تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.SparseTensorValue

View source on GitHub

SparseTensorValue(indices, values, dense_shape)

indices

values

dense_shape