หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การอ้างอิง TensorFlow C ++

array_ops

สมาชิก

tensorflow :: Ops :: BatchToSpace BatchToSpace สำหรับเทนเซอร์ 4 มิติชนิด T.
tensorflow :: Ops :: BatchToSpaceND BatchToSpace สำหรับ ND Tensors ประเภท T.
tensorflow :: Ops :: Bitcast กัดเทนเซอร์จากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งโดยไม่ต้องคัดลอกข้อมูล
tensorflow :: Ops :: BroadcastDynamicShape คืนรูปร่างของ s0 op s1 ด้วยการออกอากาศ
tensorflow :: Ops :: BroadcastTo ออกอากาศอาร์เรย์สำหรับรูปร่างที่เข้ากันได้
tensorflow :: Ops :: CheckNumerics ตรวจสอบเทนเซอร์สำหรับค่า NaN และ Inf
tensorflow :: Ops :: Concat เชื่อมต่อเทนเซอร์เข้ากับมิติเดียว
tensorflow :: Ops :: ConjugateTranspose สุ่มขนาดของ x ตามการเรียงสับเปลี่ยนและผันผลลัพธ์
tensorflow :: Ops :: DebugGradientIdentity Identity op สำหรับการดีบักแบบไล่ระดับสี
tensorflow :: Ops :: DebugGradientRefIdentity Identity op สำหรับการดีบักแบบไล่ระดับสี
tensorflow :: Ops :: deepcopy ทำสำเนา x
tensorflow :: Ops :: DepthToSpace DepthToSpace สำหรับเทนเซอร์ประเภท T.
tensorflow :: Ops :: Dequantize ตัดทอน เทนเซอร์ 'อินพุต' ลงในโฟลท เทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: Diag ส่งคืนค่าเทนเซอร์ในแนวทแยงพร้อมค่าเส้นทแยงมุมที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: DiagPart ส่งคืนส่วนทแยงมุมของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: EditDistance คำนวณระยะทางแก้ไข Levenshtein (อาจเป็นปกติ)
tensorflow :: Ops :: ว่างเปล่า สร้างเทนเซอร์ตามรูปร่างที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: EnsureShape ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปร่างของเทนเซอร์ตรงกับรูปร่างที่คาดไว้
tensorflow :: Ops :: ExpandDims แทรกมิติ 1 เข้าไปในรูปร่างของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: ExtractImagePatches แยก patches ออกจาก images และวางไว้ในมิติเอาต์พุต "ความลึก"
tensorflow :: Ops :: ExtractVolumePatches แยก patches จาก input และวางไว้ในมิติเอาต์พุต "ความลึก"
tensorflow :: Ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs ปลอมหาค่าเทนเซอร์ 'อินพุต' พิมพ์ลอยเป็น 'เอาท์พุท' เทนเซอร์ชนิดเดียวกัน
tensorflow :: Ops :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient คำนวณการไล่ระดับสีสำหรับการดำเนินการ FakeQuantWithMinMaxArgs
tensorflow :: Ops :: FakeQuantWithMinMaxVars ปลอมหาค่าเทนเซอร์ประเภท 'อินพุต' ลอยผ่านสเกลาร์ลอยระดับโลก min
tensorflow :: Ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient คำนวณการไล่ระดับสีสำหรับการดำเนินการ FakeQuantWithMinMaxVars
tensorflow :: Ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel ปลอมหาค่าเทนเซอร์ประเภท 'ปัจจัยการผลิต' และรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่ง: [d]
tensorflow :: Ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient คำนวณการไล่ระดับสีสำหรับการดำเนินการ FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel
tensorflow :: Ops :: เติม สร้างเทนเซอร์ที่เต็มไปด้วยค่าสเกลาร์
tensorflow :: Ops :: ลายนิ้วมือ สร้างค่าลายนิ้วมือ
tensorflow :: Ops :: รวบรวม รวบรวม ชิ้นส่วนจาก params ตาม indices
tensorflow :: Ops :: GatherNd รวบรวม ชิ้นส่วนจาก params เป็น Tensor ที่ มีรูปร่างระบุโดย indices
tensorflow :: Ops :: GatherV2 รวบรวม ชิ้นจาก params แกน axis ตาม indices
tensorflow :: Ops :: GuaranteeConst รับประกันรันไทม์ TF ว่าเทนเซอร์อินพุตเป็นค่าคงที่
tensorflow :: Ops :: เอกลักษณ์ ส่งคืนค่าเทนเซอร์ที่มีรูปร่างและเนื้อหาเหมือนกับเทนเซอร์หรือค่าอินพุต
tensorflow :: Ops :: IdentityN ส่งคืนรายการของเทนเซอร์ที่มีรูปร่างและเนื้อหาเดียวกันกับอินพุต
tensorflow :: Ops :: ImmutableConst ส่งคืนค่าเทนเซอร์ที่ไม่เปลี่ยนรูปจากพื้นที่หน่วยความจำ
tensorflow :: Ops :: InplaceAdd เพิ่ม v ลงในแถว x ที่ระบุ
tensorflow :: Ops :: InplaceSub ลบ v ลงในแถวที่ระบุของ x
tensorflow :: Ops :: InplaceUpdate อัพเดตแถวที่ระบุด้วยค่าเป็น v
tensorflow :: Ops :: InvertPermutation คำนวณการเปลี่ยนแปลงผกผันของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: MatrixBandPart คัดลอกเทนเซอร์ที่ตั้งค่าทุกอย่างนอกวงกลางในแต่ละเมทริกซ์ด้านในสุด
tensorflow :: Ops :: MatrixDiag ส่งคืนค่าเทนเซอร์แนวทแยงเป็นกลุ่มพร้อมกับค่าทแยงมุมที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: MatrixDiagPart ส่งคืนส่วนทแยงมุมแบทช์ของเทนเซอร์แบบแบตช์
tensorflow :: Ops :: MatrixDiagPartV2 ส่งคืนส่วนทแยงมุมแบทช์ของเทนเซอร์แบบแบตช์
tensorflow :: Ops :: MatrixDiagV2 ส่งคืนค่าเทนเซอร์แนวทแยงเป็นกลุ่มพร้อมค่าทแยงมุมที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: MatrixSetDiag ส่งคืนเมตริกซ์เมตริกซ์แบบแบตช์พร้อมค่าทแยงมุมใหม่
tensorflow :: Ops :: MatrixSetDiagV2 ส่งคืนเมตริกซ์เมตริกซ์แบบแบตช์พร้อมค่าทแยงมุมใหม่
tensorflow :: Ops :: MirrorPad วางเทนเซอร์ที่มีค่ามิเรอร์
tensorflow :: Ops :: OneHot ส่งคืนค่าเทนเซอร์ร้อนเดียว
tensorflow :: Ops :: OnesLike ส่งคืนค่าเทนเซอร์ที่มีรูปร่างและพิมพ์เหมือนกับ x
tensorflow :: Ops :: Pad วางเทนเซอร์ด้วยศูนย์
tensorflow :: Ops :: PadV2 แผ่นเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: ParallelConcat เชื่อมรายการของ N Tensors เข้ากับมิติแรก
tensorflow :: :: ปฏิบัติการยึดตำแหน่ง ตัวยึดตำแหน่งสำหรับค่าที่จะป้อนเข้าในการคำนวณ
tensorflow :: Ops :: PlaceholderWithDefault ตัวยึดตำแหน่งที่ส่งผ่าน input เมื่อไม่ได้ป้อนเอาต์พุต
tensorflow :: Ops :: PreventGradient Identity op ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหากมีการร้องขอการไล่ระดับสี
tensorflow :: Ops :: QuantizeAndDequantizeV2 Quantizes แล้ว dequantizes เทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: QuantizeAndDequantizeV3 Quantizes แล้ว dequantizes เทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: QuantizeV2 หาค่าเทนเซอร์ 'อินพุต' ชนิด float เป็น 'output' tensor ประเภท 'T'
tensorflow :: Ops :: QuantizedConcat เชื่อมต่อเทนเซอร์เชิงปริมาณเข้ากับมิติเดียว
tensorflow :: Ops :: QuantizedInstanceNorm Quantized Instance normalization
tensorflow :: Ops :: SetDiff1D คำนวณความแตกต่างระหว่างรายการตัวเลขหรือสตริงสองรายการ
tensorflow :: Ops :: กอง บรรจุรายการของ N อันดับ - R เทนเซอร์เป็นหนึ่งระดับ - (R+1) เทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: ไหน ปรับรูปร่างเทนเซอร์เชิงปริมาณตาม Reshape op
tensorflow :: Ops :: ZerosLike ส่งคืนค่าเทนเซอร์ของศูนย์ที่มีรูปร่างเหมือนกันและพิมพ์เป็น x

candidate_sampling_ops

สมาชิก

tensorflow :: Ops :: AllCandidateSampler สร้างป้ายกำกับสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครด้วยการแจกแจง unigram ที่เรียนรู้
tensorflow :: Ops :: ComputeAccidentalHits คำนวณรหัสของตำแหน่งใน sampled_candidates ที่ตรงกับ true_labels
tensorflow :: Ops :: FixedUnigramCandidateSampler สร้างป้ายกำกับสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครด้วยการแจกแจง unigram ที่เรียนรู้
tensorflow :: Ops :: LearnedUnigramCandidateSampler สร้างป้ายกำกับสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครด้วยการแจกแจง unigram ที่เรียนรู้
tensorflow :: Ops :: LogUniformCandidateSampler สร้างเลเบลสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครด้วยการแจกแจงแบบล็อกสม่ำเสมอ
tensorflow :: Ops :: UniformCandidateSampler สร้างป้ายกำกับสำหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สมัครที่มีการแจกแจงแบบสม่ำเสมอ

control_flow_ops

สมาชิก

tensorflow :: Ops :: ยกเลิก เพิ่มข้อยกเว้นในการยกเลิกกระบวนการเมื่อถูกเรียก
tensorflow :: Ops :: ControlTrigger ไม่ทำอะไรเลย
tensorflow :: Ops :: LoopCond ส่งต่ออินพุตไปยังเอาต์พุต
tensorflow :: Ops :: ผสาน ส่งต่อค่าของเทนเซอร์ที่มีอยู่จาก inputs ไปยัง output
tensorflow :: Ops :: NextIteration ทำให้อินพุตพร้อมใช้งานสำหรับการทำซ้ำครั้งถัดไป
tensorflow :: Ops :: RefNextIteration ทำให้อินพุตพร้อมใช้งานสำหรับการทำซ้ำครั้งถัดไป
tensorflow :: Ops :: RefSelect ส่งต่อองค์ประกอบ index th ของ inputs ไปยัง output
tensorflow :: Ops :: RefSwitch ไปข้างหน้าได้รับเตะเมตริกซ์ data กับพอร์ตการส่งออกที่กำหนดโดย pred
tensorflow :: Ops :: สวิทช์ ส่งต่อ data ไปยังพอร์ตเอาต์พุตที่กำหนดโดย pred

แกน

สมาชิก

tensorflow :: ClientSession ออบเจ็กต์ ClientSession ช่วยให้ผู้เรียกใช้การประเมินของกราฟ TensorFlow ที่สร้างด้วย C ++ API
tensorflow :: การป้อนข้อมูล แสดงถึงค่าเทนเซอร์ที่สามารถใช้เป็นตัวถูก ดำเนินการ ได้
tensorflow :: InputList ประเภทสำหรับการแสดงอินพุตไปยัง ops ที่ต้องการรายการของเทนเซอร์
tensorflow :: การดำเนินงาน แสดงโหนดในกราฟการคำนวณ
tensorflow :: เอาท์พุท แสดงค่าเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการ ดำเนินการ
tensorflow :: ขอบเขต วัตถุ Scope แสดงถึงชุดของหน่วยปฏิบัติการ TensorFlow ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกันเช่นคำนำหน้าชื่อทั่วไป
tensorflow :: สถานะ หมายถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของการโทรใน Tensorflow
tensorflow :: TensorBuffer

data_flow_ops

สมาชิก

tensorflow :: Ops :: AccumulatorApplyGradient ใช้การไล่ระดับสีกับตัวสะสมที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: AccumulatorNumAccumulated ส่งคืนจำนวนการไล่ระดับสีที่รวมในตัวสะสมที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: AccumulatorSetGlobalStep อัปเดตตัวสะสมด้วยค่าใหม่สำหรับ global_step
tensorflow :: Ops :: AccumulatorTakeGradient แยกการไล่ระดับสีเฉลี่ยใน ConditionalAccumulator ที่ กำหนด
tensorflow :: Ops :: Barrier กำหนดอุปสรรคที่คงอยู่ในการดำเนินการกราฟต่างๆ
tensorflow :: Ops :: BarrierClose ปิดกั้นที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: BarrierIncompleteSize คำนวณจำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ในอุปสรรคที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: BarrierInsertMany สำหรับแต่ละคีย์กำหนดค่าตามลำดับให้กับส่วนประกอบที่ระบุ
tensorflow :: Ops :: BarrierReadySize คำนวณจำนวนองค์ประกอบที่สมบูรณ์ในอุปสรรคที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: BarrierTakeMany ใช้จำนวนองค์ประกอบที่เสร็จสมบูรณ์จากอุปสรรค
tensorflow :: Ops :: ConditionalAccumulator ตัวสะสมตามเงื่อนไขสำหรับการรวมการไล่ระดับสี
tensorflow :: Ops :: DeleteSessionTensor ลบเทนเซอร์ที่ระบุโดยแฮนเดิลในเซสชัน
tensorflow :: Ops :: DynamicPartition พาร์ติชัน data เป็น num_partitions เทนเซอร์ของ num_partitions โดยใช้ดัชนีจาก partitions
tensorflow :: Ops :: DynamicStitch แทรกค่าจากเทนเซอร์ data เป็นเทนเซอร์ตัวเดียว
tensorflow :: Ops :: FIFOQueue คิวที่สร้างองค์ประกอบตามลำดับก่อน - ออกก่อน
tensorflow :: Ops :: GetSessionHandle จัดเก็บอินพุตเทนเซอร์ในสถานะของเซสชันปัจจุบัน
tensorflow :: Ops :: GetSessionHandleV2 จัดเก็บอินพุตเทนเซอร์ในสถานะของเซสชันปัจจุบัน
tensorflow :: Ops :: GetSessionTensor รับค่าของเทนเซอร์ที่ระบุโดยแฮนเดิล
tensorflow :: Ops :: MapClear Op ลบองค์ประกอบทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลัง
tensorflow :: Ops :: MapIncompleteSize Op ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลัง
tensorflow :: Ops :: MapPeek Op ดูค่าตามคีย์ที่ระบุ
tensorflow :: Ops :: MapSize Op ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลัง
tensorflow :: Ops :: MapStage เวที (คีย์ค่า) ในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งทำงานเหมือนแฮชแท็ก
tensorflow :: Ops :: MapUnstage Op จะลบและส่งคืนค่าที่เกี่ยวข้องกับคีย์
tensorflow :: Ops :: MapUnstageNoKey Op จะลบและส่งคืนแบบสุ่ม (คีย์ค่า)
tensorflow :: Ops :: OrderedMapClear Op ลบองค์ประกอบทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลัง
tensorflow :: Ops :: OrderedMapIncompleteSize Op ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลัง
tensorflow :: Ops :: OrderedMapPeek Op ดูค่าตามคีย์ที่ระบุ
tensorflow :: Ops :: OrderedMapSize Op ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลัง
tensorflow :: Ops :: OrderedMapStage สเตจ (คีย์ค่า) ในคอนเทนเนอร์พื้นฐานซึ่งทำงานเหมือนตามลำดับ
tensorflow :: Ops :: OrderedMapUnstage Op จะลบและส่งคืนค่าที่เกี่ยวข้องกับคีย์
tensorflow :: Ops :: OrderedMapUnstageNoKey Op ลบและส่งคืนองค์ประกอบ (คีย์ค่า) ที่มีค่าน้อยที่สุด
tensorflow :: Ops :: PaddingFIFOQueue คิวที่สร้างองค์ประกอบตามลำดับก่อน - ออกก่อน
tensorflow :: Ops :: ParallelDynamicStitch แทรกค่าจากเทนเซอร์ data เป็นเทนเซอร์ตัวเดียว
tensorflow :: Ops :: แถวคอยลำดับความสำคัญ คิวที่สร้างองค์ประกอบที่เรียงลำดับตามค่าองค์ประกอบแรก
tensorflow :: Ops :: QueueClose ปิดคิวที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: QueueDequeue Dequeues ทูเพิลหนึ่งหรือหลายเทนเซอร์จากคิวที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: QueueDequeueMany Dequeues n tuples ของ tenors ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปจากคิวที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: QueueDequeueUpTo Dequeues n tuples ของ tenors ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปจากคิวที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: QueueEnqueue จัดลำดับทูเปิลของหนึ่งหรือหลายเทนเซอร์ในคิวที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: QueueEnqueueMany กำหนดค่า tuples เป็นศูนย์หรือมากกว่าของ tenors อย่างน้อยหนึ่งตัวในคิวที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: QueueIsClosed ส่งคืนจริงถ้าคิวถูกปิด
tensorflow :: Ops :: QueueIsClosedV2 ส่งคืนจริงถ้าคิวถูกปิด
tensorflow :: Ops :: QueueSize คำนวณจำนวนองค์ประกอบในคิวที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: RandomShuffleQueue คิวที่สุ่มลำดับขององค์ประกอบ
tensorflow :: Ops :: RecordInput ปล่อยบันทึกแบบสุ่ม
tensorflow :: Ops :: SparseAccumulatorApplyGradient ใช้การไล่ระดับสีแบบเบาบางกับตัวสะสมที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: SparseAccumulatorTakeGradient แยกการไล่ระดับสีแบบเบาบางโดยเฉลี่ยใน SparseConditionalAccumulator
tensorflow :: Ops :: SparseConditionalAccumulator ตัวสะสมตามเงื่อนไขสำหรับการรวมการไล่ระดับสีแบบเบาบาง
tensorflow :: Ops :: เวที ค่าส เตจ ใกล้เคียงกับ Enqueue ที่มีน้ำหนักเบา
tensorflow :: Ops :: StageClear Op ลบองค์ประกอบทั้งหมดในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลัง
tensorflow :: Ops :: StagePeek Op ดูค่าในดัชนีที่ระบุ
tensorflow :: Ops :: StageSize Op ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบในคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลัง
tensorflow :: Ops :: TensorArray อาร์เรย์ของ Tensors ขนาดที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: TensorArrayClose ลบ TensorArray จากที่เก็บทรัพยากร
tensorflow :: Ops :: TensorArrayConcat concat องค์ประกอบจากที่ TensorArray เข้าไปในค่า value
tensorflow :: Ops :: TensorArrayGather รวบรวม องค์ประกอบเฉพาะจาก TensorArray เป็น value เอาต์พุต
tensorflow :: Ops :: TensorArrayGrad สร้าง TensorArray สำหรับจัดเก็บการไล่ระดับสีของค่าในจุดจับที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: TensorArrayGradWithShape สร้าง TensorArray สำหรับเก็บค่าการไล่ระดับสีหลายค่าในจุดจับที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: TensorArrayRead อ่านองค์ประกอบจาก TensorArray เป็น value เอาต์พุต
tensorflow :: Ops :: TensorArrayScatter กระจายข้อมูลจากค่าอินพุตไปยังองค์ประกอบ TensorArray เฉพาะ
tensorflow :: Ops :: TensorArraySize รับขนาดปัจจุบันของ TensorArray
tensorflow :: Ops :: TensorArraySplit แยกข้อมูลจากค่าอินพุตเป็นองค์ประกอบ TensorArray
tensorflow :: Ops :: TensorArrayWrite ดันองค์ประกอบไปยัง tensor_array
tensorflow :: Ops :: Unstage Op คล้ายกับ Dequeue ที่มีน้ำหนักเบา

image_ops

สมาชิก

tensorflow :: Ops :: AdjustContrast ปรับความคมชัดของภาพหนึ่งภาพขึ้นไป
tensorflow :: Ops :: AdjustHue ปรับสีของภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพ
tensorflow :: Ops :: AdjustSaturation ปรับความอิ่มตัวของภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพ
tensorflow :: Ops :: CombinedNonMaxSuppression เลือกส่วนย่อยของกล่องขอบเขตตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
tensorflow :: Ops :: CropAndResize แยกพืชออกจากเทนเซอร์ภาพอินพุตและปรับขนาด
tensorflow :: Ops :: CropAndResizeGradBoxes คำนวณการไล่ระดับสีของ crop_and_resize op wrt กล่องอินพุตเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: CropAndResizeGradImage คำนวณการไล่ระดับสีของ crop_and_resize op wrt เทนเซอร์อิมเมจอินพุต
tensorflow :: Ops :: DecodeAndCropJpeg ถอดรหัสและครอบตัดภาพที่เข้ารหัส JPEG เป็นเทนเซอร์ uint8
tensorflow :: Ops :: DecodeBmp ถอดรหัสเฟรมแรกของอิมเมจที่เข้ารหัส BMP เป็นเทนเซอร์ uint8
tensorflow :: Ops :: DecodeGif ถอดรหัสเฟรมของรูปภาพที่เข้ารหัส GIF เป็นเทนเซอร์ uint8
tensorflow :: Ops :: DecodeJpeg ถอดรหัสภาพที่เข้ารหัส JPEG เป็นเทนเซอร์ uint8
tensorflow :: Ops :: DecodePng ถอดรหัสภาพที่เข้ารหัส PNG เป็น uint8 หรือ uint16 tensor
tensorflow :: Ops :: DrawBoundingBoxes วาดกรอบขอบบนชุดรูปภาพ
tensorflow :: Ops :: DrawBoundingBoxesV2 วาดกรอบขอบบนชุดรูปภาพ
tensorflow :: Ops :: EncodeJpeg JPEG- เข้ารหัสภาพ
tensorflow :: Ops :: EncodeJpegVariableQuality ภาพอินพุตเข้ารหัส JPEG พร้อมคุณภาพการบีบอัดที่ให้มา
tensorflow :: Ops :: EncodePng PNG เข้ารหัสภาพ
tensorflow :: Ops :: ExtractGlimpse แยกเหลือบจากเทนเซอร์อินพุต
tensorflow :: Ops :: ExtractJpegShape ดึงข้อมูลรูปร่างของภาพที่เข้ารหัส JPEG
tensorflow :: Ops :: HSVToRGB แปลงภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพจาก HSV เป็น RGB
tensorflow :: Ops :: NonMaxSuppression เลือกส่วนย่อยของกล่องขอบเขตตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
tensorflow :: Ops :: NonMaxSuppressionV2 เลือกส่วนย่อยของกล่องขอบเขตตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
tensorflow :: Ops :: NonMaxSuppressionV3 เลือกส่วนย่อยของกล่องขอบเขตตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
tensorflow :: Ops :: NonMaxSuppressionV4 เลือกส่วนย่อยของกล่องขอบเขตตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
tensorflow :: Ops :: NonMaxSuppressionV5 เลือกส่วนย่อยของกล่องขอบเขตตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
tensorflow :: Ops :: NonMaxSuppressionWithOverlaps เลือกส่วนย่อยของกล่องขอบเขตตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
tensorflow :: Ops :: QuantizedResizeBilinear ปรับขนาด images เชิงปริมาณให้ size โดยใช้การแก้ไขเชิงปริมาณทวิภาคีเชิงปริมาณ
tensorflow :: Ops :: RGBToHSV แปลงภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพจาก RGB เป็น HSV
tensorflow :: Ops :: ResizeArea ปรับขนาด images ให้ size โดยใช้การแก้ไขพื้นที่
tensorflow :: Ops :: ResizeBicubic ปรับขนาด images ให้ size โดยใช้การแก้ไขแบบไบคิวบิก
tensorflow :: Ops :: ResizeBilinear ปรับขนาด images ให้ size โดยใช้การแก้ไขทวิภาคี
tensorflow :: Ops :: ResizeNearestNeighbor ปรับขนาด images จะ size โดยใช้การแก้ไขเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
tensorflow :: Ops :: SampleDistortedBoundingBox สร้างกรอบขอบเขตที่บิดเบี้ยวแบบสุ่มสำหรับรูปภาพ
tensorflow :: Ops :: SampleDistortedBoundingBoxV2 สร้างกรอบขอบเขตที่บิดเบี้ยวแบบสุ่มสำหรับรูปภาพ
tensorflow :: Ops :: ScaleAndTranslate สิ่งที่ต้องทำ: เพิ่มเอกสาร

io_ops

สมาชิก

tensorflow :: Ops :: FixedLengthRecordReader เครื่องอ่านที่ส่งออกเรกคอร์ดที่มีความยาวคงที่จากไฟล์
tensorflow :: Ops :: IdentityReader เครื่องอ่านที่แสดงผลงานที่อยู่ในคิวเป็นทั้งคีย์และค่า
tensorflow :: Ops :: LMDBReader Reader ที่ส่งออกเรกคอร์ดจากไฟล์ LMDB
tensorflow :: Ops :: MatchingFiles ส่งคืนชุดไฟล์ที่ตรงกับรูปแบบลูกโลกอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ
tensorflow :: Ops :: MergeV2Checkpoints เฉพาะรูปแบบ V2: รวมไฟล์ข้อมูลเมตาของจุดตรวจที่แตก
tensorflow :: Ops :: ReadFile อ่านและส่งออกเนื้อหาทั้งหมดของชื่อไฟล์อินพุต
tensorflow :: Ops :: ReaderNumRecordsProduced ส่งคืนจำนวนเร็กคอร์ดที่ Reader นี้สร้างขึ้น
tensorflow :: Ops :: ReaderNumWorkUnitsCompleted ส่งคืนจำนวนหน่วยงานที่ Reader ประมวลผลเสร็จแล้ว
tensorflow :: Ops :: ReaderRead ส่งคืนระเบียนถัดไป (คีย์คู่ค่า) ที่สร้างโดย Reader
tensorflow :: Ops :: ReaderReadUpTo ส่งคืนได้ถึง num_records (คีย์ค่า) ที่สร้างโดย Reader
tensorflow :: Ops :: ReaderReset คืนค่า Reader กลับสู่สถานะเริ่มต้นที่สะอาด
tensorflow :: Ops :: ReaderRestoreState กู้คืน เครื่องอ่านกลับสู่สถานะที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
tensorflow :: Ops :: ReaderSerializeState สร้างสตริงเทนเซอร์ที่เข้ารหัสสถานะของเครื่องอ่าน
tensorflow :: Ops :: Restore กู้คืนเทนเซอร์จากไฟล์จุดตรวจ
tensorflow :: Ops :: RestoreSlice กู้คืนเทนเซอร์จากไฟล์จุดตรวจ
tensorflow :: Ops :: RestoreV2 คืนค่าเทนเซอร์จากด่าน V2
tensorflow :: Ops :: บันทึก บันทึกเทนเซอร์อินพุตลงในดิสก์
tensorflow :: Ops :: SaveSlices บันทึกชิ้นส่วนเทนเซอร์อินพุตลงในดิสก์
tensorflow :: Ops :: SaveV2 บันทึกเทนเซอร์ในรูปแบบจุดตรวจ V2
tensorflow :: Ops :: ShardedFilename สร้างชื่อไฟล์ที่แตกออก
tensorflow :: Ops :: ShardedFilespec สร้างรูปแบบ glob ที่ตรงกับชื่อไฟล์ที่แตกต่างกันทั้งหมด
tensorflow :: Ops :: TFRecordReader เครื่องอ่านที่ส่งออกระเบียนจากไฟล์ TensorFlow Records
tensorflow :: Ops :: TextLineReader Reader ที่แสดงบรรทัดของไฟล์ที่คั่นด้วย '
'
tensorflow :: Ops :: WholeFileReader Reader ที่ส่งออกเนื้อหาทั้งหมดของไฟล์เป็นค่า
tensorflow :: Ops :: WriteFile เขียนเนื้อหาไปยังไฟล์ที่ input filename

logging_ops

สมาชิก

tensorflow :: Ops :: ยืนยัน ยืนยันว่าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง
tensorflow :: Ops :: HistogramSummary แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมฮิสโตแกรม
tensorflow :: Ops :: MergeSummary รวมสรุป
tensorflow :: Ops :: พิมพ์ พิมพ์รายการเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: PrintV2 พิมพ์สเกลาร์สตริง
tensorflow :: Ops :: ScalarSummary แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมค่าสเกลาร์
tensorflow :: Ops :: TensorSummary แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary ด้วยเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: TensorSummaryV2 แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมข้อมูลเทนเซอร์และข้อมูลต่อปลั๊กอิน
tensorflow :: Ops :: การประทับเวลา ระบุเวลาตั้งแต่ยุคเป็นวินาที

math_ops

สมาชิก

tensorflow :: Ops :: Abs คำนวณค่าสัมบูรณ์ของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: AccumulateNV2 ส่งกลับผลรวมที่ชาญฉลาดของรายการเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: Acos คำนวณ acos ของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: ACOSH คำนวณไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันขององค์ประกอบ x ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: เพิ่ม ส่งคืนองค์ประกอบ x + y ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: AddN เพิ่ม องค์ประกอบเทนเซอร์อินพุตทั้งหมดอย่างชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: AddV2 ส่งคืนองค์ประกอบ x + y ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: :: ปฏิบัติการทั้งหมด คำนวณ "ตรรกะและ" ขององค์ประกอบในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: มุม ส่งคืนอาร์กิวเมนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
tensorflow :: :: ปฏิบัติการใด ๆ คำนวณ "ตรรกะหรือ" ขององค์ประกอบในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: ApproximateEqual ส่งกลับค่าความจริงของ abs (xy) <ความอดทนองค์ประกอบที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: ArgMax ส่งคืนดัชนีที่มีค่ามากที่สุดในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: ArgMin ส่งคืนดัชนีที่มีค่าน้อยที่สุดในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: มิดชิด คำนวณไซน์ผกผันตรีโกณมิติของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: ASINH คำนวณไฮเพอร์โบลิกไซน์ผกผันของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: Atan คำนวณแทนเจนต์ผกผันตรีโกณมิติของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: ATAN2 คำนวณอาร์กแทนเจนต์ขององค์ประกอบ y/x ชาญฉลาดตามสัญญาณของอาร์กิวเมนต์
tensorflow :: Ops :: ATANH คำนวณไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันขององค์ประกอบ x ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: BatchMatMul ทวีคูณสไลซ์ของสองเทนเซอร์ในแบทช์
tensorflow :: Ops :: BatchMatMulV2 ทวีคูณสไลซ์ของสองเทนเซอร์ในแบทช์
tensorflow :: Ops :: BesselI0e คำนวณฟังก์ชัน Bessel i0e ของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: BesselI1e คำนวณฟังก์ชัน Bessel i1e ของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: Betainc คำนวณ \(I_x(a, b)\) เบต้าอินทิกรัลที่ไม่สมบูรณ์ตามปกติ
tensorflow :: Ops :: Bincount นับจำนวนการเกิดขึ้นของแต่ละค่าในอาร์เรย์จำนวนเต็ม
tensorflow :: Ops :: Bucketize Bucketizes 'อินพุต' ตาม 'ขอบเขต'
tensorflow :: Ops :: Cast ส่ง x ประเภท SrcT เป็น y ของ DstT
tensorflow :: Ops :: Ceil ส่งกลับจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ชาญฉลาดขององค์ประกอบไม่น้อยกว่า x
tensorflow :: Ops :: ClipByValue คลิปค่าเทนเซอร์เป็นค่าต่ำสุดและสูงสุดที่ระบุ
tensorflow :: Ops :: CompareAndBitpack เปรียบเทียบค่าของ input กับ threshold และแพ็คบิตที่เป็นผลลัพธ์ลงใน uint8
tensorflow :: Ops :: คอมเพล็กซ์ แปลงจำนวนจริงสองจำนวนให้เป็นจำนวนเชิงซ้อน
tensorflow :: Ops :: ComplexAbs คำนวณค่าสัมบูรณ์ที่ซับซ้อนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: conj ส่งกลับคอนจูเกตที่ซับซ้อนของจำนวนเชิงซ้อน
tensorflow :: Ops :: Cos คำนวณ cos ของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: กระบอง คำนวณไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของธาตุ x ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: ข้าม คำนวณผลิตภัณฑ์ข้ามคู่
tensorflow :: Ops :: Cumprod คำนวณผลคูณสะสมของเทนเซอร์ x ตาม axis
tensorflow :: Ops :: Cumsum คำนวณผลรวมสะสมของเทนเซอร์ x ตาม axis
tensorflow :: Ops :: digamma คำนวณ Psi ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ Lgamma (บันทึกของค่าสัมบูรณ์ของ.
tensorflow :: Ops :: Div ส่งคืนองค์ประกอบ x / y ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: DivNoNan ส่งคืน 0 ถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์
tensorflow :: Ops :: เท่าเทียมกัน ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบ (x == y) ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: Erf คำนวณฟังก์ชันข้อผิดพลาด Gauss ของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: ERFC คำนวณฟังก์ชันข้อผิดพลาดเสริมของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: Erfinv สิ่งที่ต้องทำ: เพิ่มเอกสาร
tensorflow :: Ops :: EuclideanNorm คำนวณบรรทัดฐานขององค์ประกอบแบบยุคลิดในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: ประสบการณ์ คำนวณเลขชี้กำลังขององค์ประกอบ x ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: Expm1 คำนวณ exp(x) - 1 องค์ประกอบที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: ชั้น ส่งกลับจำนวนเต็มที่ใหญ่ที่สุดที่ชาญฉลาดไม่เกิน x
tensorflow :: Ops :: FloorDiv ส่งคืนองค์ประกอบ x // y ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: FloorMod ส่งคืนส่วนที่เหลือของการหารอย่างชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: มหานคร ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบ (x> y) ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: GreaterEqual ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบ (x> = y) ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: HistogramFixedWidth ส่งคืนฮิสโตแกรมของค่า
tensorflow :: Ops :: Igamma คำนวณฟังก์ชันแกมมาที่ไม่สมบูรณ์ตามปกติที่ต่ำกว่าปกติ P(a, x)
tensorflow :: Ops :: Igammac คำนวณฟังก์ชันแกมมาที่ไม่สมบูรณ์แบบปกติส่วนบน Q(a, x)
tensorflow :: Ops :: Imag ส่งคืนส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน
tensorflow :: Ops :: Inv คำนวณซึ่งกันและกันของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: IsFinite ส่งคืนองค์ประกอบของ x ที่ จำกัด
tensorflow :: Ops :: IsInf ส่งกลับองค์ประกอบของ x เป็น Inf
tensorflow :: Ops :: isNaN ส่งคืนองค์ประกอบของ x คือ NaN
tensorflow :: Ops :: หัก ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบที่ชาญฉลาด (x <y)
tensorflow :: Ops :: LessEqual ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบ (x <= y) ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: Lgamma คำนวณบันทึกของค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบ Gamma(x) ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: LinSpace สร้างค่าในช่วงเวลา
tensorflow :: Ops :: เข้าสู่ระบบ คำนวณลอการิทึมธรรมชาติของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: Log1p คำนวณลอการิทึมธรรมชาติขององค์ประกอบ (1 + x) ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: LogicalAnd ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบ x AND y
tensorflow :: Ops :: LogicalNot ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบ NOT x
tensorflow :: Ops :: LogicalOr ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบ x หรือ y
tensorflow :: Ops :: MatMul คูณ เมทริกซ์ "a" ด้วยเมทริกซ์ "b"
tensorflow :: Ops :: แม็กซ์ คำนวณค่าสูงสุดขององค์ประกอบในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: สูงสุด ส่งคืนค่าสูงสุดของ x และ y (เช่น
tensorflow :: Ops :: Mean คำนวณค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: มิน คำนวณองค์ประกอบขั้นต่ำในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: ขั้นต่ำ ส่งกลับค่าต่ำสุดของ x และ y (เช่น
tensorflow :: :: Ops Mod ส่งคืนส่วนที่เหลือของการหารอย่างชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: MulNoNan ส่งคืนองค์ประกอบ x * y ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: คูณ ส่งคืนองค์ประกอบ x * y ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: Ndtri สิ่งที่ต้องทำ: เพิ่มเอกสาร
tensorflow :: Ops :: ลบล้าง คำนวณองค์ประกอบค่าลบที่เป็นตัวเลขอย่างชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: NextAfter ส่งกลับค่าที่สามารถแทนได้ถัดไปของ x1 ในทิศทางของ x2 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: NotEqual ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบ (x! = y) ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: Polygamma คำนวณฟังก์ชัน polygamma \(^{(n)}(x)\)
tensorflow :: Ops :: เภา คำนวณพลังของค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่ง
tensorflow :: Ops :: Prod คำนวณผลคูณขององค์ประกอบในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: QuantizeDownAndShrinkRange แปลงเทนเซอร์ 'อินพุต' เชิงปริมาณเป็น 'เอาต์พุต' ที่มีความแม่นยำต่ำกว่าโดยใช้ไฟล์.
tensorflow :: Ops :: QuantizedAdd ส่งคืนองค์ประกอบ x + y ที่ชาญฉลาดโดยทำงานกับบัฟเฟอร์เชิงปริมาณ
tensorflow :: Ops :: QuantizedMatMul ทำการคูณเมทริกซ์เชิงปริมาณของ a โดยเมทริกซ์ b
tensorflow :: Ops :: QuantizedMul ส่งคืนองค์ประกอบ x * y ที่ชาญฉลาดทำงานกับบัฟเฟอร์เชิงปริมาณ
tensorflow :: Ops :: ช่วง สร้างลำดับของตัวเลข
tensorflow :: :: ปฏิบัติการจริง ส่งคืนส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน
tensorflow :: Ops :: RealDiv ส่งคืนองค์ประกอบ x / y ที่ชาญฉลาดสำหรับประเภทจริง
tensorflow :: :: Ops ซึ่งกันและกัน คำนวณซึ่งกันและกันของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: RequantizationRange คำนวณช่วงที่ครอบคลุมค่าจริงที่มีอยู่ในเทนเซอร์เชิงปริมาณ
tensorflow :: Ops :: requantize แปลงเทนเซอร์ input เชิงปริมาณให้เป็น output มีความแม่นยำต่ำกว่า
tensorflow :: Ops :: rint ส่งกลับจำนวนเต็มที่ชาญฉลาดขององค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุดกับ x
tensorflow :: Ops :: รอบ ปัดเศษค่าของเทนเซอร์ให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: Rsqrt คำนวณซึ่งกันและกันของรากที่สองของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: SegmentMax คำนวณค่าสูงสุดตามส่วนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: SegmentMean คำนวณค่าเฉลี่ยตามส่วนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: SegmentMin คำนวณค่าต่ำสุดตามส่วนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: SegmentProd คำนวณผลิตภัณฑ์ตามส่วนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: SegmentSum คำนวณผลรวมตามส่วนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: SelectV2 สิ่งที่ต้องทำ: เพิ่มเอกสาร
tensorflow :: Ops :: ซิกมอยด์ คำนวณค่า sigmoid ของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: เข้าสู่ระบบ ส่งกลับการบ่งชี้องค์ประกอบที่ชาญฉลาดของสัญลักษณ์ของตัวเลข
tensorflow :: Ops :: บาป คำนวณไซน์ขององค์ประกอบ x ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: Sinh คำนวณไฮเพอร์โบลิกไซน์ของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: SparseMatMul คูณ เมทริกซ์ "a" ด้วยเมทริกซ์ "b"
tensorflow :: Ops :: SparseSegmentMean คำนวณค่าเฉลี่ยตามส่วนที่เบาบางของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: SparseSegmentMeanGrad คำนวณการไล่ระดับสีสำหรับ SparseSegmentMean
tensorflow :: Ops :: SparseSegmentMeanWithNumSegments คำนวณค่าเฉลี่ยตามส่วนที่เบาบางของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: SparseSegmentSqrtN คำนวณผลรวมตามส่วนเบาบางของเทนเซอร์หารด้วย sqrt ของ N
tensorflow :: Ops :: SparseSegmentSqrtNGrad คำนวณการไล่ระดับสีสำหรับ SparseSegmentSqrtN
tensorflow :: Ops :: SparseSegmentSqrtNWithNumSegments คำนวณผลรวมตามส่วนเบาบางของเทนเซอร์หารด้วย sqrt ของ N
tensorflow :: Ops :: SparseSegmentSum คำนวณผลรวมตามส่วนที่เบาบางของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: SparseSegmentSumWithNumSegments คำนวณผลรวมตามส่วนที่เบาบางของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: Sqrt คำนวณรากที่สองขององค์ประกอบ x ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: สแควร์ คำนวณกำลังสองขององค์ประกอบ x ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: SquaredDifference ส่งกลับ (x - y) (x - y) องค์ประกอบที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: ลบ ส่งคืนองค์ประกอบ x - y ที่ชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: ซำ คำนวณผลรวมขององค์ประกอบในมิติของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: ตาล คำนวณสีแทนของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: Tanh คำนวณไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของ x element-wise
tensorflow :: Ops :: TruncateDiv ส่งคืนองค์ประกอบ x / y ที่ชาญฉลาดสำหรับชนิดจำนวนเต็ม
tensorflow :: Ops :: TruncateMod ส่งคืนส่วนที่เหลือของการหารอย่างชาญฉลาด
tensorflow :: Ops :: UnsortedSegmentMax คำนวณค่าสูงสุดตามส่วนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: UnsortedSegmentMin คำนวณค่าต่ำสุดตามส่วนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: UnsortedSegmentProd คำนวณผลิตภัณฑ์ตามส่วนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: UnsortedSegmentSum คำนวณผลรวมตามส่วนของเทนเซอร์
tensorflow :: Ops :: Where3 เลือกองค์ประกอบจาก x หรือ y ขึ้นอยู่กับ condition
tensorflow :: Ops :: Xdivy ส่งคืน 0 ถ้า x == 0 และ x / y เป็นอย่างอื่น
tensorflow :: Ops :: Xlogy ส่งคืน 0 ถ้า x == 0 และ x * log (y) มิฉะนั้นองค์ประกอบ
tensorflow :: Ops :: Zeta คำนวณฟังก์ชัน Hurwitz zeta \((x, q)\)

nn_ops

สมาชิก

tensorflow :: Ops :: AvgPool ทำการรวมค่าเฉลี่ยกับอินพุต
tensorflow :: Ops :: AvgPool3D ทำการรวมค่าเฉลี่ย 3D กับอินพุต
tensorflow :: Ops :: AvgPool3DGrad คำนวณการไล่ระดับของฟังก์ชันการรวมค่าเฉลี่ย
tensorflow :: Ops :: BiasAdd เพิ่ม bias ให้กับ value
tensorflow :: Ops :: BiasAddGrad การดำเนินการย้อนหลังสำหรับ "BiasAdd" บนเทนเซอร์ "bias"
tensorflow :: Ops :: Conv2D คำนวณคอนโวลูชั่น 2 มิติโดยให้ input 4 มิติและเทนเซอร์ filter
tensorflow :: Ops :: Conv2DBackpropFilter คำนวณการไล่ระดับสีของ Convolution ที่เกี่ยวข้องกับตัวกรอง
tensorflow :: Ops :: Conv2DBackpropInput คำนวณการไล่ระดับสีของ Convolution ตามข้อมูลที่ป้อน
tensorflow :: Ops :: Conv3D คำนวณคอนโวลูชั่น 3 มิติโดยให้ input 5 มิติและเทนเซอร์ filter
tensorflow :: Ops :: Conv3DBackpropFilterV2 คำนวณการไล่ระดับสีของคอนโวลูชั่น 3 มิติตามฟิลเตอร์
tensorflow :: Ops :: Conv3DBackpropInputV2 คำนวณการไล่ระดับสีของคอนโวลูชั่น 3 มิติตามอินพุต
tensorflow :: Ops :: DataFormatDimMap ส่งกลับดัชนีมิติในรูปแบบข้อมูลปลายทางที่กำหนดให้
tensorflow :: Ops :: DataFormatVecPermute ส่งคืนเวกเตอร์ / เทนเซอร์ที่ได้รับอนุญาตในรูปแบบข้อมูลปลายทางที่กำหนด
tensorflow :: Ops :: DepthwiseConv2dNative คำนวณคอนโวลูชั่นเชิงลึก 2 มิติโดยให้ input 4 มิติและเทนเซอร์ filter
tensorflow :: Ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter คำนวณการไล่ระดับสีของคอนโวลูชั่นเชิงลึกตามตัวกรอง
tensorflow :: Ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput Computes the gradients of depthwise convolution with respect to the input.
tensorflow::ops::Dilation2D Computes the grayscale dilation of 4-D input and 3-D filter tensors.
tensorflow::ops::Dilation2DBackpropFilter Computes the gradient of morphological 2-D dilation with respect to the filter.
tensorflow::ops::Dilation2DBackpropInput Computes the gradient of morphological 2-D dilation with respect to the input.
tensorflow::ops::Elu Computes exponential linear: exp(features) - 1 if < 0, features otherwise.
tensorflow::ops::FractionalAvgPool Performs fractional average pooling on the input.
tensorflow::ops::FractionalMaxPool Performs fractional max pooling on the input.
tensorflow::ops::FusedBatchNorm Batch normalization.
tensorflow::ops::FusedBatchNormGrad Gradient for batch normalization.
tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV2 Gradient for batch normalization.
tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3 Gradient for batch normalization.
tensorflow::ops::FusedBatchNormV2 Batch normalization.
tensorflow::ops::FusedBatchNormV3 Batch normalization.
tensorflow::ops::FusedPadConv2D Performs a padding as a preprocess during a convolution.
tensorflow::ops::FusedResizeAndPadConv2D Performs a resize and padding as a preprocess during a convolution.
tensorflow::ops::InTopK Says whether the targets are in the top K predictions.
tensorflow::ops::InTopKV2 Says whether the targets are in the top K predictions.
tensorflow::ops::L2Loss L2 Loss.
tensorflow::ops::LRN Local Response Normalization.
tensorflow::ops::LogSoftmax Computes log softmax activations.
tensorflow::ops::MaxPool Performs max pooling on the input.
tensorflow::ops::MaxPool3D Performs 3D max pooling on the input.
tensorflow::ops::MaxPool3DGrad Computes gradients of max pooling function.
tensorflow::ops::MaxPool3DGradGrad Computes second-order gradients of the maxpooling function.
tensorflow::ops::MaxPoolGradGrad Computes second-order gradients of the maxpooling function.
tensorflow::ops::MaxPoolGradGradV2 Computes second-order gradients of the maxpooling function.
tensorflow::ops::MaxPoolGradGradWithArgmax Computes second-order gradients of the maxpooling function.
tensorflow::ops::MaxPoolGradV2 Computes gradients of the maxpooling function.
tensorflow::ops::MaxPoolV2 Performs max pooling on the input.
tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax Performs max pooling on the input and outputs both max values and indices.
tensorflow::ops::NthElement Finds values of the n -th order statistic for the last dimension.
tensorflow::ops::QuantizedAvgPool Produces the average pool of the input tensor for quantized types.
tensorflow::ops::QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization Quantized Batch normalization.
tensorflow::ops::QuantizedBiasAdd Adds Tensor 'bias' to Tensor 'input' for Quantized types.
tensorflow::ops::QuantizedConv2D Computes a 2D convolution given quantized 4D input and filter tensors.
tensorflow::ops::QuantizedMaxPool Produces the max pool of the input tensor for quantized types.
tensorflow::ops::QuantizedRelu Computes Quantized Rectified Linear: max(features, 0)
tensorflow::ops::QuantizedRelu6 Computes Quantized Rectified Linear 6: min(max(features, 0), 6)
tensorflow::ops::QuantizedReluX Computes Quantized Rectified Linear X: min(max(features, 0), max_value)
tensorflow::ops::Relu Computes rectified linear: max(features, 0) .
tensorflow::ops::Relu6 Computes rectified linear 6: min(max(features, 0), 6) .
tensorflow::ops::Selu Computes scaled exponential linear: scale * alpha * (exp(features) - 1)
tensorflow::ops::Softmax Computes softmax activations.
tensorflow::ops::SoftmaxCrossEntropyWithLogits Computes softmax cross entropy cost and gradients to backpropagate.
tensorflow::ops::Softplus Computes softplus: log(exp(features) + 1) .
tensorflow::ops::Softsign Computes softsign: features / (abs(features) + 1) .
tensorflow::ops::SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits Computes softmax cross entropy cost and gradients to backpropagate.
tensorflow::ops::TopK Finds values and indices of the k largest elements for the last dimension.

no_op

Members

tensorflow::ops::NoOp Does nothing.

parsing_ops

Members

tensorflow::ops::DecodeCSV Convert CSV records to tensors.
tensorflow::ops::DecodeCompressed Decompress strings.
tensorflow::ops::DecodeJSONExample Convert JSON-encoded Example records to binary protocol buffer strings.
tensorflow::ops::DecodePaddedRaw Reinterpret the bytes of a string as a vector of numbers.
tensorflow::ops::DecodeRaw Reinterpret the bytes of a string as a vector of numbers.
tensorflow::ops::ParseExample Transforms a vector of brain.Example protos (as strings) into typed tensors.
tensorflow::ops::ParseExampleV2 Transforms a vector of tf.Example protos (as strings) into typed tensors.
tensorflow::ops::ParseSequenceExample Transforms a vector of brain.SequenceExample protos (as strings) into typed tensors.
tensorflow::ops::ParseSequenceExampleV2 Transforms a vector of tf.io.SequenceExample protos (as strings) into typed tensors.
tensorflow::ops::ParseSingleExample Transforms a tf.Example proto (as a string) into typed tensors.
tensorflow::ops::ParseSingleSequenceExample Transforms a scalar brain.SequenceExample proto (as strings) into typed tensors.
tensorflow::ops::ParseTensor Transforms a serialized tensorflow.TensorProto proto into a Tensor .
tensorflow::ops::SerializeTensor Transforms a Tensor into a serialized TensorProto proto.
tensorflow::ops::StringToNumber Converts each string in the input Tensor to the specified numeric type.

random_ops

Members

tensorflow::ops::Multinomial Draws samples from a multinomial distribution.
tensorflow::ops::ParameterizedTruncatedNormal Outputs random values from a normal distribution.
tensorflow::ops::RandomGamma Outputs random values from the Gamma distribution(s) described by alpha.
tensorflow::ops::RandomNormal Outputs random values from a normal distribution.
tensorflow::ops::RandomPoissonV2 Outputs random values from the Poisson distribution(s) described by rate.
tensorflow::ops::RandomShuffle Randomly shuffles a tensor along its first dimension.
tensorflow::ops::RandomUniform Outputs random values from a uniform distribution.
tensorflow::ops::RandomUniformInt Outputs random integers from a uniform distribution.
tensorflow::ops::TruncatedNormal Outputs random values from a truncated normal distribution.

sparse_ops

Members

tensorflow::ops::AddManySparseToTensorsMap Add an N -minibatch SparseTensor to a SparseTensorsMap , return N handles.
tensorflow::ops::AddSparseToTensorsMap Add a SparseTensor to a SparseTensorsMap return its handle.
tensorflow::ops::DeserializeManySparse Deserialize and concatenate SparseTensors from a serialized minibatch.
tensorflow::ops::DeserializeSparse Deserialize SparseTensor objects.
tensorflow::ops::SerializeManySparse Serialize an N -minibatch SparseTensor into an [N, 3] Tensor object.
tensorflow::ops::SerializeSparse Serialize a SparseTensor into a [3] Tensor object.
tensorflow::ops::SparseAdd Adds two SparseTensor objects to produce another SparseTensor .
tensorflow::ops::SparseAddGrad The gradient operator for the SparseAdd op.
tensorflow::ops::SparseConcat Concatenates a list of SparseTensor along the specified dimension.
tensorflow::ops::SparseCross Generates sparse cross from a list of sparse and dense tensors.
tensorflow::ops::SparseDenseCwiseAdd Adds up a SparseTensor and a dense Tensor , using these special rules:
tensorflow::ops::SparseDenseCwiseDiv Component-wise divides a SparseTensor by a dense Tensor .
tensorflow::ops::SparseDenseCwiseMul Component-wise multiplies a SparseTensor by a dense Tensor .
tensorflow::ops::SparseFillEmptyRows Fills empty rows in the input 2-D SparseTensor with a default value.
tensorflow::ops::SparseFillEmptyRowsGrad The gradient of SparseFillEmptyRows .
tensorflow::ops::SparseReduceMax Computes the max of elements across dimensions of a SparseTensor.
tensorflow::ops::SparseReduceMaxSparse Computes the max of elements across dimensions of a SparseTensor.
tensorflow::ops::SparseReduceSum Computes the sum of elements across dimensions of a SparseTensor.
tensorflow::ops::SparseReduceSumSparse Computes the sum of elements across dimensions of a SparseTensor.
tensorflow::ops::SparseReorder Reorders a SparseTensor into the canonical, row-major ordering.
tensorflow::ops::SparseReshape Reshapes a SparseTensor to represent values in a new dense shape.
tensorflow::ops::SparseSlice Slice a SparseTensor based on the start and size .
tensorflow::ops::SparseSliceGrad The gradient operator for the SparseSlice op.
tensorflow::ops::SparseSoftmax Applies softmax to a batched ND SparseTensor .
tensorflow::ops::SparseSparseMaximum Returns the element-wise max of two SparseTensors.
tensorflow::ops::SparseSparseMinimum Returns the element-wise min of two SparseTensors.
tensorflow::ops::SparseSplit Split a SparseTensor into num_split tensors along one dimension.
tensorflow::ops::SparseTensorDenseAdd Adds up a SparseTensor and a dense Tensor , producing a dense Tensor .
tensorflow::ops::SparseTensorDenseMatMul Multiply SparseTensor (of rank 2) "A" by dense matrix "B".
tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap Converts a sparse representation into a dense tensor.

state_ops

Members

tensorflow::ops::Assign Update 'ref' by assigning 'value' to it.
tensorflow::ops::AssignAdd Update 'ref' by adding 'value' to it.
tensorflow::ops::AssignSub Update 'ref' by subtracting 'value' from it.
tensorflow::ops::CountUpTo Increments 'ref' until it reaches 'limit'.
tensorflow::ops::DestroyTemporaryVariable Destroys the temporary variable and returns its final value.
tensorflow::ops::IsVariableInitialized Checks whether a tensor has been initialized.
tensorflow::ops::ResourceCountUpTo Increments variable pointed to by 'resource' until it reaches 'limit'.
tensorflow::ops::ResourceScatterNdAdd Applies sparse addition to individual values or slices in a Variable .
tensorflow::ops::ResourceScatterNdSub Applies sparse subtraction to individual values or slices in a Variable .
tensorflow::ops::ResourceScatterNdUpdate Applies sparse updates to individual values or slices within a given.
tensorflow::ops::ScatterAdd Adds sparse updates to a variable reference.
tensorflow::ops::ScatterDiv Divides a variable reference by sparse updates.
tensorflow::ops::ScatterMax Reduces sparse updates into a variable reference using the max operation.
tensorflow::ops::ScatterMin Reduces sparse updates into a variable reference using the min operation.
tensorflow::ops::ScatterMul Multiplies sparse updates into a variable reference.
tensorflow::ops::ScatterNdAdd Applies sparse addition to individual values or slices in a Variable .
tensorflow::ops::ScatterNdSub Applies sparse subtraction to individual values or slices in a Variable .
tensorflow::ops::ScatterNdUpdate Applies sparse updates to individual values or slices within a given.
tensorflow::ops::ScatterSub Subtracts sparse updates to a variable reference.
tensorflow::ops::ScatterUpdate Applies sparse updates to a variable reference.
tensorflow::ops::TemporaryVariable Returns a tensor that may be mutated, but only persists within a single step.
tensorflow::ops::Variable Holds state in the form of a tensor that persists across steps.

string_ops

Members

tensorflow::ops::AsString Converts each entry in the given tensor to strings.
tensorflow::ops::DecodeBase64 Decode web-safe base64-encoded strings.
tensorflow::ops::EncodeBase64 Encode strings into web-safe base64 format.
tensorflow::ops::ReduceJoin Joins a string Tensor across the given dimensions.
tensorflow::ops::RegexFullMatch Check if the input matches the regex pattern.
tensorflow::ops::RegexReplace Replaces matches of the pattern regular expression in input with the replacement string provided in rewrite .
tensorflow::ops::StringFormat Formats a string template using a list of tensors.
tensorflow::ops::StringJoin Joins the strings in the given list of string tensors into one tensor;.
tensorflow::ops::StringLength String lengths of input .
tensorflow::ops::StringLower TODO: add doc.
tensorflow::ops::StringNGrams Creates ngrams from ragged string data.
tensorflow::ops::StringSplit Split elements of input based on delimiter into a SparseTensor .
tensorflow::ops::StringSplitV2 Split elements of source based on sep into a SparseTensor .
tensorflow::ops::StringStrip Strip leading and trailing whitespaces from the Tensor .
tensorflow::ops::StringToHashBucket Converts each string in the input Tensor to its hash mod by a number of buckets.
tensorflow::ops::StringToHashBucketFast Converts each string in the input Tensor to its hash mod by a number of buckets.
tensorflow::ops::StringToHashBucketStrong Converts each string in the input Tensor to its hash mod by a number of buckets.
tensorflow::ops::StringUpper TODO: add doc.
tensorflow::ops::Substr Return substrings from Tensor of strings.
tensorflow::ops::UnicodeScript Determine the script codes of a given tensor of Unicode integer code points.
tensorflow::ops::UnicodeTranscode Transcode the input text from a source encoding to a destination encoding.
tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin Joins the elements of inputs based on segment_ids .

training_ops

Members

tensorflow::ops::ApplyAdadelta Update '*var' according to the adadelta scheme.
tensorflow::ops::ApplyAdagrad Update '*var' according to the adagrad scheme.
tensorflow::ops::ApplyAdagradDA Update '*var' according to the proximal adagrad scheme.
tensorflow::ops::ApplyAdam Update '*var' according to the Adam algorithm.
tensorflow::ops::ApplyAddSign Update '*var' according to the AddSign update.
tensorflow::ops::ApplyCenteredRMSProp Update '*var' according to the centered RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ApplyFtrl Update '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ApplyFtrlV2 Update '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ApplyGradientDescent Update '*var' by subtracting 'alpha' * 'delta' from it.
tensorflow::ops::ApplyMomentum Update '*var' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ApplyPowerSign Update '*var' according to the AddSign update.
tensorflow::ops::ApplyProximalAdagrad Update '*var' and '*accum' according to FOBOS with Adagrad learning rate.
tensorflow::ops::ApplyProximalGradientDescent Update '*var' as FOBOS algorithm with fixed learning rate.
tensorflow::ops::ApplyRMSProp Update '*var' according to the RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdadelta Update '*var' according to the adadelta scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad Update '*var' according to the adagrad scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdagradDA Update '*var' according to the proximal adagrad scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdam Update '*var' according to the Adam algorithm.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdamWithAmsgrad Update '*var' according to the Adam algorithm.
tensorflow::ops::ResourceApplyAddSign Update '*var' according to the AddSign update.
tensorflow::ops::ResourceApplyCenteredRMSProp Update '*var' according to the centered RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ResourceApplyFtrl Update '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyFtrlV2 Update '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyGradientDescent Update '*var' by subtracting 'alpha' * 'delta' from it.
tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum Update '*var' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyMomentum Update '*var' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyPowerSign Update '*var' according to the AddSign update.
tensorflow::ops::ResourceApplyProximalAdagrad Update '*var' and '*accum' according to FOBOS with Adagrad learning rate.
tensorflow::ops::ResourceApplyProximalGradientDescent Update '*var' as FOBOS algorithm with fixed learning rate.
tensorflow::ops::ResourceApplyRMSProp Update '*var' according to the RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyAdadelta var: Should be from a Variable().
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyAdagrad Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the adagrad scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyAdagradDA Update entries in '*var' and '*accum' according to the proximal adagrad scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyCenteredRMSProp Update '*var' according to the centered RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyFtrl Update relevant entries in '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyFtrlV2 Update relevant entries in '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyKerasMomentum Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyMomentum Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyProximalAdagrad Sparse update entries in '*var' and '*accum' according to FOBOS algorithm.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyProximalGradientDescent Sparse update '*var' as FOBOS algorithm with fixed learning rate.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyRMSProp Update '*var' according to the RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::SparseApplyAdadelta var: Should be from a Variable().
tensorflow::ops::SparseApplyAdagrad Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the adagrad scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyAdagradDA Update entries in '*var' and '*accum' according to the proximal adagrad scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyCenteredRMSProp Update '*var' according to the centered RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::SparseApplyFtrl Update relevant entries in '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyFtrlV2 Update relevant entries in '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyMomentum Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyProximalAdagrad Sparse update entries in '*var' and '*accum' according to FOBOS algorithm.
tensorflow::ops::SparseApplyProximalGradientDescent Sparse update '*var' as FOBOS algorithm with fixed learning rate.
tensorflow::ops::SparseApplyRMSProp Update '*var' according to the RMSProp algorithm.

user_ops

Members

tensorflow::ops::Fact Output a fact about factorials.