تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.all_variables

View source on GitHub

Use tf.compat.v1.global_variables instead. (deprecated)