تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tf.xla

TensorFlow 2 version

Public API for tf.xla namespace.

Modules

experimental module: Public API for tf.xla.experimental namespace.