ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

librispeech_lm

 • รายละเอียด:

ทรัพยากรการสร้างแบบจำลองภาษาที่จะใช้ร่วมกับคลังข้อมูล LibriSpeech ASR

 • โฮมเพจ: http://www.openslr.org/11

 • รหัสที่มา: tfds.text.LibrispeechLm

 • รุ่น:

  • 0.1.0 (เริ่มต้น): ไม่มีบันทึกประจำรุ่น
 • ขนาดการดาวน์โหลด: 1.40 GiB

 • ขนาดชุด: 4.62 GiB

 • ออโต้แคช ( เอกสาร ): ไม่มี

 • แยก:

แยก ตัวอย่าง
'train' 40,418,260
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • อ้างอิง:
@inproceedings{panayotov2015librispeech,
 title={Librispeech: an ASR corpus based on public domain audio books},
 author={Panayotov, Vassil and Chen, Guoguo and Povey, Daniel and Khudanpur, Sanjeev},
 booktitle={Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2015 IEEE International Conference on},
 pages={5206--5210},
 year={2015},
 organization={IEEE}
}