ชุดข้อมูล

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ


การใช้งาน

ดู คู่มือเริ่มต้นใช้ งานของเราสำหรับคำแนะนำโดยย่อ

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

ชุดข้อมูลทั้งหมด

Dataset Collections

3d

Abstractive text summarization

Anomaly detection

Audio

Common sense reasoning

Conditional image generation

Coreference resolution

D4rl

Density estimation

Dependency parsing

Document summarization

Fine grained image classification

Graphs

Image

Image classification

Image clustering

Image compression

Image generation

Image super resolution

Image to image translation

Image classification

Instance segmentation

Language modelling

Monolingual

Natural language inference

Natural language understanding

Nearest neighbors

Object detection

Object detection

Question answering

Question answering

Ranking

Recommendation

Rgb d

Rl unplugged

Rlds

Robomimic

Robotics

Scene classification

Semantic segmentation

Sequence to sequence language modelling

Speech recognition

Structured

Summarization

Table to text generation

Tabular

Text

Text classification

Text generation

Text summarization

Text simplification

Time series

Token classification

Translate

Uncategorized

Unsupervised anomaly detection

Video

Vision language