عملیات پراکنده

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: AddManySparseToTensorsMap

یک N -minibatch SparseTensor به SparseTensorsMap اضافه کنید ، N handle را برگردانید.

tensorflow:: ops:: AddSparseToTensorsMap

SparseTensor به SparseTensorsMap اضافه کنید که دسته آن را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: DeserializeManySparse

SparseTensors از یک minibatch سریالی جداسازی و الحاق کنید.

tensorflow:: ops:: DeserializeSparse

اشیاء SparseTensor را از حالت سریال خارج کنید.

tensorflow:: ops:: SerializeManySparse

یک N -minibatch SparseTensor در یک شی Tensor [N, 3] سریال کنید.

tensorflow:: ops:: SerializeSparse

SparseTensor به یک شی Tensor [3] سریال کنید.

tensorflow:: ops:: SparseAdd

دو شی SparseTensor را برای تولید SparseTensor دیگر اضافه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseAddGrad

عملگر گرادیان برای عملیات SparseAdd .

tensorflow:: ops:: SparseConcat

فهرستی از SparseTensor را در امتداد بعد مشخص شده الحاق می کند.

tensorflow:: ops:: SparseCross

صلیب پراکنده را از لیستی از تانسورهای پراکنده و متراکم ایجاد می کند.

tensorflow:: ops:: SparseDenseCwiseAdd

یک SparseTensor و یک Tensor متراکم را با استفاده از این قوانین خاص جمع می کند:

tensorflow:: ops:: SparseDenseCwiseDiv

از نظر مؤلفه، SparseTensor را بر یک تانسور متراکم تقسیم می‌کند.

tensorflow:: ops:: SparseDenseCwiseMul

از نظر مؤلفه، SparseTensor را در یک Tensor متراکم ضرب می کند.

tensorflow:: ops:: SparseFillEmptyRows

ردیف های خالی ورودی 2-D SparseTensor را با مقدار پیش فرض پر می کند.

tensorflow:: ops:: SparseFillEmptyRowsGrad

گرادیان SparseFillEmptyRows .

tensorflow:: ops:: SparseReduceMax

حداکثر عناصر را در ابعاد SparseTensor محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseReduceMaxSparse

حداکثر عناصر را در ابعاد SparseTensor محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseReduceSum

مجموع عناصر را در ابعاد SparseTensor محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseReduceSumSparse

مجموع عناصر را در ابعاد SparseTensor محاسبه می کند.

tensorflow:: ops:: SparseReorder

یک SparseTensor را به ترتیب متعارف و ردیف اصلی تغییر ترتیب می دهد.

tensorflow:: ops:: SparseReshape

SparseTensor را تغییر شکل می دهد تا مقادیر را در یک شکل متراکم جدید نشان دهد.

tensorflow:: ops:: SparseSlice

SparseTensor را بر اساس start و size برش دهید.

tensorflow:: ops:: SparseSliceGrad

عملگر گرادیان برای عملیات SparseSlice .

tensorflow:: ops:: SparseSoftmax

Softmax را روی یک ND SparseTensor دسته‌بندی شده اعمال می‌کند.

tensorflow:: ops:: SparseSparseMaximum

حداکثر عنصر دو SparseTensors را برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: SparseSparseMinimum

حداقل دقیقه دو SparseTensors را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

tensorflow:: ops:: SparseSplit

SparseTensor را در امتداد یک بعد به تانسورهای num_split تقسیم کنید.

tensorflow:: ops:: SparseTensorDenseAdd

یک SparseTensor و یک Tensor متراکم را جمع می کند و یک Tensor متراکم تولید می کند.

tensorflow:: ops:: SparseTensorDenseMatMul

SparseTensor (از رتبه 2) "A" را در ماتریس متراکم "B" ضرب کنید .

tensorflow:: ops:: TakeManySparseFromTensorsMap

یک نمایش پراکنده را به یک تانسور متراکم تبدیل می کند.