บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้

tf.saved_model.is_valid_signature

View source on GitHub

Determine whether a SignatureDef can be served by TensorFlow Serving.