ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

โคคา

 • รายละเอียด:

CoQA: ความท้าทายในการตอบคำถามสนทนา

แยก ตัวอย่าง
'test' 500
'train' 7,199
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_end': tf.int32,
    'answer_start': tf.int32,
    'input_text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'questions': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'story': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • อ้างอิง:
@misc{reddy2018coqa,
  title={CoQA: A Conversational Question Answering Challenge},
  author={Siva Reddy and Danqi Chen and Christopher D. Manning},
  year={2018},
  eprint={1808.07042},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}