تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.AttrValue

View source on GitHub

A ProtocolMessage

b bool b
f float f
func NameAttrList func
i int64 i
list ListValue list
placeholder string placeholder
s bytes s
shape TensorShapeProto shape
tensor TensorProto tensor
type DataType type

Child Classes

class ListValue