หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ชุดข้อมูล


การใช้งาน

ดู คำแนะนำในการเริ่มต้นใช้ งานของเรา

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

ชุดข้อมูลทั้งหมด

Audio

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language