 0.9497 - precision: 0.9612 - recall: 0.9372 - auc: 0.9881 - val_loss: 0.0851 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 986.0000 - val_tn: 44502.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9782 - val_precision: 0.0698 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9772
Epoch 6/100
278/278 [==============================] - 6s 20ms/step - loss: 0.1300 - tp: 267754.0000 - fp: 10025.0000 - tn: 274618.0000 - fn: 16947.0000 - accuracy: 0.9526 - precision: 0.9639 - recall: 0.9405 - auc: 0.9901 - val_loss: 0.0760 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 910.0000 - val_tn: 44578.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9799 - val_precision: 0.0752 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9785
Epoch 7/100
278/278 [==============================] - 6s 20ms/step - loss: 0.1217 - tp: 268955.0000 - fp: 9284.0000 - tn: 274931.0000 - fn: 16174.0000 - accuracy: 0.9553 - precision: 0.9666 - recall: 0.9433 - auc: 0.9914 - val_loss: 0.0678 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 819.0000 - val_tn: 44669.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9819 - val_precision: 0.0829 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9759
Epoch 8/100
278/278 [==============================] - 6s 21ms/step - loss: 0.1154 - tp: 269154.0000 - fp: 8726.0000 - tn: 275782.0000 - fn: 15682.0000 - accuracy: 0.9571 - precision: 0.9686 - recall: 0.9449 - auc: 0.9924 - val_loss: 0.0645 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 810.0000 - val_tn: 44678.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9821 - val_precision: 0.0837 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9757
Epoch 9/100
278/278 [==============================] - 6s 21ms/step - loss: 0.1103 - tp: 269389.0000 - fp: 8508.0000 - tn: 276383.0000 - fn: 15064.0000 - accuracy: 0.9586 - precision: 0.9694 - recall: 0.9470 - auc: 0.9932 - val_loss: 0.0585 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 720.0000 - val_tn: 44768.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9840 - val_precision: 0.0932 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9763
Epoch 10/100
278/278 [==============================] - 5s 20ms/step - loss: 0.1051 - tp: 269899.0000 - fp: 8100.0000 - tn: 276730.0000 - fn: 14615.0000 - accuracy: 0.9601 - precision: 0.9709 - recall: 0.9486 - auc: 0.9939 - val_loss: 0.0542 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 665.0000 - val_tn: 44823.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9853 - val_precision: 0.1001 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9762
Epoch 11/100
278/278 [==============================] - 6s 20ms/step - loss: 0.1014 - tp: 269907.0000 - fp: 7844.0000 - tn: 277427.0000 - fn: 14166.0000 - accuracy: 0.9613 - precision: 0.9718 - recall: 0.9501 - auc: 0.9945 - val_loss: 0.0490 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 591.0000 - val_tn: 44897.0000 - val_fn: 8.0000 - val_accuracy: 0.9869 - val_precision: 0.1099 - val_recall: 0.9012 - val_auc: 0.9764
Epoch 12/100
278/278 [==============================] - 6s 20ms/step - loss: 0.0976 - tp: 271444.0000 - fp: 7575.0000 - tn: 276328.0000 - fn: 13997.0000 - accuracy: 0.9621 - precision: 0.9729 - recall: 0.9510 - auc: 0.9948 - val_loss: 0.0470 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 606.0000 - val_tn: 44882.0000 - val_fn: 8.0000 - val_accuracy: 0.9865 - val_precision: 0.1075 - val_recall: 0.9012 - val_auc: 0.9763
Epoch 13/100
278/278 [==============================] - 6s 20ms/step - loss: 0.0951 - tp: 270934.0000 - fp: 7432.0000 - tn: 277298.0000 - fn: 13680.0000 - accuracy: 0.9629 - precision: 0.9733 - recall: 0.9519 - auc: 0.9950 - val_loss: 0.0447 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 584.0000 - val_tn: 44904.0000 - val_fn: 8.0000 - val_accuracy: 0.9870 - val_precision: 0.1111 - val_recall: 0.9012 - val_auc: 0.9768
Epoch 14/100
278/278 [==============================] - 5s 20ms/step - loss: 0.0926 - tp: 271538.0000 - fp: 7360.0000 - tn: 277032.0000 - fn: 13414.0000 - accuracy: 0.9635 - precision: 0.9736 - recall: 0.9529 - auc: 0.9952 - val_loss: 0.0428 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 563.0000 - val_tn: 44925.0000 - val_fn: 8.0000 - val_accuracy: 0.9875 - val_precision: 0.1148 - val_recall: 0.9012 - val_auc: 0.9721
Epoch 15/100
278/278 [==============================] - 6s 20ms/step - loss: 0.0912 - tp: 271288.0000 - fp: 7125.0000 - tn: 277959.0000 - fn: 12972.0000 - accuracy: 0.9647 - precision: 0.9744 - recall: 0.9544 - auc: 0.9953 - val_loss: 0.0387 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 507.0000 - val_tn: 44981.0000 - val_fn: 8.0000 - val_accuracy: 0.9887 - val_precision: 0.1259 - val_recall: 0.9012 - val_auc: 0.9716
Epoch 16/100
278/278 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0892 - tp: 272354.0000 - fp: 7032.0000 - tn: 277250.0000 - fn: 12708.0000 - accuracy: 0.9653 - precision: 0.9748 - recall: 0.9554 - auc: 0.9955Restoring model weights from the end of the best epoch.
278/278 [==============================] - 5s 20ms/step - loss: 0.0892 - tp: 272354.0000 - fp: 7032.0000 - tn: 277250.0000 - fn: 12708.0000 - accuracy: 0.9653 - precision: 0.9748 - recall: 0.9554 - auc: 0.9955 - val_loss: 0.0395 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 513.0000 - val_tn: 44975.0000 - val_fn: 8.0000 - val_accuracy: 0.9886 - val_precision: 0.1246 - val_recall: 0.9012 - val_auc: 0.9671
Epoch 00016: early stopping

หากกระบวนการฝึกอบรมกำลังพิจารณาชุดข้อมูลทั้งหมดในการอัปเดตการไล่ระดับสีแต่ละครั้งการสุ่มตัวอย่างเกินขนาดนี้จะเหมือนกับการถ่วงน้ำหนักของชั้นเรียน

แต่เมื่อฝึกชุดแบบจำลองอย่างที่คุณทำที่นี่ข้อมูลที่สุ่มตัวอย่างมากเกินไปจะให้สัญญาณการไล่ระดับสีที่ราบรื่นยิ่งขึ้น: แทนที่จะแสดงตัวอย่างเชิงบวกแต่ละชุดในชุดเดียวที่มีน้ำหนักมากจะแสดงเป็นชุดที่แตกต่างกันหลายชุดในแต่ละครั้งด้วย a น้ำหนักเบา

สัญญาณไล่ระดับสีที่นุ่มนวลขึ้นนี้ช่วยให้ฝึกโมเดลได้ง่ายขึ้น

ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม

โปรดทราบว่าการกระจายของเมตริกจะแตกต่างกันที่นี่เนื่องจากข้อมูลการฝึกอบรมมีการแจกแจงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องและการทดสอบ

plot_metrics(resampled_history )

png

ฝึกใหม่

เนื่องจากการฝึกอบรมทำได้ง่ายกว่าในข้อมูลที่สมดุลขั้นตอนการฝึกอบรมข้างต้นอาจมากเกินไปอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นจงแบ่งยุคต่างๆออกเพื่อให้การ callbacks.EarlyStopping การหยุดการควบคุมที่ละเอียดยิ่งขึ้นว่าเมื่อใดควรหยุดการฝึกอบรม

resampled_model = make_model()
resampled_model.load_weights(initial_weights)

# Reset the bias to zero, since this dataset is balanced.
output_layer = resampled_model.layers[-1] 
output_layer.bias.assign([0])

resampled_history = resampled_model.fit(
  resampled_ds,
  # These are not real epochs
  steps_per_epoch = 20,
  epochs=10*EPOCHS,
  callbacks = [early_stopping],
  validation_data=(val_ds))
Epoch 1/1000
20/20 [==============================] - 1s 50ms/step - loss: 1.0108 - tp: 14123.0000 - fp: 14257.0000 - tn: 51670.0000 - fn: 6479.0000 - accuracy: 0.7604 - precision: 0.4976 - recall: 0.6855 - auc: 0.8545 - val_loss: 1.0800 - val_tp: 80.0000 - val_fp: 34164.0000 - val_tn: 11324.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.2503 - val_precision: 0.0023 - val_recall: 0.9877 - val_auc: 0.8998
Epoch 2/1000
20/20 [==============================] - 0s 22ms/step - loss: 0.7262 - tp: 17347.0000 - fp: 12752.0000 - tn: 7694.0000 - fn: 3167.0000 - accuracy: 0.6114 - precision: 0.5763 - recall: 0.8456 - auc: 0.7821 - val_loss: 0.9532 - val_tp: 80.0000 - val_fp: 30230.0000 - val_tn: 15258.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.3366 - val_precision: 0.0026 - val_recall: 0.9877 - val_auc: 0.9574
Epoch 3/1000
20/20 [==============================] - 0s 22ms/step - loss: 0.6069 - tp: 18120.0000 - fp: 11692.0000 - tn: 8925.0000 - fn: 2223.0000 - accuracy: 0.6603 - precision: 0.6078 - recall: 0.8907 - auc: 0.8539 - val_loss: 0.8262 - val_tp: 79.0000 - val_fp: 23976.0000 - val_tn: 21512.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.4738 - val_precision: 0.0033 - val_recall: 0.9753 - val_auc: 0.9634
Epoch 4/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.5269 - tp: 18480.0000 - fp: 10021.0000 - tn: 10465.0000 - fn: 1994.0000 - accuracy: 0.7067 - precision: 0.6484 - recall: 0.9026 - auc: 0.8870 - val_loss: 0.7167 - val_tp: 79.0000 - val_fp: 17807.0000 - val_tn: 27681.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.6092 - val_precision: 0.0044 - val_recall: 0.9753 - val_auc: 0.9650
Epoch 5/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.4707 - tp: 18546.0000 - fp: 8531.0000 - tn: 12003.0000 - fn: 1880.0000 - accuracy: 0.7458 - precision: 0.6849 - recall: 0.9080 - auc: 0.9057 - val_loss: 0.6275 - val_tp: 77.0000 - val_fp: 12701.0000 - val_tn: 32787.0000 - val_fn: 4.0000 - val_accuracy: 0.7212 - val_precision: 0.0060 - val_recall: 0.9506 - val_auc: 0.9650
Epoch 6/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.4264 - tp: 18661.0000 - fp: 7163.0000 - tn: 13263.0000 - fn: 1873.0000 - accuracy: 0.7794 - precision: 0.7226 - recall: 0.9088 - auc: 0.9184 - val_loss: 0.5551 - val_tp: 77.0000 - val_fp: 9099.0000 - val_tn: 36389.0000 - val_fn: 4.0000 - val_accuracy: 0.8002 - val_precision: 0.0084 - val_recall: 0.9506 - val_auc: 0.9642
Epoch 7/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.3892 - tp: 18629.0000 - fp: 6092.0000 - tn: 14399.0000 - fn: 1840.0000 - accuracy: 0.8063 - precision: 0.7536 - recall: 0.9101 - auc: 0.9299 - val_loss: 0.4951 - val_tp: 77.0000 - val_fp: 6377.0000 - val_tn: 39111.0000 - val_fn: 4.0000 - val_accuracy: 0.8600 - val_precision: 0.0119 - val_recall: 0.9506 - val_auc: 0.9638
Epoch 8/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.3606 - tp: 18708.0000 - fp: 5232.0000 - tn: 15205.0000 - fn: 1815.0000 - accuracy: 0.8280 - precision: 0.7815 - recall: 0.9116 - auc: 0.9364 - val_loss: 0.4461 - val_tp: 77.0000 - val_fp: 4719.0000 - val_tn: 40769.0000 - val_fn: 4.0000 - val_accuracy: 0.8964 - val_precision: 0.0161 - val_recall: 0.9506 - val_auc: 0.9637
Epoch 9/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.3349 - tp: 18808.0000 - fp: 4398.0000 - tn: 15901.0000 - fn: 1853.0000 - accuracy: 0.8474 - precision: 0.8105 - recall: 0.9103 - auc: 0.9432 - val_loss: 0.4067 - val_tp: 76.0000 - val_fp: 3711.0000 - val_tn: 41777.0000 - val_fn: 5.0000 - val_accuracy: 0.9185 - val_precision: 0.0201 - val_recall: 0.9383 - val_auc: 0.9639
Epoch 10/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.3178 - tp: 18674.0000 - fp: 3878.0000 - tn: 16602.0000 - fn: 1806.0000 - accuracy: 0.8612 - precision: 0.8280 - recall: 0.9118 - auc: 0.9471 - val_loss: 0.3730 - val_tp: 76.0000 - val_fp: 3081.0000 - val_tn: 42407.0000 - val_fn: 5.0000 - val_accuracy: 0.9323 - val_precision: 0.0241 - val_recall: 0.9383 - val_auc: 0.9641
Epoch 11/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.2997 - tp: 18850.0000 - fp: 3342.0000 - tn: 16964.0000 - fn: 1804.0000 - accuracy: 0.8744 - precision: 0.8494 - recall: 0.9127 - auc: 0.9519 - val_loss: 0.3452 - val_tp: 76.0000 - val_fp: 2653.0000 - val_tn: 42835.0000 - val_fn: 5.0000 - val_accuracy: 0.9417 - val_precision: 0.0278 - val_recall: 0.9383 - val_auc: 0.9647
Epoch 12/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.2876 - tp: 18758.0000 - fp: 3227.0000 - tn: 17182.0000 - fn: 1793.0000 - accuracy: 0.8774 - precision: 0.8532 - recall: 0.9128 - auc: 0.9550 - val_loss: 0.3210 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 2334.0000 - val_tn: 43154.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9486 - val_precision: 0.0307 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9647
Epoch 13/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.2790 - tp: 18549.0000 - fp: 2864.0000 - tn: 17752.0000 - fn: 1795.0000 - accuracy: 0.8863 - precision: 0.8662 - recall: 0.9118 - auc: 0.9570 - val_loss: 0.2990 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 2072.0000 - val_tn: 43416.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9544 - val_precision: 0.0345 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9648
Epoch 14/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.2658 - tp: 18828.0000 - fp: 2519.0000 - tn: 17819.0000 - fn: 1794.0000 - accuracy: 0.8947 - precision: 0.8820 - recall: 0.9130 - auc: 0.9595 - val_loss: 0.2806 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1893.0000 - val_tn: 43595.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9583 - val_precision: 0.0376 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9651
Epoch 15/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.2623 - tp: 18552.0000 - fp: 2466.0000 - tn: 18200.0000 - fn: 1742.0000 - accuracy: 0.8973 - precision: 0.8827 - recall: 0.9142 - auc: 0.9606 - val_loss: 0.2642 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1771.0000 - val_tn: 43717.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9610 - val_precision: 0.0401 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9653
Epoch 16/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.2488 - tp: 18611.0000 - fp: 2136.0000 - tn: 18446.0000 - fn: 1767.0000 - accuracy: 0.9047 - precision: 0.8970 - recall: 0.9133 - auc: 0.9634 - val_loss: 0.2497 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1643.0000 - val_tn: 43845.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9638 - val_precision: 0.0431 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9654
Epoch 17/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.2422 - tp: 18633.0000 - fp: 2027.0000 - tn: 18560.0000 - fn: 1740.0000 - accuracy: 0.9080 - precision: 0.9019 - recall: 0.9146 - auc: 0.9654 - val_loss: 0.2361 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1532.0000 - val_tn: 43956.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9662 - val_precision: 0.0461 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9657
Epoch 18/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.2345 - tp: 18869.0000 - fp: 1824.0000 - tn: 18545.0000 - fn: 1722.0000 - accuracy: 0.9134 - precision: 0.9119 - recall: 0.9164 - auc: 0.9670 - val_loss: 0.2243 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1444.0000 - val_tn: 44044.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9682 - val_precision: 0.0487 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9663
Epoch 19/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.2288 - tp: 18753.0000 - fp: 1687.0000 - tn: 18785.0000 - fn: 1735.0000 - accuracy: 0.9165 - precision: 0.9175 - recall: 0.9153 - auc: 0.9685 - val_loss: 0.2137 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1377.0000 - val_tn: 44111.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9696 - val_precision: 0.0510 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9667
Epoch 20/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.2215 - tp: 18648.0000 - fp: 1582.0000 - tn: 19036.0000 - fn: 1694.0000 - accuracy: 0.9200 - precision: 0.9218 - recall: 0.9167 - auc: 0.9702 - val_loss: 0.2048 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1332.0000 - val_tn: 44156.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9706 - val_precision: 0.0526 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9669
Epoch 21/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.2169 - tp: 18958.0000 - fp: 1563.0000 - tn: 18772.0000 - fn: 1667.0000 - accuracy: 0.9211 - precision: 0.9238 - recall: 0.9192 - auc: 0.9710 - val_loss: 0.1971 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1301.0000 - val_tn: 44187.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9713 - val_precision: 0.0538 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9670
Epoch 22/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.2144 - tp: 18767.0000 - fp: 1517.0000 - tn: 19016.0000 - fn: 1660.0000 - accuracy: 0.9224 - precision: 0.9252 - recall: 0.9187 - auc: 0.9720 - val_loss: 0.1898 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1273.0000 - val_tn: 44215.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9719 - val_precision: 0.0549 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9672
Epoch 23/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.2084 - tp: 18713.0000 - fp: 1398.0000 - tn: 19167.0000 - fn: 1682.0000 - accuracy: 0.9248 - precision: 0.9305 - recall: 0.9175 - auc: 0.9731 - val_loss: 0.1828 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1245.0000 - val_tn: 44243.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9725 - val_precision: 0.0561 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9677
Epoch 24/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.2073 - tp: 18815.0000 - fp: 1397.0000 - tn: 19055.0000 - fn: 1693.0000 - accuracy: 0.9246 - precision: 0.9309 - recall: 0.9174 - auc: 0.9731 - val_loss: 0.1761 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1211.0000 - val_tn: 44277.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9733 - val_precision: 0.0576 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9677
Epoch 25/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.2011 - tp: 18806.0000 - fp: 1270.0000 - tn: 19233.0000 - fn: 1651.0000 - accuracy: 0.9287 - precision: 0.9367 - recall: 0.9193 - auc: 0.9745 - val_loss: 0.1705 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1202.0000 - val_tn: 44286.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9735 - val_precision: 0.0580 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9683
Epoch 26/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1996 - tp: 18659.0000 - fp: 1294.0000 - tn: 19408.0000 - fn: 1599.0000 - accuracy: 0.9294 - precision: 0.9351 - recall: 0.9211 - auc: 0.9750 - val_loss: 0.1647 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1181.0000 - val_tn: 44307.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9739 - val_precision: 0.0590 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9682
Epoch 27/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1961 - tp: 18839.0000 - fp: 1265.0000 - tn: 19259.0000 - fn: 1597.0000 - accuracy: 0.9301 - precision: 0.9371 - recall: 0.9219 - auc: 0.9761 - val_loss: 0.1597 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1168.0000 - val_tn: 44320.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9742 - val_precision: 0.0596 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9684
Epoch 28/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1930 - tp: 18784.0000 - fp: 1181.0000 - tn: 19375.0000 - fn: 1620.0000 - accuracy: 0.9316 - precision: 0.9408 - recall: 0.9206 - auc: 0.9764 - val_loss: 0.1546 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1141.0000 - val_tn: 44347.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9748 - val_precision: 0.0609 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9687
Epoch 29/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1903 - tp: 18902.0000 - fp: 1128.0000 - tn: 19297.0000 - fn: 1633.0000 - accuracy: 0.9326 - precision: 0.9437 - recall: 0.9205 - auc: 0.9769 - val_loss: 0.1506 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1137.0000 - val_tn: 44351.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9749 - val_precision: 0.0611 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9689
Epoch 30/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1876 - tp: 18779.0000 - fp: 1106.0000 - tn: 19449.0000 - fn: 1626.0000 - accuracy: 0.9333 - precision: 0.9444 - recall: 0.9203 - auc: 0.9774 - val_loss: 0.1471 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1136.0000 - val_tn: 44352.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9749 - val_precision: 0.0612 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9692
Epoch 31/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1825 - tp: 18887.0000 - fp: 1062.0000 - tn: 19424.0000 - fn: 1587.0000 - accuracy: 0.9353 - precision: 0.9468 - recall: 0.9225 - auc: 0.9789 - val_loss: 0.1440 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1144.0000 - val_tn: 44344.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9747 - val_precision: 0.0608 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9695
Epoch 32/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1784 - tp: 18835.0000 - fp: 992.0000 - tn: 19555.0000 - fn: 1578.0000 - accuracy: 0.9373 - precision: 0.9500 - recall: 0.9227 - auc: 0.9799 - val_loss: 0.1405 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1143.0000 - val_tn: 44345.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9748 - val_precision: 0.0608 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9700
Epoch 33/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1791 - tp: 18964.0000 - fp: 1044.0000 - tn: 19360.0000 - fn: 1592.0000 - accuracy: 0.9356 - precision: 0.9478 - recall: 0.9226 - auc: 0.9796 - val_loss: 0.1373 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1131.0000 - val_tn: 44357.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9750 - val_precision: 0.0614 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9701
Epoch 34/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1773 - tp: 18962.0000 - fp: 1022.0000 - tn: 19433.0000 - fn: 1543.0000 - accuracy: 0.9374 - precision: 0.9489 - recall: 0.9248 - auc: 0.9803 - val_loss: 0.1343 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1131.0000 - val_tn: 44357.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9750 - val_precision: 0.0614 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9702
Epoch 35/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1764 - tp: 18956.0000 - fp: 1021.0000 - tn: 19451.0000 - fn: 1532.0000 - accuracy: 0.9377 - precision: 0.9489 - recall: 0.9252 - auc: 0.9808 - val_loss: 0.1309 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1108.0000 - val_tn: 44380.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9755 - val_precision: 0.0626 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9707
Epoch 36/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1754 - tp: 19032.0000 - fp: 1045.0000 - tn: 19306.0000 - fn: 1577.0000 - accuracy: 0.9360 - precision: 0.9480 - recall: 0.9235 - auc: 0.9807 - val_loss: 0.1284 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1114.0000 - val_tn: 44374.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9754 - val_precision: 0.0623 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9712
Epoch 37/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1700 - tp: 18931.0000 - fp: 993.0000 - tn: 19518.0000 - fn: 1518.0000 - accuracy: 0.9387 - precision: 0.9502 - recall: 0.9258 - auc: 0.9818 - val_loss: 0.1257 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1109.0000 - val_tn: 44379.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9755 - val_precision: 0.0626 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9712
Epoch 38/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1704 - tp: 19023.0000 - fp: 937.0000 - tn: 19536.0000 - fn: 1464.0000 - accuracy: 0.9414 - precision: 0.9531 - recall: 0.9285 - auc: 0.9821 - val_loss: 0.1234 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1101.0000 - val_tn: 44387.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9757 - val_precision: 0.0630 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9719
Epoch 39/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1666 - tp: 19106.0000 - fp: 922.0000 - tn: 19381.0000 - fn: 1551.0000 - accuracy: 0.9396 - precision: 0.9540 - recall: 0.9249 - auc: 0.9824 - val_loss: 0.1219 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1110.0000 - val_tn: 44378.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9755 - val_precision: 0.0625 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9720
Epoch 40/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1670 - tp: 19049.0000 - fp: 965.0000 - tn: 19472.0000 - fn: 1474.0000 - accuracy: 0.9405 - precision: 0.9518 - recall: 0.9282 - auc: 0.9828 - val_loss: 0.1192 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1089.0000 - val_tn: 44399.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9759 - val_precision: 0.0636 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9724
Epoch 41/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1631 - tp: 19127.0000 - fp: 927.0000 - tn: 19441.0000 - fn: 1465.0000 - accuracy: 0.9416 - precision: 0.9538 - recall: 0.9289 - auc: 0.9833 - val_loss: 0.1173 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1084.0000 - val_tn: 44404.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9761 - val_precision: 0.0639 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9728
Epoch 42/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1616 - tp: 19035.0000 - fp: 913.0000 - tn: 19573.0000 - fn: 1439.0000 - accuracy: 0.9426 - precision: 0.9542 - recall: 0.9297 - auc: 0.9836 - val_loss: 0.1157 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1088.0000 - val_tn: 44400.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9760 - val_precision: 0.0637 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9728
Epoch 43/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1608 - tp: 18934.0000 - fp: 903.0000 - tn: 19655.0000 - fn: 1468.0000 - accuracy: 0.9421 - precision: 0.9545 - recall: 0.9280 - auc: 0.9836 - val_loss: 0.1137 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1074.0000 - val_tn: 44414.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9763 - val_precision: 0.0645 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9732
Epoch 44/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1601 - tp: 18866.0000 - fp: 929.0000 - tn: 19700.0000 - fn: 1465.0000 - accuracy: 0.9416 - precision: 0.9531 - recall: 0.9279 - auc: 0.9842 - val_loss: 0.1114 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1058.0000 - val_tn: 44430.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9766 - val_precision: 0.0654 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9736
Epoch 45/1000
20/20 [==============================] - 0s 25ms/step - loss: 0.1573 - tp: 19041.0000 - fp: 853.0000 - tn: 19677.0000 - fn: 1389.0000 - accuracy: 0.9453 - precision: 0.9571 - recall: 0.9320 - auc: 0.9846 - val_loss: 0.1099 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1058.0000 - val_tn: 44430.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9766 - val_precision: 0.0654 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9734
Epoch 46/1000
20/20 [==============================] - 0s 25ms/step - loss: 0.1577 - tp: 19032.0000 - fp: 900.0000 - tn: 19618.0000 - fn: 1410.0000 - accuracy: 0.9436 - precision: 0.9548 - recall: 0.9310 - auc: 0.9844 - val_loss: 0.1083 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1058.0000 - val_tn: 44430.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9766 - val_precision: 0.0654 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9739
Epoch 47/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1553 - tp: 19181.0000 - fp: 861.0000 - tn: 19495.0000 - fn: 1423.0000 - accuracy: 0.9442 - precision: 0.9570 - recall: 0.9309 - auc: 0.9851 - val_loss: 0.1069 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1054.0000 - val_tn: 44434.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9767 - val_precision: 0.0656 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9741
Epoch 48/1000
20/20 [==============================] - 1s 26ms/step - loss: 0.1552 - tp: 18946.0000 - fp: 885.0000 - tn: 19719.0000 - fn: 1410.0000 - accuracy: 0.9440 - precision: 0.9554 - recall: 0.9307 - auc: 0.9854 - val_loss: 0.1048 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1039.0000 - val_tn: 44449.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9770 - val_precision: 0.0665 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9744
Epoch 49/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1537 - tp: 18943.0000 - fp: 829.0000 - tn: 19763.0000 - fn: 1425.0000 - accuracy: 0.9450 - precision: 0.9581 - recall: 0.9300 - auc: 0.9852 - val_loss: 0.1036 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1039.0000 - val_tn: 44449.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9770 - val_precision: 0.0665 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9747
Epoch 50/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1564 - tp: 19158.0000 - fp: 872.0000 - tn: 19513.0000 - fn: 1417.0000 - accuracy: 0.9441 - precision: 0.9565 - recall: 0.9311 - auc: 0.9848 - val_loss: 0.1028 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1044.0000 - val_tn: 44444.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9769 - val_precision: 0.0662 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9749
Epoch 51/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1498 - tp: 18961.0000 - fp: 839.0000 - tn: 19766.0000 - fn: 1394.0000 - accuracy: 0.9455 - precision: 0.9576 - recall: 0.9315 - auc: 0.9859 - val_loss: 0.1017 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1045.0000 - val_tn: 44443.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9769 - val_precision: 0.0661 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9750
Epoch 52/1000
20/20 [==============================] - 0s 25ms/step - loss: 0.1508 - tp: 19039.0000 - fp: 839.0000 - tn: 19703.0000 - fn: 1379.0000 - accuracy: 0.9458 - precision: 0.9578 - recall: 0.9325 - auc: 0.9860 - val_loss: 0.1002 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1021.0000 - val_tn: 44467.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9774 - val_precision: 0.0676 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9743
Epoch 53/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1458 - tp: 19052.0000 - fp: 782.0000 - tn: 19748.0000 - fn: 1378.0000 - accuracy: 0.9473 - precision: 0.9606 - recall: 0.9326 - auc: 0.9869 - val_loss: 0.0996 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1027.0000 - val_tn: 44461.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9773 - val_precision: 0.0672 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9746
Epoch 54/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1489 - tp: 19260.0000 - fp: 820.0000 - tn: 19522.0000 - fn: 1358.0000 - accuracy: 0.9468 - precision: 0.9592 - recall: 0.9341 - auc: 0.9864 - val_loss: 0.0978 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1010.0000 - val_tn: 44478.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9777 - val_precision: 0.0683 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9749
Epoch 55/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1474 - tp: 19032.0000 - fp: 840.0000 - tn: 19707.0000 - fn: 1381.0000 - accuracy: 0.9458 - precision: 0.9577 - recall: 0.9323 - auc: 0.9867 - val_loss: 0.0965 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1006.0000 - val_tn: 44482.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9778 - val_precision: 0.0685 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9752
Epoch 56/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1467 - tp: 19218.0000 - fp: 828.0000 - tn: 19607.0000 - fn: 1307.0000 - accuracy: 0.9479 - precision: 0.9587 - recall: 0.9363 - auc: 0.9870 - val_loss: 0.0954 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 999.0000 - val_tn: 44489.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9779 - val_precision: 0.0690 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9755
Epoch 57/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1436 - tp: 19264.0000 - fp: 780.0000 - tn: 19573.0000 - fn: 1343.0000 - accuracy: 0.9482 - precision: 0.9611 - recall: 0.9348 - auc: 0.9871 - val_loss: 0.0950 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1014.0000 - val_tn: 44474.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9776 - val_precision: 0.0680 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9757
Epoch 58/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1433 - tp: 19130.0000 - fp: 790.0000 - tn: 19721.0000 - fn: 1319.0000 - accuracy: 0.9485 - precision: 0.9603 - recall: 0.9355 - auc: 0.9875 - val_loss: 0.0940 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1008.0000 - val_tn: 44480.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9777 - val_precision: 0.0684 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9760
Epoch 59/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1411 - tp: 19239.0000 - fp: 730.0000 - tn: 19659.0000 - fn: 1332.0000 - accuracy: 0.9497 - precision: 0.9634 - recall: 0.9352 - auc: 0.9878 - val_loss: 0.0940 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1028.0000 - val_tn: 44460.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9773 - val_precision: 0.0672 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9760
Epoch 60/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1408 - tp: 19150.0000 - fp: 791.0000 - tn: 19733.0000 - fn: 1286.0000 - accuracy: 0.9493 - precision: 0.9603 - recall: 0.9371 - auc: 0.9879 - val_loss: 0.0931 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1028.0000 - val_tn: 44460.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9773 - val_precision: 0.0672 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9763
Epoch 61/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1443 - tp: 19159.0000 - fp: 813.0000 - tn: 19686.0000 - fn: 1302.0000 - accuracy: 0.9484 - precision: 0.9593 - recall: 0.9364 - auc: 0.9873 - val_loss: 0.0916 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1007.0000 - val_tn: 44481.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9777 - val_precision: 0.0685 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9753
Epoch 62/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1412 - tp: 19185.0000 - fp: 775.0000 - tn: 19723.0000 - fn: 1277.0000 - accuracy: 0.9499 - precision: 0.9612 - recall: 0.9376 - auc: 0.9879 - val_loss: 0.0903 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 985.0000 - val_tn: 44503.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9782 - val_precision: 0.0699 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9756
Epoch 63/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1409 - tp: 19256.0000 - fp: 776.0000 - tn: 19655.0000 - fn: 1273.0000 - accuracy: 0.9500 - precision: 0.9613 - recall: 0.9380 - auc: 0.9880 - val_loss: 0.0895 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 986.0000 - val_tn: 44502.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9782 - val_precision: 0.0698 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9758
Epoch 64/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1395 - tp: 19037.0000 - fp: 758.0000 - tn: 19848.0000 - fn: 1317.0000 - accuracy: 0.9493 - precision: 0.9617 - recall: 0.9353 - auc: 0.9881 - val_loss: 0.0887 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 975.0000 - val_tn: 44513.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9785 - val_precision: 0.0705 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9760
Epoch 65/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1405 - tp: 19236.0000 - fp: 766.0000 - tn: 19663.0000 - fn: 1295.0000 - accuracy: 0.9497 - precision: 0.9617 - recall: 0.9369 - auc: 0.9881 - val_loss: 0.0883 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 985.0000 - val_tn: 44503.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9782 - val_precision: 0.0699 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9762
Epoch 66/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1367 - tp: 19327.0000 - fp: 731.0000 - tn: 19629.0000 - fn: 1273.0000 - accuracy: 0.9511 - precision: 0.9636 - recall: 0.9382 - auc: 0.9886 - val_loss: 0.0877 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 978.0000 - val_tn: 44510.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9784 - val_precision: 0.0703 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9765
Epoch 67/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1377 - tp: 19210.0000 - fp: 741.0000 - tn: 19747.0000 - fn: 1262.0000 - accuracy: 0.9511 - precision: 0.9629 - recall: 0.9384 - auc: 0.9885 - val_loss: 0.0880 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1006.0000 - val_tn: 44482.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9778 - val_precision: 0.0685 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9766
Epoch 68/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1376 - tp: 19177.0000 - fp: 770.0000 - tn: 19769.0000 - fn: 1244.0000 - accuracy: 0.9508 - precision: 0.9614 - recall: 0.9391 - auc: 0.9886 - val_loss: 0.0874 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1006.0000 - val_tn: 44482.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9778 - val_precision: 0.0685 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9768
Epoch 69/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1370 - tp: 19135.0000 - fp: 776.0000 - tn: 19797.0000 - fn: 1252.0000 - accuracy: 0.9505 - precision: 0.9610 - recall: 0.9386 - auc: 0.9888 - val_loss: 0.0861 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 986.0000 - val_tn: 44502.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9782 - val_precision: 0.0698 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9769
Epoch 70/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1350 - tp: 19241.0000 - fp: 726.0000 - tn: 19807.0000 - fn: 1186.0000 - accuracy: 0.9533 - precision: 0.9636 - recall: 0.9419 - auc: 0.9893 - val_loss: 0.0848 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 971.0000 - val_tn: 44517.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9785 - val_precision: 0.0708 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9771
Epoch 71/1000
20/20 [==============================] - 0s 25ms/step - loss: 0.1325 - tp: 18893.0000 - fp: 760.0000 - tn: 20057.0000 - fn: 1250.0000 - accuracy: 0.9509 - precision: 0.9613 - recall: 0.9379 - auc: 0.9895 - val_loss: 0.0839 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 965.0000 - val_tn: 44523.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9787 - val_precision: 0.0712 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9772
Epoch 72/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1323 - tp: 19176.0000 - fp: 711.0000 - tn: 19835.0000 - fn: 1238.0000 - accuracy: 0.9524 - precision: 0.9642 - recall: 0.9394 - auc: 0.9896 - val_loss: 0.0836 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 972.0000 - val_tn: 44516.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9785 - val_precision: 0.0707 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9774
Epoch 73/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1322 - tp: 19239.0000 - fp: 716.0000 - tn: 19784.0000 - fn: 1221.0000 - accuracy: 0.9527 - precision: 0.9641 - recall: 0.9403 - auc: 0.9895 - val_loss: 0.0836 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 980.0000 - val_tn: 44508.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9783 - val_precision: 0.0702 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9776
Epoch 74/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1318 - tp: 19231.0000 - fp: 744.0000 - tn: 19747.0000 - fn: 1238.0000 - accuracy: 0.9516 - precision: 0.9628 - recall: 0.9395 - auc: 0.9896 - val_loss: 0.0829 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 972.0000 - val_tn: 44516.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9785 - val_precision: 0.0707 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9776
Epoch 75/1000
20/20 [==============================] - 0s 25ms/step - loss: 0.1324 - tp: 19321.0000 - fp: 708.0000 - tn: 19727.0000 - fn: 1204.0000 - accuracy: 0.9533 - precision: 0.9647 - recall: 0.9413 - auc: 0.9899 - val_loss: 0.0821 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 966.0000 - val_tn: 44522.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9786 - val_precision: 0.0712 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9778
Epoch 76/1000
20/20 [==============================] - 1s 25ms/step - loss: 0.1298 - tp: 19099.0000 - fp: 731.0000 - tn: 19900.0000 - fn: 1230.0000 - accuracy: 0.9521 - precision: 0.9631 - recall: 0.9395 - auc: 0.9900 - val_loss: 0.0820 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 974.0000 - val_tn: 44514.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9785 - val_precision: 0.0706 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9779
Epoch 77/1000
20/20 [==============================] - 0s 25ms/step - loss: 0.1284 - tp: 19180.0000 - fp: 700.0000 - tn: 19913.0000 - fn: 1167.0000 - accuracy: 0.9544 - precision: 0.9648 - recall: 0.9426 - auc: 0.9903 - val_loss: 0.0815 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 976.0000 - val_tn: 44512.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9784 - val_precision: 0.0705 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9779
Epoch 78/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1308 - tp: 19392.0000 - fp: 763.0000 - tn: 19603.0000 - fn: 1202.0000 - accuracy: 0.9520 - precision: 0.9621 - recall: 0.9416 - auc: 0.9900 - val_loss: 0.0803 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 953.0000 - val_tn: 44535.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9789 - val_precision: 0.0721 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9780
Epoch 79/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1301 - tp: 19121.0000 - fp: 729.0000 - tn: 19916.0000 - fn: 1194.0000 - accuracy: 0.9531 - precision: 0.9633 - recall: 0.9412 - auc: 0.9901 - val_loss: 0.0791 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 937.0000 - val_tn: 44551.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9793 - val_precision: 0.0732 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9781
Epoch 80/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1279 - tp: 19389.0000 - fp: 717.0000 - tn: 19652.0000 - fn: 1202.0000 - accuracy: 0.9531 - precision: 0.9643 - recall: 0.9416 - auc: 0.9904 - val_loss: 0.0781 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 915.0000 - val_tn: 44573.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9798 - val_precision: 0.0748 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9783
Epoch 81/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1291 - tp: 19255.0000 - fp: 709.0000 - tn: 19803.0000 - fn: 1193.0000 - accuracy: 0.9536 - precision: 0.9645 - recall: 0.9417 - auc: 0.9904 - val_loss: 0.0774 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 899.0000 - val_tn: 44589.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9801 - val_precision: 0.0761 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9784
Epoch 82/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1271 - tp: 19365.0000 - fp: 672.0000 - tn: 19670.0000 - fn: 1253.0000 - accuracy: 0.9530 - precision: 0.9665 - recall: 0.9392 - auc: 0.9905 - val_loss: 0.0779 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 922.0000 - val_tn: 44566.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9796 - val_precision: 0.0743 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9785
Epoch 83/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1256 - tp: 19294.0000 - fp: 698.0000 - tn: 19764.0000 - fn: 1204.0000 - accuracy: 0.9536 - precision: 0.9651 - recall: 0.9413 - auc: 0.9906 - val_loss: 0.0779 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 935.0000 - val_tn: 44553.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9793 - val_precision: 0.0733 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9785
Epoch 84/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1239 - tp: 19211.0000 - fp: 682.0000 - tn: 19902.0000 - fn: 1165.0000 - accuracy: 0.9549 - precision: 0.9657 - recall: 0.9428 - auc: 0.9910 - val_loss: 0.0774 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 923.0000 - val_tn: 44565.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9796 - val_precision: 0.0742 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9785
Epoch 85/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1261 - tp: 19369.0000 - fp: 708.0000 - tn: 19689.0000 - fn: 1194.0000 - accuracy: 0.9536 - precision: 0.9647 - recall: 0.9419 - auc: 0.9907 - val_loss: 0.0766 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 913.0000 - val_tn: 44575.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9798 - val_precision: 0.0750 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9786
Epoch 86/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1250 - tp: 19273.0000 - fp: 676.0000 - tn: 19831.0000 - fn: 1180.0000 - accuracy: 0.9547 - precision: 0.9661 - recall: 0.9423 - auc: 0.9909 - val_loss: 0.0753 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 896.0000 - val_tn: 44592.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9802 - val_precision: 0.0763 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9787
Epoch 87/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1244 - tp: 19402.0000 - fp: 660.0000 - tn: 19708.0000 - fn: 1190.0000 - accuracy: 0.9548 - precision: 0.9671 - recall: 0.9422 - auc: 0.9910 - val_loss: 0.0751 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 899.0000 - val_tn: 44589.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9801 - val_precision: 0.0761 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9788
Epoch 88/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1246 - tp: 19288.0000 - fp: 700.0000 - tn: 19799.0000 - fn: 1173.0000 - accuracy: 0.9543 - precision: 0.9650 - recall: 0.9427 - auc: 0.9909 - val_loss: 0.0751 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 912.0000 - val_tn: 44576.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9798 - val_precision: 0.0751 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9789
Epoch 89/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1244 - tp: 19421.0000 - fp: 666.0000 - tn: 19729.0000 - fn: 1144.0000 - accuracy: 0.9558 - precision: 0.9668 - recall: 0.9444 - auc: 0.9911 - val_loss: 0.0748 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 916.0000 - val_tn: 44572.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9797 - val_precision: 0.0747 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9789
Epoch 90/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1234 - tp: 19389.0000 - fp: 675.0000 - tn: 19746.0000 - fn: 1150.0000 - accuracy: 0.9554 - precision: 0.9664 - recall: 0.9440 - auc: 0.9913 - val_loss: 0.0741 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 912.0000 - val_tn: 44576.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9798 - val_precision: 0.0751 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9789
Epoch 91/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1227 - tp: 19358.0000 - fp: 670.0000 - tn: 19807.0000 - fn: 1125.0000 - accuracy: 0.9562 - precision: 0.9665 - recall: 0.9451 - auc: 0.9913 - val_loss: 0.0738 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 915.0000 - val_tn: 44573.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9798 - val_precision: 0.0748 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9790
Epoch 92/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1210 - tp: 19197.0000 - fp: 658.0000 - tn: 19964.0000 - fn: 1141.0000 - accuracy: 0.9561 - precision: 0.9669 - recall: 0.9439 - auc: 0.9914 - val_loss: 0.0734 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 917.0000 - val_tn: 44571.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9797 - val_precision: 0.0747 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9791
Epoch 93/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1218 - tp: 19240.0000 - fp: 715.0000 - tn: 19882.0000 - fn: 1123.0000 - accuracy: 0.9551 - precision: 0.9642 - recall: 0.9449 - auc: 0.9914 - val_loss: 0.0723 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 893.0000 - val_tn: 44595.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9802 - val_precision: 0.0765 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9791
Epoch 94/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1197 - tp: 19268.0000 - fp: 719.0000 - tn: 19839.0000 - fn: 1134.0000 - accuracy: 0.9548 - precision: 0.9640 - recall: 0.9444 - auc: 0.9916 - val_loss: 0.0714 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 871.0000 - val_tn: 44617.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9807 - val_precision: 0.0783 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9792
Epoch 95/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1206 - tp: 19366.0000 - fp: 655.0000 - tn: 19796.0000 - fn: 1143.0000 - accuracy: 0.9561 - precision: 0.9673 - recall: 0.9443 - auc: 0.9918 - val_loss: 0.0706 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 878.0000 - val_tn: 44610.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9806 - val_precision: 0.0777 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9793
Epoch 96/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1185 - tp: 19472.0000 - fp: 621.0000 - tn: 19756.0000 - fn: 1111.0000 - accuracy: 0.9577 - precision: 0.9691 - recall: 0.9460 - auc: 0.9920 - val_loss: 0.0706 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 885.0000 - val_tn: 44603.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9804 - val_precision: 0.0772 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9792
Epoch 97/1000
20/20 [==============================] - 0s 25ms/step - loss: 0.1190 - tp: 19415.0000 - fp: 659.0000 - tn: 19753.0000 - fn: 1133.0000 - accuracy: 0.9563 - precision: 0.9672 - recall: 0.9449 - auc: 0.9918 - val_loss: 0.0697 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 873.0000 - val_tn: 44615.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9807 - val_precision: 0.0781 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9794
Epoch 98/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1164 - tp: 19510.0000 - fp: 669.0000 - tn: 19656.0000 - fn: 1125.0000 - accuracy: 0.9562 - precision: 0.9668 - recall: 0.9455 - auc: 0.9923 - val_loss: 0.0698 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 881.0000 - val_tn: 44607.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9805 - val_precision: 0.0775 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9794
Epoch 99/1000
20/20 [==============================] - 0s 25ms/step - loss: 0.1163 - tp: 19477.0000 - fp: 612.0000 - tn: 19763.0000 - fn: 1108.0000 - accuracy: 0.9580 - precision: 0.9695 - recall: 0.9462 - auc: 0.9923 - val_loss: 0.0690 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 863.0000 - val_tn: 44625.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9809 - val_precision: 0.0790 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9796
Epoch 100/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1173 - tp: 19481.0000 - fp: 667.0000 - tn: 19683.0000 - fn: 1129.0000 - accuracy: 0.9562 - precision: 0.9669 - recall: 0.9452 - auc: 0.9920 - val_loss: 0.0679 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 848.0000 - val_tn: 44640.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9812 - val_precision: 0.0803 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9797
Epoch 101/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1164 - tp: 19364.0000 - fp: 631.0000 - tn: 19810.0000 - fn: 1155.0000 - accuracy: 0.9564 - precision: 0.9684 - recall: 0.9437 - auc: 0.9923 - val_loss: 0.0674 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 829.0000 - val_tn: 44659.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9817 - val_precision: 0.0819 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9798
Epoch 102/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1163 - tp: 19259.0000 - fp: 632.0000 - tn: 19909.0000 - fn: 1160.0000 - accuracy: 0.9563 - precision: 0.9682 - recall: 0.9432 - auc: 0.9923 - val_loss: 0.0671 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 834.0000 - val_tn: 44654.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9815 - val_precision: 0.0815 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9762
Epoch 103/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1131 - tp: 19318.0000 - fp: 632.0000 - tn: 19900.0000 - fn: 1110.0000 - accuracy: 0.9575 - precision: 0.9683 - recall: 0.9457 - auc: 0.9928 - val_loss: 0.0676 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 860.0000 - val_tn: 44628.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9810 - val_precision: 0.0792 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9763
Epoch 104/1000
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1166 - tp: 19495.0000 - fp: 648.0000 - tn: 19708.0000 - fn: 1109.0000 - accuracy: 0.9571 - precision: 0.9678 - recall: 0.9462 - auc: 0.9921 - val_loss: 0.0676 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 855.0000 - val_tn: 44633.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9811 - val_precision: 0.0797 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9763
Epoch 105/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1180 - tp: 19359.0000 - fp: 690.0000 - tn: 19789.0000 - fn: 1122.0000 - accuracy: 0.9558 - precision: 0.9656 - recall: 0.9452 - auc: 0.9920 - val_loss: 0.0659 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 831.0000 - val_tn: 44657.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9816 - val_precision: 0.0818 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9763
Epoch 106/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1173 - tp: 19494.0000 - fp: 647.0000 - tn: 19673.0000 - fn: 1146.0000 - accuracy: 0.9562 - precision: 0.9679 - recall: 0.9445 - auc: 0.9923 - val_loss: 0.0657 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 825.0000 - val_tn: 44663.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9817 - val_precision: 0.0823 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9763
Epoch 107/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1164 - tp: 19292.0000 - fp: 631.0000 - tn: 19911.0000 - fn: 1126.0000 - accuracy: 0.9571 - precision: 0.9683 - recall: 0.9449 - auc: 0.9923 - val_loss: 0.0658 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 840.0000 - val_tn: 44648.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9814 - val_precision: 0.0810 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9763
Epoch 108/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1167 - tp: 19379.0000 - fp: 675.0000 - tn: 19774.0000 - fn: 1132.0000 - accuracy: 0.9559 - precision: 0.9663 - recall: 0.9448 - auc: 0.9923 - val_loss: 0.0650 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 823.0000 - val_tn: 44665.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9818 - val_precision: 0.0825 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9763
Epoch 109/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1136 - tp: 19392.0000 - fp: 589.0000 - tn: 19847.0000 - fn: 1132.0000 - accuracy: 0.9580 - precision: 0.9705 - recall: 0.9448 - auc: 0.9928 - val_loss: 0.0642 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 808.0000 - val_tn: 44680.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9821 - val_precision: 0.0839 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9762
Epoch 110/1000
20/20 [==============================] - 0s 23ms/step - loss: 0.1137 - tp: 19231.0000 - fp: 609.0000 - tn: 19981.0000 - fn: 1139.0000 - accuracy: 0.9573 - precision: 0.9693 - recall: 0.9441 - auc: 0.9928 - val_loss: 0.0637 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 795.0000 - val_tn: 44693.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9824 - val_precision: 0.0852 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9763
Epoch 111/1000
20/20 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1133 - tp: 19152.0000 - fp: 619.0000 - tn: 20085.0000 - fn: 1104.0000 - accuracy: 0.9579 - precision: 0.9687 - recall: 0.9455 - auc: 0.9926Restoring model weights from the end of the best epoch.
20/20 [==============================] - 0s 24ms/step - loss: 0.1133 - tp: 19152.0000 - fp: 619.0000 - tn: 20085.0000 - fn: 1104.0000 - accuracy: 0.9579 - precision: 0.9687 - recall: 0.9455 - auc: 0.9926 - val_loss: 0.0634 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 789.0000 - val_tn: 44699.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9825 - val_precision: 0.0857 - val_recall: 0.9136 - val_auc: 0.9762
Epoch 00111: early stopping

ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมอีกครั้ง

plot_metrics(resampled_history)

png

ประเมินเมตริก

train_predictions_resampled = resampled_model.predict(train_features, batch_size=BATCH_SIZE)
test_predictions_resampled = resampled_model.predict(test_features, batch_size=BATCH_SIZE)
resampled_results = resampled_model.evaluate(test_features, test_labels,
                       batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
for name, value in zip(resampled_model.metrics_names, resampled_results):
 print(name, ': ', value)
print()

plot_cm(test_labels, test_predictions_resampled)
loss : 0.06738866120576859
tp : 83.0
fp : 1020.0
tn : 55854.0
fn : 5.0
accuracy : 0.9820055365562439
precision : 0.0752493217587471
recall : 0.9431818127632141
auc : 0.9954634308815002

Legitimate Transactions Detected (True Negatives): 55854
Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): 1020
Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): 5
Fraudulent Transactions Detected (True Positives): 83
Total Fraudulent Transactions: 88

png

วางแผน ROC

plot_roc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_roc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')

plot_roc("Train Weighted", train_labels, train_predictions_weighted, color=colors[1])
plot_roc("Test Weighted", test_labels, test_predictions_weighted, color=colors[1], linestyle='--')

plot_roc("Train Resampled", train_labels, train_predictions_resampled, color=colors[2])
plot_roc("Test Resampled", test_labels, test_predictions_resampled, color=colors[2], linestyle='--')
plt.legend(loc='lower right')
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f28100dbcc0>

png

ใช้บทช่วยสอนนี้กับปัญหาของคุณ

การจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลเป็นงานที่ยากโดยเนื้อแท้เนื่องจากมีตัวอย่างให้เรียนรู้น้อยมาก คุณควรเริ่มต้นด้วยข้อมูลก่อนเสมอและพยายามรวบรวมตัวอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไตร่ตรองให้มากว่าคุณลักษณะใดที่อาจเกี่ยวข้องเพื่อให้โมเดลได้รับประโยชน์สูงสุดจากกลุ่มชนกลุ่มน้อยของคุณ ในบางจุดแบบจำลองของคุณอาจมีปัญหาในการปรับปรุงและให้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงบริบทของปัญหาของคุณและการแลกเปลี่ยนระหว่างข้อผิดพลาดประเภทต่างๆ