این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

معرفی مجموعه داده های TensorFlow

TensorFlow مجموعه داده اکنون در PyPI منتشر شده است:

pip install tensorflow-datasets

برای کسب اطلاعات بیشتر ، پست وبلاگ را بخوانید.