تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.RunMetadata

View source on GitHub

A ProtocolMessage

cost_graph CostGraphDef cost_graph
function_graphs repeated FunctionGraphs function_graphs
partition_graphs repeated GraphDef partition_graphs
step_stats StepStats step_stats

Child Classes

class FunctionGraphs