سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

tf.strings.lower

TensorFlow 2 version

input A Tensor of type string.
encoding An optional string. Defaults to "".
name A name for the operation (optional).

A Tensor of type string.