ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

colorectal_histology

การจำแนกพื้นผิวในจุลพยาธิวิทยาของมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ละตัวอย่างคือรูปภาพ RGB 150 x 150 x 3 ของหนึ่งใน 8 คลาส

แยก ตัวอย่าง
'train' 5,000
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(150, 150, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=8),
})

การสร้างภาพ

 • อ้างอิง:
@article{kather2016multi,
 title={Multi-class texture analysis in colorectal cancer histology},
 author={Kather, Jakob Nikolas and Weis, Cleo-Aron and Bianconi, Francesco and Melchers, Susanne M and Schad, Lothar R and Gaiser, Timo and Marx, Alexander and Z{"o}llner, Frank Gerrit},
 journal={Scientific reports},
 volume={6},
 pages={27988},
 year={2016},
 publisher={Nature Publishing Group}
}