Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tf.saved_model.signature_def_utils

SignatureDef utility functions.

Utility functions for building and inspecting SignatureDef protos.

Functions

build_signature_def(...): Utility function to build a SignatureDef protocol buffer.

classification_signature_def(...): Creates classification signature from given examples and predictions.

is_valid_signature(...): Determine whether a SignatureDef can be served by TensorFlow Serving.

predict_signature_def(...): Creates prediction signature from given inputs and outputs.

regression_signature_def(...): Creates regression signature from given examples and predictions.