ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

tedlium

 • รายละเอียด:

คลังข้อมูล TED-LIUM เป็นบทสนทนา TED ภาษาอังกฤษ พร้อมการถอดเสียง สุ่มตัวอย่างที่ 16kHz ประกอบด้วยการพูดประมาณ 118 ชั่วโมง

 • รหัสที่มา: tfds.audio.Tedlium

 • รุ่น:

  • 1.0.1 (เริ่มต้น): ไม่มีบันทึกประจำรุ่น
 • ออโต้แคช ( เอกสาร ): ไม่มี

 • คุณสมบัติ:

FeaturesDict({
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'id': tf.string,
  'speaker_id': tf.string,
  'speech': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • คีย์ภายใต้การดูแล (ดู as_supervised doc ): ('speech', 'text')

 • รูป ( tfds.show_examples ): ไม่ได้รับการสนับสนุน

tedlium/release1 (การกำหนดค่าเริ่มต้น)

 • คำอธิบาย Config: เท็ด-LIUM คลังเป็นภาษาอังกฤษเจรจา TED กับทานชิมที่ 16KHz ประกอบด้วยการพูดประมาณ 118 ชั่วโมง

  This is the TED-LIUM corpus release 1,
  licensed under Creative Commons BY-NC-ND 3.0
  (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en).
  
 • โฮมเพจ: https://www.openslr.org/7/

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 19.82 GiB

 • ขนาดชุด: 39.23 GiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 1,469
'train' 56,803
'validation' 591
 • อ้างอิง:
@inproceedings{rousseau2012tedlium,
 title={TED-LIUM: an Automatic Speech Recognition dedicated corpus},
 author={Rousseau, Anthony and Del{\'e}glise, Paul and Est{\`e}ve, Yannick},
 booktitle={Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)},
 pages={125--129},
 year={2012}
}

tedlium/release2

 • คำอธิบาย Config: นี่คือที่ TED LIUM ปล่อยคลังที่ 2 ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ BY-NC-ND 3.0 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en )

  All talks and text are property of TED Conferences LLC.
  
  The TED-LIUM corpus was made from audio talks and their transcriptions
  available on the TED website. We have prepared and filtered these data
  in order to train acoustic models to participate to the International
  Workshop on Spoken Language Translation 2011 (the LIUM English/French
  SLT system reached the first rank in the SLT task).
  
  Contains 1495 talks and transcripts.
  
 • โฮมเพจ: https://www.openslr.org/19/

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 34.26 GiB

 • ขนาดชุด: 67.04 GiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 1,469
'train' 92,973
'validation' 591
 • อ้างอิง:
@inproceedings{rousseau2014tedlium2,
 title={Enhancing the {TED-LIUM} Corpus with Selected Data for Language Modeling and More {TED} Talks},
 author={Rousseau, Anthony and Del{\'e}glise, Paul and Est{\`e}ve, Yannick},
 booktitle={Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)},
 year={2014}
}

tedlium/release3

 • คำอธิบาย Config: นี่คือที่ TED LIUM คลังปล่อย 3 ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ BY-NC-ND 3.0

  All talks and text are property of TED Conferences LLC.
  
  This new TED-LIUM release was made through a collaboration between the
  Ubiqus company and the LIUM (University of Le Mans, France)
  
  Contents:
  
  - 2351 audio talks in NIST sphere format (SPH), including talks from
   TED-LIUM 2: be careful, same talks but not same audio files (only
   these audio file must be used with the TED-LIUM 3 STM files)
  - 452 hours of audio
  - 2351 aligned automatic transcripts in STM format
  - TEDLIUM 2 dev and test data: 19 TED talks in SPH format with
   corresponding manual transcriptions (cf. 'legacy' distribution below).
  - Dictionary with pronunciations (159848 entries), same file as the one
   included in TED-LIUM 2
  - Selected monolingual data for language modeling from WMT12 publicly
   available corpora: these files come from the TED-LIUM 2 release, but
   have been modified to get a tokenization more relevant for English
   language
  
  Two corpus distributions:
  - the legacy one, on which the dev and test datasets are the same as in
   TED-LIUM 2 (and TED-LIUM 1).
  - the 'speaker adaptation' one, especially designed for experiments on
   speaker adaptation.
  
 • โฮมเพจ: https://www.openslr.org/51/

 • ขนาดการดาวน์โหลด: 50.59 GiB

 • ขนาดชุด: 145.67 GiB

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'test' 1,469
'train' 268,263
'validation' 591
 • อ้างอิง:
@inproceedings{hernandez2018tedlium3,
 title={TED-LIUM 3: twice as much data and corpus repartition for experiments on speaker adaptation},
 author={Hernandez, Fran{\c{c} }ois and Nguyen, Vincent and Ghannay, Sahar and Tomashenko, Natalia and Est{\`e}ve, Yannick},
 booktitle={International Conference on Speech and Computer},
 pages={198--208},
 year={2018},
 organization={Springer}
}