تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.HistogramProto

View source on GitHub

A ProtocolMessage

bucket repeated double bucket
bucket_limit repeated double bucket_limit
max double max
min double min
num double num
sum double sum
sum_squares double sum_squares