Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tf.train.Example

TensorFlow 2 version View source on GitHub

A ProtocolMessage

features Features features