Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tf.saved_model.builder

SavedModel builder.

Builds a SavedModel that can be saved to storage, is language neutral, and enables systems to produce, consume, or transform TensorFlow Models.

Classes

class SavedModelBuilder: Builds the SavedModel protocol buffer and saves variables and assets.