มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

tf.data.make_one_shot_iterator

View source on GitHub

Creates a tf.compat.v1.data.Iterator for enumerating the elements of a dataset.

dataset A tf.data.Dataset.

A tf.compat.v1.data.Iterator over the elements of this dataset.