از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

Sparse Ops

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: AddManySparseToTensorsMap

اضافه کردن N -minibatch SparseTensor به SparseTensorsMap ، بازگشت N دسته.

tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap

اضافه کردن SparseTensor به SparseTensorsMap بازگشت دسته آن است.

tensorflow :: ops :: DeserializeManySparse

SparseTensors از یک مینی بچ سریال جدا کرده و بهم متصل کنید.

tensorflow :: ops :: DeserializeSparse

از اشیا SparseTensor استفاده کنید.

tensorflow :: ops :: SerializeManySparse

مرتب کردن یک N -minibatch SparseTensor به یک [N, 3] Tensor شی.

tensorflow :: ops :: SerializeSparse

SparseTensor را در یک جسم Tensor [3] سریال SparseTensor [3] .

tensorflow :: ops :: SparseAdd

دو جسم SparseTensor را برای تولید SparseTensor دیگر SparseTensor .

tensorflow :: ops :: SparseAddGrad

عملگر گرادیان برای SparseAdd op.

tensorflow :: ops :: SparseConcat

لیستی از SparseTensor در امتداد بعد مشخص شده متصل می کند.

tensorflow :: ops :: SparseCross

صلیب پراکنده را از لیستی از تانسورهای کم و متراکم تولید می کند.

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseAdd

با استفاده از این قوانین خاص SparseTensor و Tensor متراکم را جمع می کند:

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseDiv

از نظر مonلفه ، SparseTensor را به یک Tensor متراکم تقسیم می کند.

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseMul

ضرب و اجزای تشکیل، عاقل را SparseTensor توسط متراکم تانسور .

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRows

ردیف های خالی را در مقدار 2-D SparseTensor با مقدار پیش فرض پر می کند.

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRowsGrad

شیب SparseFillEmptyRows .

tensorflow :: ops :: SparseReduceMax

حداکثر عناصر در ابعاد SparseTensor را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseReduceMaxSparse

حداکثر عناصر در ابعاد SparseTensor را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseReduceSum

جمع عناصر در ابعاد SparseTensor را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse

جمع عناصر در ابعاد SparseTensor را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: SparseReorder

SparseTensor را به ترتیب متعارف و عمده ردیف می کند.

tensorflow :: ops :: SparseReshape

SparseTensor را مجدداً شکل می دهد تا مقادیر را به شکل متراکم جدید نشان دهد.

tensorflow :: ops :: SparseSlice

SparseTensor بر اساس start و size برش دهید.

tensorflow :: ops :: SparseSliceGrad

عملگر گرادیان SparseSlice op.

tensorflow :: ops :: SparseSoftmax

SparseTensor ND SparseTensor .

tensorflow :: ops :: SparseSparseMaximum

حداکثر عناصر دو SparseTensors را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: SparseSparseMinimum

حداقل دقیقه از نظر عناصر دو SparseTensors را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: SparseSplit

SparseTensor را به یک SparseTensor تقسیم num_split در یک بعد تقسیم کنید.

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseAdd

می افزاید تا SparseTensor و متراکم Tensor ، تولید انبوه Tensor .

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul

SparseTensor (از درجه 2) "A" را در ماتریس متراکم "B" ضرب کنید .

tensorflow :: ops :: TakeManySparseFromTensorsMap

نمایش پراکنده را به یک سنسور متراکم تبدیل می کند.