تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.LogMessage

View source on GitHub

A ProtocolMessage

level Level level
message string message

Class Variables

  • DEBUGGING = 10
  • ERROR = 40
  • FATAL = 50
  • INFO = 20
  • Level
  • UNKNOWN = 0
  • WARN = 30