از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

مرجع TensorFlow C ++

array_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: BatchToSpace BatchToSpace برای سنسورهای 4-D از نوع T.
tensorflow :: ops :: BatchToSpaceND BatchToSpace برای سنسورهای ND از نوع T.
tensorflow :: ops :: Bitcast بدون کپی کردن داده ها ، یک سنسور را از یک نوع به نوع دیگر ارسال می کند.
tensorflow :: ops :: BroadcastDynamicShape شکل s0 op s1 را با پخش برگردانید.
tensorflow :: ops :: BroadcastTo آرایه ای را برای شکل سازگار پخش کنید.
tensorflow :: ops :: CheckNumerics یک تنسور را برای مقادیر NaN و Inf بررسی می کند.
tensorflow :: ops :: Concat حسگرها را در یک بعد متصل می کند.
tensorflow :: ops :: ConjugateTranspose ابعاد x را مطابق با یک تغییر مکان تغییر داده و نتیجه را ترکیب کنید.
tensorflow :: ops :: DebugGradientIdentity شناسه برای اشکال زدایی شیب دار
tensorflow :: ops :: DebugGradientRefIdentity شناسه برای اشکال زدایی شیب دار
tensorflow :: ops :: DeepCopy x را کپی می کند.
tensorflow :: ops :: DepthToSpace DepthToSpace برای سنسورهای نوع T
tensorflow :: ops :: کم ارزش سازی Dequantize از 'ورودی تانسور را به یک شناور تانسور .
tensorflow :: ops :: دیاگ یک سنسور مورب با مقادیر مورب مشخص را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: DiagPart قسمت مورب تانسور را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: EditDistance فاصله ویرایش Levenshtein (احتمالاً نرمال) را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: خالی یک سنسور با شکل داده شده ایجاد می کند.
tensorflow :: ops :: EnsureShape اطمینان حاصل می کند که شکل تنسور با شکل مورد انتظار مطابقت دارد.
tensorflow :: ops :: ExpandDims بعد 1 را به شکل تانسور وارد می کند.
tensorflow :: ops :: ExtractImagePatches patches از images استخراج کرده و در بعد خروجی "عمق" قرار دهید.
tensorflow :: ops :: ExtractVolumePatches patches از input استخراج کرده و در بعد خروجی "عمق" قرار دهید.
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs مقدار تقلبی «ورودی» را جعل کنید ، نوع float را به همان نوع «خروجی» تایپ کنید.
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient شیب ها را برای عملکرد FakeQuantWithMinMaxArgs محاسبه کنید.
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars اندازه گیری جعلی تانسور نوع ورودی از نوع شناور از طریق مقیاس های شناور جهانی min
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient شیب ها را برای یک عملیات FakeQuantWithMinMaxVars محاسبه کنید.
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel اندازه گیری جعلی تانسور ورودی ها از نوع float و یکی از اشکال: [d] ،.
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient شیب ها را برای عملکرد FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel محاسبه کنید.
tensorflow :: ops :: پر کردن یک سنسور پر از مقدار اسکالر ایجاد می کند.
tensorflow :: ops :: اثر انگشت مقادیر اثر انگشت را ایجاد می کند.
tensorflow :: ops :: جمع شوید بر اساس indices برش هایی را از params جمع کنید .
tensorflow :: ops :: GatherNd جمع آوری برش از params به یک تانسور با شکل مشخص شده توسط indices .
tensorflow :: ops :: GatherV2 جمع آوری برش از params محور axis با توجه به indices .
tensorflow :: ops :: GuaranteeConst به زمان اجرا TF تضمینی می دهد که تانسور ورودی ثابت است.
tensorflow :: ops :: هویت یک سنسور با همان شکل و محتوای مشابه سنسور یا مقدار ورودی برگردانید.
tensorflow :: ops :: IdentityN لیستی از سنسورها را با همان شکل و محتوای ورودی برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: ImmutableConst بازگرداندن تانسور تغییرناپذیر از ناحیه حافظه.
tensorflow :: ops :: InplaceAdd v را به ردیف های مشخص شده x اضافه می کند.
tensorflow :: ops :: InplaceSub v را در ردیف های مشخص شده x .
tensorflow :: ops :: InplaceUpdate ردیف های مشخص شده را با مقادیر در v .
tensorflow :: ops :: InvertPermutation جایگشت معکوس یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: MatrixBandPart تنظیم تنسور در خارج از باند مرکزی در هر مادریس داخلی.
tensorflow :: ops :: MatrixDiag یک تانسور مورب دسته ای با مقادیر مورب دسته ای داده شده برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MatrixDiagPart قسمت مورب دسته ای یک سنسور دسته ای را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MatrixDiagPartV2 قسمت مورب دسته ای یک سنسور دسته ای را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MatrixDiagV2 یک تانسور مورب دسته ای با مقادیر مورب دسته ای داده شده برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MatrixSetDiag یک سنسور ماتریس دسته ای با مقادیر مورب دسته ای جدید برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MatrixSetDiagV2 یک سنسور ماتریس دسته ای با مقادیر مورب دسته ای جدید برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MirrorPad یک سنسور با مقادیر آینه را لمس می کند.
tensorflow :: ops :: OneHot یک تانسور یک گرم برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: OnesLike یک سنسور از همان شکل و نوع x را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: پد یک سنسور را با صفر لمس می کند.
tensorflow :: ops :: PadV2 یک سنسور را لمس می کند.
tensorflow :: ops :: ParallelConcat لیستی از حسگرهای N در امتداد بعد به هم پیوند می دهد.
tensorflow :: ops :: مکان نگهدارنده یک متغیر نگهدارنده برای مقداری انتخاب می شود که به محاسبه وارد می شود.
tensorflow :: ops :: PlaceholderWithDefault یک مکان یاب که وقتی input آن تغذیه نمی شود از input عبور می کند.
tensorflow :: ops :: PreventGradient op هویتی که در صورت درخواست شیب ، خطایی را ایجاد می کند.
tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV2 سپس کوانتیزه ها یک تنسور را کاهش می دهند.
tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV3 سپس کوانتیزه ها یک تنسور را کاهش می دهند.
tensorflow :: ops :: QuantizeV2 اندازه گیری سنسور "ورودی" نوع شناور به "خروجی" نوع "T".
tensorflow :: ops :: QuantizedConcat اتصال دهنده های سنجش کوانتیزه در یک بعد.
tensorflow :: ops :: QuantizedInstanceNorm عادی سازی مصنوعی.
tensorflow :: ops :: SetDiff1D تفاوت بین دو لیست اعداد یا رشته ها را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: پشته لیستی از سنسورهای N rank- R را در یک تنسور یک رتبه- (R+1) .
tensorflow :: ops :: کجا مطابق با گزینه Reshape یک تانسور کوانتیزه شده را تغییر شکل می دهد.
tensorflow :: ops :: ZerosLike یک سنسور صفر با همان شکل و نوع x برمی گرداند.

نامزد_نمونه_ها

اعضا

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler برچسب هایی را برای نمونه گیری از نامزدها با توزیع یکرنگ آموخته شده تولید می کند.
tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits شناسه موقعیت های نامزدهای نمونه گرفته شده با برچسب های واقعی را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: FixedUnigramCandidateSampler برچسب هایی را برای نمونه گیری از نامزدها با توزیع یکرنگ آموخته شده تولید می کند.
tensorflow :: ops :: LearnedUnigramCandidateSampler برچسب هایی را برای نمونه گیری از نامزدها با توزیع یکرنگ آموخته شده تولید می کند.
tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler برچسب هایی برای نمونه گیری از نامزدها با توزیع یکنواخت ورود به سیستم ایجاد می کند
tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler برچسب هایی برای نمونه گیری از کاندیداها با توزیع یکنواخت ایجاد می کند.

control_flow_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: لغو یک استثنا را مطرح کنید تا وقتی تماس گرفته می شود ، فرآیند را لغو کنید.
tensorflow :: ops :: ControlTrigger هیچ کاری نمی کند
tensorflow :: ops :: LoopCond ورودی را به خروجی هدایت می کند.
tensorflow :: ops :: ادغام مقدار یک تانسور موجود را از inputs به output .
tensorflow :: ops :: بعدی تکرار ورودی آن را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.
tensorflow :: ops :: RefNextIteration ورودی آن را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.
tensorflow :: ops :: RefSelect عنصر index inputs به output .
tensorflow :: ops :: RefSwitch data های pred ref data به پورت خروجی که توسط pred تعیین شده است pred .
tensorflow :: ops :: سوئیچ data به پورت خروجی هدایت می شود که توسط pred تعیین می شود

هسته

اعضا

tensorflow :: جلسه مشتری یک شی ClientSession اجازه می دهد تا تماس گیرنده ارزیابی نمودار TensorFlow را که با API ++ C ساخته شده است ، هدایت کند.
tensorflow :: ورودی مقدار تنسور را نشان می دهد که می تواند به عنوان یک عملوند برای یک عملیات استفاده شود .
tensorflow :: لیست ورودی نوعی برای نمایش ورودی به عملیات که به لیستی از سنسورها نیاز دارد.
tensorflow :: عملیات گره ای را در نمودار محاسبات نشان می دهد.
tensorflow :: خروجی مقدار تنسور تولید شده توسط یک عملیات را نشان می دهد .
tensorflow :: محدوده یک شی Scope مجموعه ای از گزینه های مربوط به TensorFlow را نشان می دهد که دارای ویژگی های مشابه مانند پیشوند نام مشترک هستند.
tensorflow :: وضعیت موفقیت یا عدم موفقیت یک تماس در Tensorflow را نشان می دهد.
tensorflow :: TensorBuffer

data_flow_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: AccumulatorApplyGradient یک شیب را روی یک باتری خاص اعمال می کند.
tensorflow :: ops :: AccumulatorNum جمع شده تعداد شیب های جمع شده در باتری های داده شده را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: AccumulatorSetGlobalStep باتری را با مقدار جدیدی برای global_step به روز می کند.
tensorflow :: ops :: AccumulatorTakeGradient شیب متوسط ​​در ConditionalAccumulator داده شده را استخراج می کند.
tensorflow :: ops :: سد سدی را تعریف می کند که در اعدام های مختلف گرافی وجود دارد.
tensorflow :: ops :: مانع بستن سد داده شده را می بندد.
tensorflow :: ops :: BarrierIncompleteSize تعداد عناصر ناقص در مانع داده شده را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: BarrierInsertMany برای هر کلید ، مقدار مربوطه را به م specifiedلفه مشخص شده اختصاص می دهد.
tensorflow :: ops :: BarrierReadySize تعداد عناصر کامل را در مانع داده شده محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: BarrierTakeMany تعداد معینی از عناصر تکمیل شده را از یک مانع می گیرد.
tensorflow :: ops :: ConditionalAccumulator یک باتری شرطی برای جمع کردن شیب ها.
tensorflow :: ops :: DeleteSessionTensor سنسور مشخص شده توسط دسته آن را در جلسه حذف کنید.
tensorflow :: ops :: DynamicPartition پارتیشن data به num_partitions تانسورها با استفاده از شاخص از partitions .
tensorflow :: ops :: DynamicStitch مقادیر را از سنسورهای data در یک سنسور واحد قرار دهید.
tensorflow :: ops :: FIFOQueue یک صف تولید عناصر به ترتیب اول در اولین بار است.
tensorflow :: ops :: GetSessionHandle سنسور ورودی را در حالت جلسه فعلی ذخیره کنید.
tensorflow :: ops :: GetSessionHandleV2 سنسور ورودی را در حالت جلسه فعلی ذخیره کنید.
tensorflow :: ops :: GetSessionTensor مقدار تانسور مشخص شده توسط دسته آن را بدست آورید.
tensorflow :: ops :: MapClear Op تمام عناصر موجود در ظرف زیر را حذف می کند.
tensorflow :: ops :: MapIncompleteSize Op تعداد عناصر ناقص موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MapPeek Op در مقادیر مربوط به کلید مشخص شده نگاه می کند.
tensorflow :: ops :: MapSize Op تعداد عناصر موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MapStage مرحله (کلید ، مقادیر) در ظرف اصلی که مانند یک قابل خوردن رفتار می کند.
tensorflow :: ops :: MapUnstage Op مقادیر مرتبط با کلید را برداشته و برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey Op تصادفی (کلید ، مقدار) را حذف و برمی گرداند
tensorflow :: ops :: OruledMapClear Op تمام عناصر موجود در ظرف زیر را حذف می کند.
tensorflow :: ops :: OruledMapIncompleteSize Op تعداد عناصر ناقص موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: OruledMapPeek Op در مقادیر مربوط به کلید مشخص شده نگاه می کند.
tensorflow :: ops :: OruledMapSize Op تعداد عناصر موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: OruledMapStage مرحله (کلید ، مقادیر) در ظرف اصلی که مانند یک سفارش رفتار می کند.
tensorflow :: ops :: OruledMapUnstage Op مقادیر مرتبط با کلید را برداشته و برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: OruledMapUnstageNoKey Op با کوچکترین عنصر (کلید ، مقدار) را برداشته و برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: PaddingFIFOQueue یک صف تولید عناصر به ترتیب اول در اولین بار است.
tensorflow :: ops :: ParallelDynamicStitch مقادیر را از سنسورهای data در یک سنسور واحد قرار دهید.
tensorflow :: ops :: PriorityQueue یک صف تولید عناصر مرتب شده بر اساس مقدار اولین م componentلفه است.
tensorflow :: ops :: QueueClose صف داده شده را می بندد.
tensorflow :: ops :: QueueDequeue یک صف از یک یا چند تنسور را از صف داده شده کاهش می دهد.
tensorflow :: ops :: QueueDequeueMany Dequeues n چندتایی از یک یا چند تانسورها از صف داده شده است.
tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo Dequeues n چندتایی از یک یا چند تانسورها از صف داده شده است.
tensorflow :: ops :: QueueEnqueue یک گروه از یک یا چند تنسور را در صف داده شده ایجاد می کند.
tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany صف های صفر یا بیشتر از یک یا چند سنسور را در صف داده شده جبران می کند.
tensorflow :: ops :: QueueIsClosed اگر صف بسته شود ، درست برمی گردد.
tensorflow :: ops :: QueueIsClosedV2 اگر صف بسته شود ، درست برمی گردد.
tensorflow :: ops :: QueueSize تعداد عناصر در صف داده شده را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: RandomShuffleQueue یک صف که ترتیب عناصر را تصادفی می کند.
tensorflow :: ops :: RecordInput سوابق تصادفی منتشر می کند.
tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorApplyGradient یک گرادیان پراکنده روی یک باتری داده شده اعمال می کند.
tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorTakeGradient شیب پراکنده متوسط ​​را در یک SparseConditionalAccumulator استخراج می کند .
tensorflow :: ops :: SparseConditionalAcumulator یک باتری شرطی برای جمع شدن شیب های کم
tensorflow :: ops :: مرحله مقادیر مرحله شبیه به Enqueue سبک است.
tensorflow :: ops :: StageClear Op تمام عناصر موجود در ظرف زیر را حذف می کند.
tensorflow :: ops :: StagePeek Op در مقادیر شاخص مشخص شده نگاه می کند.
tensorflow :: ops :: StageSize Op تعداد عناصر موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: TensorArray آرایه ای از سنسورها با اندازه داده شده.
tensorflow :: ops :: TensorArray بستن TensorArray را از محفظه منبع آن پاک کنید.
tensorflow :: ops :: TensorArrayConcat CONCAT عناصر از TensorArray به ارزش value .
tensorflow :: ops :: TensorArray جمع کنید جمع آوری عناصر خاص از TensorArray به خروجی value .
tensorflow :: ops :: TensorArrayGrad یک TensorArray برای ذخیره شیب مقادیر در دسته داده شده ایجاد می کند.
tensorflow :: ops :: TensorArrayGradWithShape یک TensorArray برای ذخیره چندین شیب مقادیر در دسته داده شده ایجاد می کند.
tensorflow :: ops :: TensorArrayRead یک عنصر از TensorArray را به value خروجی بخوانید .
tensorflow :: ops :: TensorArrayScatter داده ها را از مقدار ورودی به عناصر خاص TensorArray پراکنده کنید .
tensorflow :: ops :: TensorArraySize اندازه فعلی TensorArray را دریافت کنید .
tensorflow :: ops :: TensorArraySplit داده ها را از مقدار ورودی به عناصر TensorArray تقسیم کنید.
tensorflow :: ops :: TensorArrayWrite یک عنصر را به داخل آرایه tensor فشار دهید.
tensorflow :: ops :: Unstage Op شبیه Dequeue سبک است.

image_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: AdjustContrast کنتراست یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.
tensorflow :: ops :: AdjustHue رنگ یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.
tensorflow :: ops :: AdjustSaturation میزان اشباع یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.
tensorflow :: ops :: CombinedNonMaxSuppression با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.
tensorflow :: ops :: CropAndResize محصولات را از تانسور تصویر ورودی استخراج کرده و اندازه آنها را تغییر می دهد.
tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradBoxes شیب crop_and_resize عملگر تانسور جعبه های ورودی را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage شیب crop_and_resize و عملکرد تنتور تصویر ورودی را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: DecodeAndCropJpeg رمزگشایی و برش یک تصویر رمزگذاری شده با JPEG در یک سنسور uint8.
tensorflow :: ops :: DecodeBmp اولین فریم تصویر رمزگذاری شده با BMP را به یک سنسور uint8 رمزگشایی کنید.
tensorflow :: ops :: DecodeGif فریم (های) تصویر رمزگذاری شده با GIF را به یک سنسور uint8 رمزگشایی کنید.
tensorflow :: ops :: DecodeJpeg رمزگشایی یک تصویر با کد JPEG به یک تانسور uint8.
tensorflow :: ops :: DecodePng یک تصویر رمزگذاری شده با PNG را به یک سنسور uint8 یا uint16 رمزگشایی کنید.
tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxes جعبه های محدود کننده را روی دسته ای از تصاویر بکشید.
tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxesV2 جعبه های محدود کننده را روی دسته ای از تصاویر بکشید.
tensorflow :: ops :: EncodeJpeg JPEG یک تصویر را رمزگذاری می کند.
tensorflow :: ops :: EncodeJpegVariableQuality JPEG تصویر ورودی را با کیفیت فشرده سازی ارائه شده رمزگذاری می کند.
tensorflow :: ops :: EncodePng PNG یک تصویر را رمزگذاری می کند.
tensorflow :: ops :: ExtractGlimpse یک نگاه اجمالی از سنسور ورودی استخراج می کند.
tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape اطلاعات شکل یک تصویر رمزگذاری شده با JPEG را استخراج کنید.
tensorflow :: ops :: HSVToRGB یک یا چند تصویر را از HSV به RGB تبدیل کنید.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV2 با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV3 با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV4 با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV5 با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionWithOverlaps با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.
tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear تغییر اندازه کوانتیزه images به size با استفاده از درونیابی دوخطی کوانتیده.
tensorflow :: ops :: RGBToHSV یک یا چند تصویر را از RGB به HSV تبدیل می کند.
tensorflow :: ops :: تغییر اندازه منطقه اندازه images را با استفاده از درون یابی منطقه به size تغییر دهید.
tensorflow :: ops :: تغییر اندازه Bicubic تغییر اندازه images به size با استفاده از درونیابی دومکعبی.
tensorflow :: ops :: ResizeBilinear اندازه images را با استفاده از درون یابی دو خطی به size تغییر دهید.
tensorflow :: ops :: تغییر اندازه نزدیکترین همسایه اندازه images را با استفاده از درون یابی نزدیکترین همسایه تغییر size .
tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBox برای تصویر یک جعبه محدود منحصر به فرد تحریف شده ایجاد کنید.
tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBoxV2 برای تصویر یک جعبه محدود منحصر به فرد تحریف شده ایجاد کنید.
tensorflow :: ops :: ScaleAndTranslate TODO: افزودن سند

io_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: FixedLengthRecordReader Reader که رکوردهای با طول ثابت را از یک فایل خارج می کند.
tensorflow :: ops :: IdentityReader خواننده ای که کار صف را به عنوان کلید و مقدار خروجی می دهد.
tensorflow :: ops :: LMDBReader Reader که سوابق را از یک فایل LMDB خارج می کند.
tensorflow :: ops :: MatchingFiles مجموعه پرونده های مطابق با یک یا چند الگوی glob را برمی گرداند
tensorflow :: ops :: MergeV2Checkpoints قالب V2 خاص: پرونده های فراداده ایست های بازرسی خرد شده را ادغام می کند.
tensorflow :: ops :: ReadFile تمام محتویات نام پرونده ورودی را می خواند و خارج می کند.
tensorflow :: ops :: ReaderNumRecords تولید شده است تعداد سوابق تولید شده توسط این Reader را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: ReaderNumWorkUnitsCompleted تعداد واحدهای کاری را که پردازش پردازنده به پایان رسانده است برمی گرداند
tensorflow :: ops :: ReaderRead رکورد بعدی (کلید ، جفت مقدار) تولید شده توسط Reader را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: ReaderReadUpTo تا num_records (کلید ، مقدار) تولید شده توسط Reader را num_records گرداند.
tensorflow :: ops :: ReaderReset بازگرداندن یک خواننده به حالت تمیز اولیه آن است.
tensorflow :: ops :: ReaderRestoreState بازگرداندن یک خواننده به یک حالت که قبلا ذخیره شده است.
tensorflow :: ops :: ReaderSerializeState یک سنسور رشته ای تولید کنید که حالت Reader را رمزگذاری کند.
tensorflow :: ops :: بازیابی تنسور را از پرونده های ایست بازرسی بازیابی می کند.
tensorflow :: ops :: RestoreSlice تنسور را از پرونده های ایست بازرسی بازیابی می کند.
tensorflow :: ops :: RestoreV2 حسگرها را از یک ایست بازرسی V2 بازیابی می کند.
tensorflow :: ops :: ذخیره کنید سنسورهای ورودی را بر روی دیسک ذخیره می کند.
tensorflow :: ops :: SaveSlices برشهای تنسور ورودی را بر روی دیسک ذخیره می کند.
tensorflow :: ops :: SaveV2 تنسورها را در قالب V2 checkpoint ذخیره می کند.
tensorflow :: ops :: ShardedFilename یک نام فایل خرد شده ایجاد کنید.
tensorflow :: ops :: ShardedFilespec یک الگوی glob متناسب با همه نام های پرونده های خرد شده ایجاد کنید.
tensorflow :: ops :: TFRecordReader خواننده ای که رکوردها را از پرونده TensorFlow Records خارج می کند.
tensorflow :: ops :: TextLineReader خواننده ای که خطوط یک پرونده را با "
"
tensorflow :: ops :: WholeFileReader Reader که کل محتویات پرونده را به عنوان مقدار خارج می کند.
tensorflow :: ops :: WriteFile محتوای پرونده را با نام ورودی پرونده می نویسد.

logging_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: ادعا کنید ادعا می کند که شرط داده شده درست است.
tensorflow :: ops :: Histogram خلاصه بافر پروتکل Summary را با هیستوگرام تولید می کند.
tensorflow :: ops :: MergeSummary خلاصه ها را ادغام می کند.
tensorflow :: ops :: چاپ لیستی از سنسورها را چاپ می کند.
tensorflow :: ops :: PrintV2 اسکالر رشته ای را چاپ می کند.
tensorflow :: ops :: خلاصه Scalar بافر پروتکل Summary را با مقادیر اسکالر تولید می کند.
tensorflow :: ops :: TensorSummary بافر پروتکل Summary را با یک سنسور تولید می کند.
tensorflow :: ops :: TensorSummaryV2 بافر پروتکل Summary را با داده های tensor و هر افزونه تولید می کند.
tensorflow :: ops :: مهر زمان زمان از دوران را در چند ثانیه فراهم می کند.

math_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: مطلق مقدار مطلق یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: تجمع NV2 جمع عناصر لیست لیزرها را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: Acos acos را از نظر عناصر x محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Acosh کسینوس هذلولی معکوس x را از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: افزودن x + y را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: AddN اضافه کردن همه عناصر تانسورها ورودی و حکیم است.
tensorflow :: ops :: AddV2 x + y را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: همه "منطقی" و عناصر را در ابعاد تنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: زاویه استدلال عدد مختلط را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: هر "منطقی" یا عناصر در ابعاد تنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: تقریبی برابر مقدار واقعی abs (xy) <تحمل را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: ArgMax شاخص را با بیشترین مقدار در طول ابعاد یک سنسور برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: ArgMin شاخص را با کمترین مقدار در ابعاد تنسور برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: Asin سینوس معکوس مثلثی x را از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Asinh سینوس هذلولی معکوس از نظر عناصر x را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: آتان مماس معکوس مثلثاتی x را از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Atan2 با توجه به علائم آرگومان ها ، از نظر عناصر y/x محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Atanh مماس هذلولی وارون x را از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: BatchMatMul برش های دو تنسور را به صورت دسته ای چند برابر می کند.
tensorflow :: ops :: BatchMatMulV2 برش های دو تنسور را به صورت دسته ای چند برابر می کند.
tensorflow :: ops :: BesselI0e عملکرد Bessel i0e را از نظر عناصر x محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: BesselI1e عملکرد Bessel i1e را از نظر عناصر x محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Betainc انتگرال بتای ناقص منظم \(I_x(a, b)\) را محاسبه کنید.
tensorflow :: ops :: Bincount تعداد وقایع هر مقدار را در یک آرایه عدد صحیح محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Bucketize "ورودی" را بر اساس "مرزها" شکار می کند.
tensorflow :: ops :: Cast بازیگران x از نوع SrcT به y از DstT.
tensorflow :: ops :: سقف کوچکترین عدد صحیح عناصر را کمتر از x بر نمی گرداند.
tensorflow :: ops :: ClipByValue مقادیر تنسور را در یک دقیقه و حداکثر مشخص کنید.
tensorflow :: ops :: CompareAndBitpack مقادیر input به threshold و بیت های حاصل را در uint8 بسته بندی کنید.
tensorflow :: ops :: پیچیده دو عدد واقعی را به عدد مختلط تبدیل می کند.
tensorflow :: ops :: ComplexAbs مقدار مطلق پیچیده یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: ترکیب مزدوج مختلط یک عدد مختلط را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: Cos محاسبه cos از نظر عنصر x.
tensorflow :: ops :: Cosh کسینوس هایپربولیک x را از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: ضربدر محصول ضربدری جفت را محاسبه کنید.
tensorflow :: ops :: Cumprod محاسبه محصول تجمعی tensor x در امتداد axis .
tensorflow :: ops :: کامسوم مجموع تجمعی کشش x در امتداد axis .
tensorflow :: ops :: Digamma Psi ، مشتق Lgamma (گزارش مقدار مطلق از) را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Div x / y را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: DivNoNan اگر مخرج صفر باشد 0 را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: برابر است مقدار واقعی عنصر (x == y) را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: Erf تابع خطای Gauss را از نظر عناصر x محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Erfc عملکرد خطای مکمل x از نظر عناصر x شود.
tensorflow :: ops :: Erfinv TODO: افزودن سند
tensorflow :: ops :: اقلیدسی هنجار اقلیدسی عناصر را در طول ابعاد یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: انقضا نماد x را از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Expm1 exp(x) - 1 محاسبه می کند exp(x) - 1 عنصر.
tensorflow :: ops :: طبقه بزرگترین عدد صحیح بزرگتر از x را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: FloorDiv x // y را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: FloorMod بازمانده تقسیم را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: بزرگتر مقدار واقعی عنصر (x> y) را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: GreaterEqual مقدار واقعی عنصر (x> = y) را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: HistogramFixedWidth هیستوگرام مقادیر را برگردانید.
tensorflow :: ops :: ایگاما تابع گاما ناقص منظم تر P(a, x) .
tensorflow :: ops :: Igammac تابع Gamma ناقص منظم فوقانی Q(a, x) .
tensorflow :: ops :: تصور کنید قسمت خیالی یک عدد مختلط را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: Inv متقابل x عنصر را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: IsFinite کدام عناصر x محدود را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: IsInf عناصر x را باز می گرداند.
tensorflow :: ops :: IsNan عناصر x را NaN برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: کمتر مقدار واقعی عنصر (x <y) را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: LessEqual مقدار واقعی عنصر (x <= y) را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: لگما گزارش مقدار مطلق عنصر Gamma(x) محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: LinSpace مقادیر را در یک بازه تولید می کند.
tensorflow :: ops :: ورود به سیستم لگاریتم طبیعی عناصر x را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Log1p لگاریتم طبیعی عناصر (1 + x) را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: LogicalAnd مقدار واقعی x AND y را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: LogicalNot مقدار واقعی NOT x را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: LogicalOr مقدار واقعی x OR y را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MatMul ماتریس "a" را در ماتریس "b" ضرب کنید .
tensorflow :: ops :: حداکثر حداکثر عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: حداکثر حداکثر x و y را برمی گرداند (یعنی
tensorflow :: ops :: میانگین میانگین عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: حداقل حداقل عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: حداقل دقیقه x و y را برمی گرداند (یعنی
tensorflow :: ops :: مد بازمانده تقسیم را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: MulNoNan x * y را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: ضرب کنید x * y را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: Ndtri TODO: افزودن سند
tensorflow :: ops :: Negate مقدار منفی عددی را از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: NextAfter مقدار قابل نمایش بعدی x1 در جهت x2 عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: NotEqual مقدار واقعی عنصر (x! = y) را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: چند همسری عملکرد چند همسری \(^{(n)}(x)\) را محاسبه کنید.
tensorflow :: ops :: Pow قدرت یک مقدار را به مقدار دیگر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: تولید محصول عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: QuantizeDownAndShrinkRange با استفاده از ، سنسور "ورودی" کوانتیزه شده را به "خروجی" با دقت کمتری تبدیل کنید.
tensorflow :: ops :: Quantized اضافه کنید x + y را از نظر عناصر برمی گرداند و روی بافرهای کوانتیزه شده کار می کند.
tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul ضرب ماتریس کوانتیزه a در ماتریس b .
tensorflow :: ops :: QuantizedMul x * y را از نظر عناصر برمی گرداند و روی بافرهای کوانتیزه شده کار می کند.
tensorflow :: ops :: محدوده توالی اعداد ایجاد می کند.
tensorflow :: ops :: واقعی قسمت واقعی یک عدد مختلط را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: RealDiv x / y را برای انواع واقعی بر اساس عناصر باز می گرداند.
tensorflow :: ops :: متقابل متقابل x عنصر را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: RequantizRange محدوده ای را محاسبه می کند که مقادیر واقعی موجود در یک سنسور کوانتیزه شده را پوشش می دهد.
tensorflow :: ops :: نیازمندی مجدد تانسور input کوانتیزه شده input به output با دقت کمتری تبدیل می output .
tensorflow :: ops :: Rint عدد صحیح عنصر را به x نزدیک می کند.
tensorflow :: ops :: دور مقادیر تنسور را به عنصر نزدیک به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند.
tensorflow :: ops :: Rsqrt محاسبه متقابل ریشه مربع x از نظر عناصر.
tensorflow :: ops :: SegmentMax حداکثر را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SegmentMean میانگین را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SegmentMin حداقل را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SegmentProd محاسبه محصول در امتداد بخشهای یک سنسور.
tensorflow :: ops :: SegmentSum جمع را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SelectV2 TODO: افزودن سند
tensorflow :: ops :: Sigmoid سیگموئید را از نظر عناصر x محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: ثبت نام کنید نشانه ای از علامت علامت عددی را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: گناه سینوس x را از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Sinh سینوس هذلولی x را از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseMatMul ماتریس "a" را در ماتریس "b" ضرب کنید .
tensorflow :: ops :: SparseSegmentMean میانگین در امتداد بخشهای پراکنده یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanGrad شیب های SparseSegmentMean را محاسبه می کند .
tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanWithNumSegment ها میانگین در امتداد بخشهای پراکنده یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtN جمع را در امتداد بخشهای کم تنسر تقسیم بر مربع N محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNGrad شیب های SparseSegmentSqrtN را محاسبه می کند .
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNWithNumSegment ها جمع را در امتداد بخشهای کم تنسر تقسیم بر مربع N محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSum جمع را در امتداد بخشهای پراکنده یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSumWithNumSegment ها جمع را در امتداد بخشهای پراکنده یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Sqrt ریشه مربع عنصر x را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: مربع مربع x از نظر عناصر محاسبه می شود.
tensorflow :: ops :: SquaredDifference (x - y) (x - y) عناصر را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: تفریق x - y را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: جمع جمع عناصر در طول ابعاد یک سنسور را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: قهوهای مایل به زرد برنزه شدن عناصر x را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Tanh مماس هذلولی x از نظر عناصر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: TruncateDiv x / y را برای انواع عدد صحیح برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: TruncateMod بازمانده تقسیم را از نظر عناصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMax حداکثر را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMin حداقل را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentProd محاسبه محصول در امتداد بخشهای یک سنسور.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentSum جمع را در امتداد بخشهای یک سنسور محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Where3 بسته به condition عناصر را از x یا y انتخاب می کند.
tensorflow :: ops :: Xdivy اگر x == 0 و اگر در غیر این صورت x / y باشد ، 0 را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: Xlogy اگر x == 0 باشد ، 0 را برمی گرداند ، در غیر این صورت ، x * log (y) را به صورت عنصر برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: Zeta عملکرد Hurwitz zeta \((x, q)\) را محاسبه کنید.

nn_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: AvgPool استخر متوسط ​​را بر روی ورودی انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: AvgPool3D استخر متوسط ​​سه بعدی را بر روی ورودی انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad شیب های عملکرد استخر متوسط ​​را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: BiasAdd bias به value اضافه می bias .
tensorflow :: ops :: BiasAddGrad عملیات عقب مانده برای "BiasAdd" در سنسور "بایاس".
tensorflow :: ops :: Conv2D محاسبه کنولوشن 2-D با توجه به سنسورهای input و filter 4-D.
tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropFilter شیب های چرخش را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropInput شیب های چرخش را با توجه به ورودی محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Conv3D محاسبه کنولوشن 3-D با توجه به سنسورهای input و filter 5-D.
tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropFilterV2 شیب های کانولوشن 3-D را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropInputV2 شیب های چرخش 3-D را با توجه به ورودی محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: DataFormatDimMap شاخص ابعاد را در قالب داده مقصد داده شده در یک باز می گرداند.
tensorflow :: ops :: DataFormatVecPermute بردار / تانسور جایگزین را در قالب داده مقصد داده شده برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNative محاسبه عمق 2-D با توجه به سنسورهای input و filter 4-D.
tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter شیب های چرخش عمقی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput شیب های چرخش عمقی را با توجه به ورودی محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Dilation2D محاسبه اتساع سیاه و سفید از 4-D input و 3-D filter تانسورها.
tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropFilter شیب اتساع 2-D مورفولوژیکی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropInput شیب اتساع 2-D مورفولوژیکی را با توجه به ورودی محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Elu محاسبه خطی نمایی: exp(features) - 1 اگر <0 ، در غیر این صورت features .
tensorflow :: ops :: FractalAvgPool استخر متوسط ​​کسری را روی ورودی انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: FractalMaxPool حداکثر استخر کسری را روی ورودی انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNorm عادی سازی دسته ای.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGrad شیب برای عادی سازی دسته ای.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV2 شیب برای عادی سازی دسته ای.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV3 شیب برای عادی سازی دسته ای.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV2 عادی سازی دسته ای.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV3 عادی سازی دسته ای.
tensorflow :: ops :: FusedPadConv2D در هنگام پیچیدگی یک padding را به عنوان پیش پردازش انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D تغییر اندازه و padding را به عنوان پیش پردازش در هنگام جمع آوری انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: InTopK می گوید آیا اهداف در بهترین پیش بینی های K هستند یا خیر.
tensorflow :: ops :: InTopKV2 می گوید آیا اهداف در بهترین پیش بینی های K هستند یا خیر.
tensorflow :: ops :: L2Loss L2 ضرر.
tensorflow :: ops :: LRN عادی سازی پاسخ محلی.
tensorflow :: ops :: LogSoftmax فعال سازی log softmax را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: MaxPool حداکثر استخر را روی ورودی انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: MaxPool3D جمع آوری حداکثر 3D را روی ورودی انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: MaxPool3DGrad شیب های حداکثر عملکرد استخر را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: MaxPool3DGradGrad شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGrad شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradV2 شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradV2 شیب های تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: MaxPoolV2 حداکثر استخر را روی ورودی انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax حداکثر هم اندیشی را بر روی ورودی و مقادیر حداکثر و شاخص ها انجام می دهد.
tensorflow :: ops :: NthElement مقادیر مربوط به مرتبه n برای آخرین بعد پیدا می کند.
tensorflow :: ops :: QuantizedAvgPool استخر متوسط ​​سنسور ورودی را برای انواع کوانتیزه تولید می کند.
tensorflow :: ops :: QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization عادی سازی دسته ای
tensorflow :: ops :: QuantizedBiasAdd "بایاس" تنسور را برای انواع اندازه ای شده به "ورودی" تنسور اضافه می کند.
tensorflow :: ops :: QuantizedConv2D محاسبه کنولوشن 2D داده شده با ورودی و اندازه گیری فیلتر فیلتر 4D.
tensorflow :: ops :: QuantizedMaxPool حداکثر استخر تانسور ورودی را برای انواع کوانتیزه تولید می کند.
tensorflow :: ops :: QuantizedRelu محاسبات خطی تصحیح شده با اندازه گیری: max(features, 0)
tensorflow :: ops :: QuantizedRelu6 محاسبات خطی تصحیح شده با اندازه گیری 6: min(max(features, 0), 6)
tensorflow :: ops :: QuantizedReluX محاسبه خطی X اصلاح شده به صورت min(max(features, 0), max_value) : min(max(features, 0), max_value)
tensorflow :: ops :: Relu محاسبه خطی اصلاح شده: max(features, 0) .
tensorflow :: ops :: Relu6 6 خطی اصلاح شده را محاسبه می کند: min(max(features, 0), 6) .
tensorflow :: ops :: Selu محاسبات خطی نمایی scale * alpha * (exp(features) - 1) : scale * alpha * (exp(features) - 1)
tensorflow :: ops :: Softmax فعال سازی softmax را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SoftmaxCrossEntropyWithLogits هزینه آنتروپی متقابل softmax و شیب های تولید مجدد را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: Softplus softplus را محاسبه می کند: log(exp(features) + 1) .
tensorflow :: ops :: Softsign softtsign را محاسبه می کند: features / (abs(features) + 1) .
tensorflow :: ops :: SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits هزینه آنتروپی متقابل softmax و شیب های تولید مجدد را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: TopK مقادیر و شاخص های k بزرگترین عناصر را برای آخرین بعد پیدا می کند.

نه_نه

اعضا

tensorflow :: ops :: NoOp هیچ کاری نمی کند

تجزیه_و

اعضا

tensorflow :: ops :: DecodeCSV سوابق CSV را به تنسور تبدیل کنید.
tensorflow :: ops :: رمزگشایی فشرده رشته ها را از حالت فشرده خارج کنید.
tensorflow :: ops :: رمزگشایی JSONE مثال رکوردهای نمونه کد شده با JSON را به رشته های بافر پروتکل باینری تبدیل کنید.
tensorflow :: ops :: DecodePaddedRaw بایت های یک رشته را به عنوان بردار از اعداد دوباره تفسیر کنید.
tensorflow :: ops :: DecodeRaw بایت های یک رشته را به عنوان بردار از اعداد دوباره تفسیر کنید.
tensorflow :: ops :: ParseExample بردار مغز را تبدیل می کند. نمونه اولیه (به عنوان رشته) به سنسور تایپ شده.
tensorflow :: ops :: ParseExampleV2 بردار tf را تبدیل می کند. به عنوان مثال پروتوز (به عنوان رشته) به سنسور تایپ شده.
tensorflow :: ops :: ParseSequenceExample بردار مغز را تبدیل می کند. ترتیب مثال مثال (به عنوان رشته) به سنسور تایپ شده.
tensorflow :: ops :: ParseSequenceExampleV2 یک بردار از نمونه های اولیه tf.io.SequenceEx (به عنوان رشته) را به سنسور تایپ شده تبدیل می کند.
tensorflow :: ops :: ParseSingleExample یک نمونه اولیه نمونه tf را تبدیل می کند (به عنوان یک رشته) به سنسور تایپ شده.
tensorflow :: ops :: ParseSingleSequenceExample یک مغز اسکالر را تغییر می دهد. SquenceEx نمونه اولیه (به عنوان رشته) به سنسور تایپ شده.
tensorflow :: ops :: ParseTensor یک تنسورفل سریال TensorProto را به یک تنسور تبدیل می کند .
tensorflow :: ops :: SerializeTensor تبدیل یک تنسور به یک سریال اولیه TensorProto.
tensorflow :: ops :: StringToNumber هر رشته در Tensor ورودی را به نوع عددی مشخص تبدیل می کند.

تصادفی

اعضا

tensorflow :: ops :: چند جمله ای از توزیع چند جمله ای نمونه می کشد.
tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خارج می کند.
tensorflow :: ops :: RandomGamma مقادیر تصادفی را از توزیع گاما (های) توصیف شده توسط آلفا صادر می کند.
tensorflow :: ops :: تصادفی نرمال مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خارج می کند.
tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2 مقادیر تصادفی را از توزیع (های) پواسون که با نرخ توصیف می شوند ، صادر می کند.
tensorflow :: ops :: RandomShuffle به طور تصادفی یک تانسور را در اولین ب itsعد خود تغییر می دهد.
tensorflow :: ops :: RandomUniform مقادیر تصادفی را از یک توزیع یکنواخت خارج می کند.
tensorflow :: ops :: RandomUniformInt عددهای صحیح تصادفی را از یک توزیع یکنواخت خارج می کند.
tensorflow :: ops :: کوتاه شده نرمال مقادیر تصادفی را از یک توزیع طبیعی کوتاه شده خارج می کند.

sparse_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: AddManySparseToTensorsMap اضافه کردن N -minibatch SparseTensor به SparseTensorsMap ، بازگشت N دسته.
tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap اضافه کردن SparseTensor به SparseTensorsMap بازگشت دسته آن است.
tensorflow :: ops :: DeserializeManySparse SparseTensors از یک مینی بچ سریال جدا کرده و بهم متصل کنید.
tensorflow :: ops :: DeserializeSparse از اشیا SparseTensor استفاده کنید.
tensorflow :: ops :: SerializeManySparse سریال SparseTensor -minibatch N یک شی SparseTensor [N, 3] Tensor سریال سازی [N, 3] .
tensorflow :: ops :: SerializeSparse SparseTensor را در یک جسم Tensor [3] سریال SparseTensor [3] .
tensorflow :: ops :: SparseAdd دو جسم SparseTensor را برای تولید SparseTensor دیگر SparseTensor .
tensorflow :: ops :: SparseAddGrad عملگر گرادیان برای SparseAdd op.
tensorflow :: ops :: SparseConcat لیستی از SparseTensor در امتداد بعد مشخص شده متصل می کند.
tensorflow :: ops :: SparseCross صلیب پراکنده را از لیستی از تانسورهای کم و متراکم تولید می کند.
tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseAdd با استفاده از این قوانین خاص SparseTensor و Tensor متراکم را جمع می کند:
tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseDiv از نظر مonلفه ، SparseTensor را به یک Tensor متراکم تقسیم می کند.
tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseMul ضرب و اجزای تشکیل، عاقل را SparseTensor توسط متراکم تانسور .
tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRows ردیف های خالی را در مقدار 2-D SparseTensor با مقدار پیش فرض پر می کند.
tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRowsGrad شیب SparseFillEmptyRows .
tensorflow :: ops :: SparseReduceMax حداکثر عناصر در ابعاد SparseTensor را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseReduceMaxSparse حداکثر عناصر در ابعاد SparseTensor را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseReduceSum جمع عناصر در ابعاد SparseTensor را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse جمع عناصر در ابعاد SparseTensor را محاسبه می کند.
tensorflow :: ops :: SparseReorder SparseTensor را به ترتیب متعارف و عمده ردیف می کند.
tensorflow :: ops :: SparseReshape SparseTensor را مجدداً شکل می دهد تا مقادیر را به شکل متراکم جدید نشان دهد.
tensorflow :: ops :: SparseSlice SparseTensor بر اساس start و size برش دهید.
tensorflow :: ops :: SparseSliceGrad عملگر گرادیان SparseSlice op.
tensorflow :: ops :: SparseSoftmax SparseTensor ND SparseTensor .
tensorflow :: ops :: SparseSparseMaximum حداکثر عناصر دو SparseTensors را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: SparseSparseMinimum حداقل دقیقه از نظر عناصر دو SparseTensors را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: SparseSplit SparseTensor را به یک SparseTensor تقسیم num_split در یک بعد تقسیم کنید.
tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseAdd می افزاید تا SparseTensor و متراکم Tensor ، تولید انبوه Tensor .
tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul SparseTensor (از درجه 2) "A" را در ماتریس متراکم "B" ضرب کنید .
tensorflow :: ops :: TakeManySparseFromTensorsMap نمایش پراکنده را به یک سنسور متراکم تبدیل می کند.

state_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: اختصاص دادن با اختصاص "مقدار" به آن "ref" را به روز کنید.
tensorflow :: ops :: AssignAdd "ref" را با افزودن "value" به آن به روز کنید.
tensorflow :: ops :: AssignSub "ref" را با کم کردن "مقدار" از آن به روز کنید.
tensorflow :: ops :: CountUpTo "ref" را افزایش می دهد تا زمانی که به "حد" برسد.
tensorflow :: ops :: DestroyTemenVariable متغیر موقت را از بین می برد و مقدار نهایی آن را برمی گرداند.
tensorflow :: ops :: IsVariableInitialized بررسی می کند که آیا یک تنسور مقداردهی اولیه شده است یا خیر.
tensorflow :: ops :: ResourceCountUpTo متغیرهای افزایشی که توسط "منبع" به آن اشاره می شود تا زمانی که به "حد" برسد.
tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdAdd علاوه بر پراکندگی مقادیر یا برشهای منفرد ، در یک متغیر اعمال می شود .
tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdSub تفریق ناچیزی را برای مقادیر یا برشهای منفرد در یک متغیر اعمال می کند .
tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdUpdate updates برای مقادیر یا برش های منفرد موجود در یک داده اعمال می شود.
tensorflow :: ops :: ScatterAdd به روزرسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر اضافه می کند.
tensorflow :: ops :: ScatterDiv یک مرجع متغیر را با به روزرسانی های کم تقسیم می کند.
tensorflow :: ops :: ScatterMax با استفاده از max کار ، به روزرسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر کاهش می دهد.
tensorflow :: ops :: ScatterMin با استفاده از عملکرد min به روزرسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر کاهش می دهد.
tensorflow :: ops :: ScatterMul به روزرسانی های پراکنده را در یک مرجع متغیر ضرب می کند.
tensorflow :: ops :: ScatterNdAdd علاوه بر پراکندگی مقادیر یا برشهای منفرد ، در یک متغیر اعمال می شود .
tensorflow :: ops :: ScatterNdSub تفریق ناچیزی را برای مقادیر یا برشهای منفرد در یک متغیر اعمال می کند .
tensorflow :: ops :: ScatterNdUpdate updates برای مقادیر یا برش های منفرد موجود در یک داده اعمال می شود.
tensorflow :: ops :: ScatterSub به روزرسانی های پراکنده را به یک منبع متغیر کم کنید
tensorflow :: ops :: ScatterUpdate به روزرسانی های پراکنده را در یک منبع متغیر اعمال می کند.
tensorflow :: ops :: Tem დროVariable تنسوری را برمی گرداند که ممکن است جهش یافته باشد ، اما فقط در یک مرحله باقی می ماند.
tensorflow :: ops :: متغیر حالت را به صورت تنسور نگه می دارد که در طی مراحل پایدار است.

string_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: AsString هر ورودی در تنسور داده شده را به رشته تبدیل می کند.
tensorflow :: ops :: DecodeBase64 رشته های رمزگذاری شده مبتنی بر وب را با رمزگذاری رمزگذاری کنید.
tensorflow :: ops :: EncodeBase64 رشته ها را به فرمت base64 امن در وب رمزگذاری کنید.
tensorflow :: ops :: ReduceJoin به یک تنسور رشته ای در ابعاد داده شده می پیوندد.
tensorflow :: ops :: RegexFullMatch بررسی کنید آیا ورودی با الگوی regex مطابقت دارد.
tensorflow :: ops :: RegexReplace مطابقت عبارت منظم pattern در input با رشته جایگزینی ارائه شده در rewrite جایگزین می rewrite .
tensorflow :: ops :: StringFormat قالب رشته ای را با استفاده از لیستی از تنسورها قالب می کند.
tensorflow :: ops :: StringJoin رشته ها را در لیست داده شده از سنسورهای رشته به یک تنسور متصل می کند.
tensorflow :: ops :: StringLength طول رشته input .
tensorflow :: ops :: StringLower TODO: افزودن سند
tensorflow :: ops :: StringNGrams ngram را از داده های رشته ای ragged ایجاد می کند.
tensorflow :: ops :: StringSplit عناصر input بر اساس delimiter به یک SparseTensor .
tensorflow :: ops :: StringSplitV2 عناصر source بر اساس sep به یک SparseTensor .
tensorflow :: ops :: StringStrip فضای خالی و جلو را از Tensor جدا کنید .
tensorflow :: ops :: StringToHashBucket هر رشته در Tensor ورودی را توسط تعدادی سطل به حالت هش آن تبدیل می کند.
tensorflow :: ops :: StringToHashBucketFast هر رشته در Tensor ورودی را توسط تعدادی سطل به حالت هش آن تبدیل می کند.
tensorflow :: ops :: StringToHashBucketStrong هر رشته در Tensor ورودی را توسط تعدادی سطل به حالت هش آن تبدیل می کند.
tensorflow :: ops :: StringUpper TODO: افزودن سند
tensorflow :: ops :: Substr زیر رشته ها را از Tensor رشته ها برگردانید.
tensorflow :: ops :: UnicodeScript کد اسکریپت های یک تنسور داده شده از نقاط کد صحیح Unicode را تعیین کنید.
tensorflow :: ops :: UnicodeTranscode متن ورودی را از رمزگذاری منبع به رمزگذاری مقصد رمزگذاری کنید.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin بر اساس segment_ids به عناصر inputs پیوندد.

آموزش_ها

اعضا

tensorflow :: ops :: ApplyAdadelta '* var' را مطابق با طرح adadelta به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyAdagrad "* var" را مطابق با طرح آداگراد به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyAdagradDA "var" را مطابق با طرح پروگزیمال آداگراد به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyAdam "* var" را با توجه به الگوریتم Adam به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyAddSign "* var" را با توجه به به روزرسانی AddSign به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyCenteredRMSProp "* var" را با توجه به الگوریتم RMSProp متمرکز به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyFtrl * * var را مطابق با طرح Ftrl-proximal به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyFtrlV2 * * var را مطابق با طرح Ftrl-proximal به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyGradientDescent "* var" را با کم کردن "alpha" * "delta" از آن به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyMomentum "* var" را مطابق با طرح حرکت به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyPowerSign "* var" را با توجه به به روزرسانی AddSign به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyProximalAdagrad با توجه به FOBOS با نرخ یادگیری آداگراد ، "* var" و "* تجمع" را به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyProximalGradientDescent '* var' را به عنوان الگوریتم FOBOS با میزان یادگیری ثابت به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ApplyRMSProp "* var" را با توجه به الگوریتم RMSProp به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdadelta '* var' را مطابق با طرح adadelta به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagrad "* var" را مطابق با طرح آداگراد به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagradDA "var" را مطابق با طرح پروگزیمال آداگراد به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdam "* var" را با توجه به الگوریتم Adam به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdamWithAmsgrad "* var" را با توجه به الگوریتم Adam به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyAddSign "* var" را با توجه به به روزرسانی AddSign به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyCenteredRMSProp "* var" را با توجه به الگوریتم RMSProp متمرکز به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyFtrl * * var را مطابق با طرح Ftrl-proximal به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyFtrlV2 * * var را مطابق با طرح Ftrl-proximal به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyGradientDescent "* var" را با کم کردن "alpha" * "delta" از آن به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyKerasMomentum "* var" را مطابق با طرح حرکت به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyMomentum "* var" را مطابق با طرح حرکت به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyPowerSign "* var" را با توجه به به روزرسانی AddSign به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyProximalAdagrad با توجه به FOBOS با نرخ یادگیری آداگراد ، "* var" و "* تجمع" را به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyProximalGradientDescent '* var' را به عنوان الگوریتم FOBOS با میزان یادگیری ثابت به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceApplyRMSProp "* var" را با توجه به الگوریتم RMSProp به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdadelta var: باید از یک متغیر () باشد.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdagrad مطابق با طرح adagrad ، ورودی های مربوطه را در "* var" و "* تجمع" به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdagradDA مطابق با طرح proximal adagrad ، ورودی ها را در "* var" و "* تجمع" به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyCenteredRMSProp "* var" را با توجه به الگوریتم RMSProp متمرکز به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrl مطابق طرح Ftrl-proximal ورودی های مربوطه را در '* var' به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrlV2 مطابق طرح Ftrl-proximal ورودی های مربوطه را در '* var' به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyKerasMomentum مطابق با طرح حرکت ، ورودی های مربوطه را در "* var" و "* تجمع" به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyMomentum مطابق با طرح حرکت ، ورودی های مربوطه را در "* var" و "* تجمع" به روز کنید.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalAdagrad مطابق الگوریتم FOBOS ورودی های به روزرسانی پراکنده در "* var" و "* تجمع".
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent به روزرسانی پراکنده '* var' به عنوان الگوریتم FOBOS با میزان یادگیری ثابت.
tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyRMSProp "* var" را با توجه به الگوریتم RMSProp به روز کنید.
tensorflow :: ops :: SparseApplyAdadelta var: باید از یک متغیر () باشد.
tensorflow :: ops :: SparseApplyAdagrad مطابق با طرح adagrad ، ورودی های مربوطه را در "* var" و "* تجمع" به روز کنید.
tensorflow :: ops :: SparseApplyAdagradDA مطابق با طرح proximal adagrad ، ورودی ها را در "* var" و "* تجمع" به روز کنید.
tensorflow :: ops :: SparseApplyCenteredRMSProp "* var" را با توجه به الگوریتم RMSProp متمرکز به روز کنید.
tensorflow :: ops :: SparseApplyFtrl مطابق طرح Ftrl-proximal ورودی های مربوطه را در '* var' به روز کنید.
tensorflow :: ops :: SparseApplyFtrlV2 مطابق طرح Ftrl-proximal ورودی های مربوطه را در '* var' به روز کنید.
tensorflow :: ops :: SparseApplyMomentum مطابق با طرح حرکت ، ورودی های مربوطه را در "* var" و "* تجمع" به روز کنید.
tensorflow :: ops :: SparseApplyProximalAdagrad مطابق الگوریتم FOBOS ورودی های به روزرسانی پراکنده در "* var" و "* تجمع".
tensorflow :: ops :: SparseApplyProximalGradientDescent به روزرسانی پراکنده '* var' به عنوان الگوریتم FOBOS با میزان یادگیری ثابت.
tensorflow :: ops :: SparseApplyRMSProp "* var" را با توجه به الگوریتم RMSProp به روز کنید.

user_ops

اعضا

tensorflow :: ops :: واقعیت خروجی یک واقعیت در مورد فاکتوریل.