ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

มาลาเรีย

ชุดข้อมูลมาลาเรียประกอบด้วยภาพเซลล์ทั้งหมด 27,558 ภาพ โดยมีเซลล์ที่เป็นปรสิตและไม่ติดเชื้อจำนวนเท่ากันจากภาพสไลด์เลือดบาง ๆ ของเซลล์ที่แบ่งส่วน

แยก ตัวอย่าง
'train' 27,558
 • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})

การสร้างภาพ

 • อ้างอิง:
@article{rajaraman2018pre,
 title={Pre-trained convolutional neural networks as feature extractors toward
 improved malaria parasite detection in thin blood smear images},
 author={Rajaraman, Sivaramakrishnan and Antani, Sameer K and Poostchi, Mahdieh
 and Silamut, Kamolrat and Hossain, Md A and Maude, Richard J and Jaeger,
 Stefan and Thoma, George R},
 journal={PeerJ},
 volume={6},
 pages={e4568},
 year={2018},
 publisher={PeerJ Inc.}
}