ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

ชุดข้อมูล


การใช้งาน

ดูของเรา คู่มือการเดินทางเริ่มต้น สำหรับการแนะนำอย่างรวดเร็ว

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

ชุดข้อมูลทั้งหมด

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Ranking

Rl unplugged

Rlds

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language