มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

tf.data.make_initializable_iterator

View source on GitHub

Creates a tf.compat.v1.data.Iterator for enumerating the elements of a dataset.

dataset = ...
iterator = tf.compat.v1.data.make_initializable_iterator(dataset)
# ...
sess.run(iterator.initializer)

dataset A tf.data.Dataset.
shared_name (Optional.) If non-empty, the returned iterator will be shared under the given name across multiple sessions that share the same devices (e.g. when using a remote server).

A tf.compat.v1.data.Iterator over the elements of dataset.

RuntimeError If eager execution is enabled.