تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.SessionLog

View source on GitHub

A ProtocolMessage

checkpoint_path string checkpoint_path
msg string msg
status SessionStatus status

Class Variables

  • CHECKPOINT = 3
  • START = 1
  • STATUS_UNSPECIFIED = 0
  • STOP = 2
  • SessionStatus