تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

tf.control_flow_v2_enabled

View source on GitHub

Returns True if v2 control flow is enabled.