ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

cmatedb

ชุดข้อมูลนี้มีภาพของ - ตัวเลขบางลาที่เขียนด้วยลายมือ - ชุดข้อมูลที่สมดุลของตัวเลขบางลาทั้งหมด 6,000 ตัว (สี RGB 32x32, 6000 ภาพ) แต่ละชุดมี 600 ภาพต่อคลาส (ต่อหลัก) ตัวเลขเทวนาครีที่เขียนด้วยลายมือ - ชุดข้อมูลที่สมดุลของตัวเลขเทวนาครีทั้งหมด 3000 ตัว (สี RGB 32x32, 3000 ภาพ) แต่ละชุดมี 300 ภาพต่อคลาส (ต่อหลัก) ตัวเลขเตลูกูที่เขียนด้วยลายมือ - ชุดข้อมูลที่สมดุลของตัวเลขเตลูกูทั้งหมด 3000 ตัว (สี RGB 32x32, 3000 ภาพ) แต่ละชุดมี 300 ภาพต่อคลาส (ต่อหลัก)

CMATERdb เป็นที่เก็บข้อมูลฐานข้อมูลการจดจำรูปแบบที่สร้างขึ้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัย 'Center for Microprocessor Applications for Training Education and Research' (CMATER) มหาวิทยาลัย Jadavpur ประเทศอินเดีย

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • คีย์ภายใต้การดูแล (ดู as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • อ้างอิง:

@article{Das:2012:GAB:2161007.2161320,
 author = {Das, Nibaran and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu, Mahantapas
      and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Genetic Algorithm Based Region Sampling for Selection of Local Features
     in Handwritten Digit Recognition Application},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {May, 2012},
 volume = {12},
 number = {5},
 month = may,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {1592--1606},
 numpages = {15},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 doi = {10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 acmid = {2161320},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Feature selection, Genetic algorithm, N-Quality consensus,
 Optimal local regions, Region sampling, Variable sized local regions},
}
@article{Das:2012:SFC:2240301.2240421,
 author = {Das, Nibaran and Reddy, Jagan Mohan and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu,
      Mahantapas and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Statistical-topological Feature Combination for Recognition of Handwritten Numerals},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {August, 2012},
 volume = {12},
 number = {8},
 month = aug,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {2486--2495},
 numpages = {10},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 doi = {10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 acmid = {2240421},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Character recognition, Feature combination, MPCA, PCA, SVM, Statistical, Topological},
}

cmaterdb/bangla (การกำหนดค่าเริ่มต้น)

 • คำอธิบาย Config: CMATERdb บางลาตัวเลข

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 573.81 KiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 1,000
'train' 5,000

การสร้างภาพ

cmatedb / เทวนาครี

 • คำอธิบาย Config: CMATERdb อักษรเทวนาครีตัวเลข

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 275.29 KiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 500
'train' 2,500

การสร้างภาพ

cmatedb / telugu

 • คำอธิบาย Config: CMATERdb กูตัวเลข

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 283.90 KiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 500
'train' 2,500

การสร้างภาพ