ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

e2e_cleaned

 • รายละเอียด:

การอัปเดตข้อมูล E2E NLG Challenge พร้อม MR ที่ล้างแล้ว ข้อมูล E2E ประกอบด้วยการแทนความหมายตามบทสนทนา (MR) ในโดเมนร้านอาหารและการอ้างอิงถึง 5 รายการในภาษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องคาดการณ์

แยก ตัวอย่าง
'test' 4,693
'train' 33,525
'validation' 4,299
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • อ้างอิง:
@inproceedings{dusek-etal-2019-semantic,
  title = "Semantic Noise Matters for Neural Natural Language Generation",
  author = "Du{\v{s} }ek, Ond{\v{r} }ej and
   Howcroft, David M. and
   Rieser, Verena",
  booktitle = "Proceedings of the 12th International Conference on Natural Language Generation",
  month = oct # "{--}" # nov,
  year = "2019",
  address = "Tokyo, Japan",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/W19-8652",
  doi = "10.18653/v1/W19-8652",
  pages = "421--426",
  abstract = "Neural natural language generation (NNLG) systems are known for their pathological outputs, i.e. generating text which is unrelated to the input specification. In this paper, we show the impact of semantic noise on state-of-the-art NNLG models which implement different semantic control mechanisms. We find that cleaned data can improve semantic correctness by up to 97{\%}, while maintaining fluency. We also find that the most common error is omitting information, rather than hallucination.",
}