تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tf.keras.wrappers

TensorFlow 2 version

Wrappers for Keras models, providing compatibility with other frameworks.

Modules

scikit_learn module: Wrapper for using the Scikit-Learn API with Keras models.