ชุดข้อมูล


การใช้งาน

ดู คู่มือการเริ่มต้นใช้ งานของเราสำหรับการแนะนำอย่างรวดเร็ว

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

ชุดข้อมูลทั้งหมด

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Nearest neighbors

Object detection

Question answering

Ranking

Recommendation

Rl unplugged

Rlds

Robomimic

Robotics

Structured

Summarization

Text

Text simplification

Time series

Translate

Video

Vision language