از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

Io Ops

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: FixedLengthRecordReader

Reader که رکوردهای با طول ثابت را از یک فایل خارج می کند.

tensorflow :: ops :: IdentityReader

خواننده ای که کار صف را به عنوان کلید و مقدار خروجی می دهد.

tensorflow :: ops :: LMDBReader

Reader که سوابق را از یک فایل LMDB خارج می کند.

tensorflow :: ops :: MatchingFiles

مجموعه پرونده های مطابق با یک یا چند الگوی glob را برمی گرداند

tensorflow :: ops :: MergeV2Checkpoints

قالب V2 خاص: پرونده های فراداده ایست های بازرسی خرد شده را ادغام می کند.

tensorflow :: ops :: ReadFile

تمام محتویات نام پرونده ورودی را می خواند و خارج می کند.

tensorflow :: ops :: ReaderNumRecords تولید شده است

تعداد سوابق تولید شده توسط این Reader را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: ReaderNumWorkUnitsCompleted

تعداد واحدهای کاری را که پردازش پردازنده به پایان رسانده است برمی گرداند

tensorflow :: ops :: ReaderRead

رکورد بعدی (کلید ، جفت مقدار) تولید شده توسط Reader را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: ReaderReadUpTo

تا num_records (کلید ، مقدار) تولید شده توسط Reader را num_records گرداند.

tensorflow :: ops :: ReaderReset

بازگرداندن یک خواننده به حالت تمیز اولیه آن است.

tensorflow :: ops :: ReaderRestoreState

بازگرداندن یک خواننده به یک حالت که قبلا ذخیره شده است.

tensorflow :: ops :: ReaderSerializeState

یک سنسور رشته ای تولید کنید که حالت Reader را رمزگذاری کند.

tensorflow :: ops :: بازیابی

تنسور را از پرونده های ایست بازرسی بازیابی می کند.

tensorflow :: ops :: RestoreSlice

تنسور را از پرونده های ایست بازرسی بازیابی می کند.

tensorflow :: ops :: RestoreV2

حسگرها را از یک ایست بازرسی V2 بازیابی می کند.

tensorflow :: ops :: ذخیره کنید

سنسورهای ورودی را بر روی دیسک ذخیره می کند.

tensorflow :: ops :: SaveSlices

برشهای تنسور ورودی را بر روی دیسک ذخیره می کند.

tensorflow :: ops :: SaveV2

تنسورها را در قالب V2 checkpoint ذخیره می کند.

tensorflow :: ops :: ShardedFilename

یک نام فایل خرد شده ایجاد کنید.

tensorflow :: ops :: ShardedFilespec

یک الگوی glob متناسب با همه نام های پرونده های خرد شده ایجاد کنید.

tensorflow :: ops :: TFRecordReader

خواننده ای که رکوردها را از پرونده TensorFlow Records خارج می کند.

tensorflow :: ops :: TextLineReader

خواننده ای که خطوط یک پرونده را با "
"

tensorflow :: ops :: WholeFileReader

Reader که کل محتویات پرونده را به عنوان مقدار خارج می کند.

tensorflow :: ops :: WriteFile

محتوای پرونده را با نام ورودی پرونده می نویسد.