ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

ความคิดเห็น

 • รายละเอียด:

ชุดข้อมูล Opinosis Opinion ประกอบด้วยประโยคที่ดึงมาจากบทวิจารณ์ 51 หัวข้อ หัวข้อและความคิดเห็นสามารถหาได้จาก Tripadvisor, Edmunds.com และ Amazon.com

แยก ตัวอย่าง
'train' 51
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'review_sents': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summaries': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
})
 • อ้างอิง:
@inproceedings{ganesan2010opinosis,
 title={Opinosis: a graph-based approach to abstractive summarization of highly redundant opinions},
 author={Ganesan, Kavita and Zhai, ChengXiang and Han, Jiawei},
 booktitle={Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics},
 pages={340--348},
 year={2010},
 organization={Association for Computational Linguistics}
}