تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.container

View source on GitHub

Wrapper for Graph.container() using the default graph.

container_name The container string to use in the context.

A context manager that specifies the default container to use for newly created stateful ops.