Io Ops

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: FixedLengthRecordReader

خواننده ای که رکوردهای با طول ثابت را از یک فایل خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: IdentityReader

خواننده ای که کار در صف را به عنوان کلید و مقدار خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: LMDBReader

خواننده ای که رکوردها را از یک فایل LMDB خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: MatchingFiles

مجموعه ای از فایل های مطابق با یک یا چند الگوی glob را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: MergeV2Checkpoints

فرمت خاص V2: فایل های ابرداده ایست های بازرسی خرد شده را ادغام می کند.

tensorflow:: ops:: ReadFile

کل محتویات نام فایل ورودی را می خواند و خروجی می گیرد.

tensorflow:: ops:: ReaderNumRecordsProduced

تعداد رکوردهایی را که این Reader تولید کرده است برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: ReaderNumWorkUnitsCompleted

تعداد واحدهای کاری را که این Reader پردازش کرده است برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: ReaderRead

رکورد بعدی (کلید، جفت مقدار) تولید شده توسط Reader را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: ReaderReadUpTo

جفت‌های num_records (کلید، مقدار) تولید شده توسط Reader را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: ReaderReset

یک Reader را به حالت تمیز اولیه بازگردانید .

tensorflow:: ops:: ReaderRestoreState

یک خواننده را به حالت ذخیره شده قبلی بازگردانید .

tensorflow:: ops:: ReaderSerializeState

یک تانسور رشته ای تولید کنید که وضعیت یک Reader را کد می کند.

tensorflow:: ops:: بازیابی

یک تانسور را از فایل های ایست بازیابی بازیابی می کند.

tensorflow:: ops:: RestoreSlice

یک تانسور را از فایل های ایست بازیابی بازیابی می کند.

tensorflow:: ops:: RestoreV2

تانسورها را از یک ایست بازرسی V2 بازیابی می کند.

tensorflow:: ops:: ذخیره

تانسورهای ورودی را روی دیسک ذخیره می کند.

tensorflow:: ops:: SaveSlices

برش های تانسور ورودی را روی دیسک ذخیره می کند.

tensorflow:: ops:: SaveV2

تانسورها را در فرمت ایست بازرسی V2 ذخیره می کند.

tensorflow:: ops:: ShardedFilename

یک نام فایل خرد شده ایجاد کنید.

tensorflow:: ops:: ShardedFilespec

یک الگوی glob مطابق با نام فایل های خرد شده ایجاد کنید.

tensorflow:: ops:: TFRecordReader

خواننده ای که رکوردها را از فایل TensorFlow Records خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: TextLineReader

خواننده‌ای که خطوط یک فایل را که با «محدود شده‌اند» خروجی می‌دهد.
'.

tensorflow:: ops:: WholeFileReader

خواننده ای که کل محتوای یک فایل را به عنوان یک مقدار خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: WriteFile

محتویات فایل را در نام فایل ورودی می نویسد.