Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tf.saved_model.utils

SavedModel utility functions.

Utility functions to assist with setup and construction of the SavedModel proto.

Functions

build_tensor_info(...): Utility function to build TensorInfo proto from a Tensor. (deprecated)

get_tensor_from_tensor_info(...): Returns the Tensor or CompositeTensor described by a TensorInfo proto. (deprecated)